hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Často kladené otázky k výzvam ACC01-ACC02

FAQ 1 k ACC01/ACC02

V akom jazyku je potrebné vypracovať akčný plán? Ak bude akčný plán vypracovaný v slovenskom jazyku, je potrebné spraviť k nemu aj zhrnutie či preklad do anglického jazyka?

FAQ 2 k ACC01/ACC02

Spadá pod pojem exteriérové osvetlenie, ktoré sa nachádza medzi príkladmi oprávnených opatrení (príloha 4 výzvy) aj verejné osvetlenie v meste? Je takéto opatrenie na zvýšenie úspory energií v rámci výzvy oprávnené?

FAQ 3 k ACC01/ACC02

Akým spôsobom žiadateľ narátava počet opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy za účelom splnenia minimálnych požiadaviek pre počet 15 opatrení v rámci projektu?

FAQ 4 k ACC01/ACC02

Je žiadateľ povinný v rámci projektu realizovať také aktivity, ktoré prispejú k dosiahnutiu/naplneniu všetkých indikátorov programu v rozsahu minimálnych požiadaviek definovaných vo výzve?

FAQ 5 k ACC01/ACC02

Je žiadateľ povinný realizovať okrem tvrdých opatrení aj mäkké opatrenia na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy?

FAQ 6 k ACC01/ACC02

Môže byť minimálna výška žiadaného grantu nižšia ako 500 000 EUR?

FAQ 7 k ACC01/ACC02

Je zapojenie partnerov z prispievateľských štátov/Nórska do projektu povinná?

FAQ 8 k ACC01/ACC02

Sú náklady na vypracovanie žiadosti o projekt v rámci výzvy oprávnené?

FAQ 9 k ACC01/ACC02

Sú náklady vynaložené na vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci výzvy oprávnené?

FAQ 10 k ACC01/ACC02

Je projektová dokumentácia bez realizácie prác v projekte oprávneným výdavkom v rámci žiadosti o projekt?

FAQ 11 k ACC01/ACC02

Je možné implementovať akčný plán a realizovať jednotlivé opatrenia na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy aj v extraviláne mesta?

FAQ 12 k ACC01/ACC02

Aká je doba udržateľnosti projektu?

FAQ 13 k ACC01/ACC02

Akým spôsobom a na aké obdobie sa stanovuje cieľová hodnota povinného indikátora „Odhadované ročné zníženie emisií CO2 podporených subjektov (v tonách)“?

FAQ 14 k ACC01/ACC02

Sú náklady na vypracovanie energetického auditu ako povinnej prílohy žiadosti o projekt oprávnené?

FAQ 15 k ACC01/ACC02

Akým spôsobom je potrebné preukázať odhadované ročné zníženie emisií CO2 pre opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov podporujúce nízko-emisnú dopravu?

FAQ 16 k ACC01/ACC02

Akým spôsobom je potrebné preukázať odhadované ročné zníženie emisií CO2 pre opatrenia na zvýšenie záchytu uhlíka, napríklad zvýšenie záchytu uhlíka formou výsadby stromov?

FAQ 17 k ACC01/ACC02

Aké vekové, respektíve veľkostné rozmery stromov je možné pri výpočte záchytu CO2 použiť? Je možné pre výpočet záchytu CO2 použiť veľkostné hodnoty stromov, ktoré dosiahnu až v dospelosti?

FAQ 18 k ACC01/ACC02

Povinnou prílohou žiadosti o projekt je aj energetický audit/energetický certifikát príp. iný dôveryhodný zdroj. Aké zdroje je možné použiť?

FAQ 19 k ACC01/ACC02

Ak súčasťou projektu je samotná tvorba akčného plánu akou formou má zdokladovať povinnú prílohu č. 2 k žiadosti o projekt?

FAQ 20 k ACC01/ACC02

Akým spôsobom je potrebné preukázať zníženie emisií skleníkových plynov v prípade, že žiadateľ plánuje v projekte realizovať novostavbu?

FAQ 21 k ACC01/ACC02

Akým spôsobom je potrebné preukázať zníženie emisií skleníkových plynov v prípade nahradenia starej technicky a energeticky nevyhovujúcej budovy novou avšak väčšou budovou?

FAQ 22 k ACC01/ACC02

Ako sa posudzuje otázka oprávnenosti aktivít projektu ak plánujú byť realizované v budove so zmiešaným účelom využívania, t.j. časť budovy sa využíva na komerčnú činnosť a časť na nekomerčnú činnosť?

FAQ 23 k ACC01/ACC02

Ak je časť budovy, ktorá je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a v ktorej sa plánujú realizovať aktivity projektu v súčasnosti prenajímaná, môže byť táto časť prenajímaná aj naďalej (t.j. po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia projektu)?

FAQ 24 k ACC01/ACC02

Je žiadateľ oprávnený vo svojej žiadosti doplniť/použiť „vlastné“ opatrenie, ktoré nie je konkrétne uvedené v Prílohe č. 4 výzvy, avšak patrí medzi opatrenia na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy?

FAQ 25 k ACC01/ACC02

Môže žiadateľ do projektu zaradiť aj aktivitu, ktorá bude financovaná z iného finančného mechanizmu ako je FM EHP a NFM?

FAQ 26 k ACC01/ACC02

Akým spôsobom vykoná Správca programu test štátnej pomoci?

FAQ 27 k ACC01/ACC02

Ako si má žiadateľ zvoliť výzvu (ACC01 / ACC02), v rámci ktorej vypracuje a predloží projekt?

FAQ 28 k ACC01/ACC02

Z akej sumy sa počíta minimálna 5%-á miera spolufinancovania? Je povinná účasť partnera na spolufinancovaní projektu?

FAQ 29 k ACC01/ACC02

Kedy môže prijímateľ podať žiadosť o platbu („ŽoP“)?

FAQ 30 k ACC01/ACC02

Je možné do plnenia povinného merateľného ukazovateľa „Odhadované ročné zníženie emisií CO2“ zahrnúť aj opatrenia, ktoré bude žiadateľ realizovať v rámci projektov financovaných z iných zdrojov?