hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Operačný program kvalita životného prostredia

Oznámenie pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku OP KŽP

 

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 486 z 27. septembra 2023 zaniká Slovenskej agentúre životného prostredia ku dňu 01.01.2024 postavenie sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Životné prostredie a Operačný program Kvalita životného prostredia, pričom všetky práva a povinnosti vyplývajúce z právnych vzťahov súvisiacich s vykonávaním činnosti sprostredkovateľského orgánu opätovne prechádzajú na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

V tejto súvislosti upozorňujeme prijímateľov nenávratného finančného príspevku, ako aj ostatné subjekty zapojené do implementácie projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov Operačného programu Životné prostredie a Operačného programu Kvalita životného prostredia, aby odo dňa 01.01.2024 komunikovali priamo s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, sekciou environmentálnych programov a projektov, odborom implementácie programu Slovensko.


 

Kompletné pôvodné materiály v .ZIP formáte

Uznesením vlády SR č. 175/2014 na svojom rokovaní dňa 16.4.2014 vláda SR schválila návrh operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý môžete nájsť na stránke – http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23421.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 si dovoľuje informovať, že kompetenciu poskytovať informácie o možnostiach podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia majú jedine zodpovední pracovníci ministerstva životného prostredia a pracovníci Operačného programu Kvalita životného prostredia Ministerstva životného prostredia SR alebo jeho sprostredkovateľských orgánov.
Oficiálne informácie sú poskytované na našej webovej stránke www.op-kzp.sk, ako aj počas informačných dní k aktuálne vyhláseným výzvam, prípadne na vyžiadanie prostredníctvom e-mailovej adresy  alebo  alebo telefonicky na telefónnom čísle infolinky +421/906314282. Miesto a čas konania informačných dní je vždy vopred uverejnené na oficiálnej internetovej stránke www.op-kzp.sk/udalosti/.
Správnosť, presnosť a pravdivosť informácií zabezpečovaných jednotlivými subjektmi mimo Riadiaceho orgánu, príslušných sprostredkovateľských orgánov a zodpovedných pracovníkov ministerstva životného prostredia nie sú ministerstvom životného prostredia garantované a za ich obsah ani dôsledky nie je možné zo strany ministerstva zodpovedať.

Presné informácie sú pre samosprávy základným predpokladom kvalitného spracovania projektu a zvyšujú šance na úspech v hodnotení a získaní podpory zo zdrojov Európskej únie. Vzájomná komunikácia je dôležitá pri príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ale aj pre informovanie o potrebách žiadateľov, resp. prijímateľov zo zdrojov EÚ.

Informácia o aktivitách nájdete aj na facebooku operačného programu

Aktuálne výzvy

Aktuálne výzvy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Diskusie k podobe politiky súdržnosti EÚ po roku 2013 prebiehali už od roku 2007. Slovenská republika sa aktívne zapájala do týchto diskusií s cieľom presadzovať národné a regionálne záujmy SR aj vo fáze rokovaní o obsahu oficiálnych dokumentov tvoriacich politiku súdržnosti EÚ na obdobie po roku 2013. Prvé legislatívne návrhy pre politiku súdržnosti EÚ po roku 2013 zverejnila Európska komisia 6. októbra 2011.

Jednotlivé nariadenia EK sú zverejnené na stránkach:

Oblasť životného prostredia je v Pozičnom dokumente v rámci priorít navrhovaných z pozície EK na financovanie v programovom období 2014 – 2020 pokrytá dostatočne široko a v podstate v celej škále aktivít, ktorých financovanie umožňujú návrhy nadriadení v oblasti politiky súdržnosti na obdobie 2014 – 2020.

Aktivity v oblasti životného prostredia sú v dostatočnej miere zahrnuté do priority financovania „2.4 Trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, pričom uvedená priorita pokrýva aktivity z troch tematických cieľov (v rámci návrhu všeobecného nariadenia) týkajúcich sa oblasti životného prostredia, a to:

Ministerstvo životného prostredia SR v súlade s materiálom Návrh štruktúry operačných programov pre viacročný finančný rámec Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, schváleným Radou vlády SR pre prípravu Partnerskej dohody 2014-2020 dňa 11. 3. 2013 a následne vládou SR na jej zasadnutí dňa 20. 3. 2013 zastáva funkciu riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj „OP KŽP“).

V zmysle uvedeného materiálu sú do implementačnej štruktúry OP KŽP v pozícii sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom (SORO) zapojené:

Príprava operačného programu Kvalita životného prostredia

Oznámenie o termíne a mieste verejného prerokovania návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) – návrh“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súlade s § 17 ods. 10 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že verejné prerokovanie návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) – návrh“ sa uskutoční dňa 20. januára 2013 o 15.30 hod. v kinosále Slovenského hydrometeorologického ústavu, Jeséniova ul. č. 17, Bratislava.

Zverejnenie návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom
„Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) – návrh“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) – návrh“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú sprístupnené na internetovej stránke MŽP SR http://www.minzp.sk/, na webovom sídle Operačného programu Životné prostredie http://www.opzp.sk/ a zároveň na informačnom portáli rezortu MŽP SR http://www.enviroportal.sk/.

Návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom “Operačný program Kvalita životného prostredia (2014-2020)

Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom

Stanoviská podľa § 17 ods. 7 uvedeného zákona bolo možné predkladať najneskôr do 23.01.2014  na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor environmentálneho posudzovania
Nám. Ľ Štúra 1
812 35 Bratislava

e-mail: gabriel.niznansky@enviro.gov.sk

fax: (02) 60 20 16 76

STARŠIE OZNAMY:

Stanovenie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Návrh Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020)“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Návrh Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020)“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  je v plnom znení prístupný na internetovej stránke MŽP SR http://www.minzp.sk/, na webovom sídle Operačného programu Životné prostredie http://www.opzp.sk/ a zároveň na informačnom portáli rezortu MŽP SR http://www.enviroportal.sk/.

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Návrh Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020)“

Stanoviská k vyššie uvedenému rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom bolo možné predkladať najneskôr do 30. 09. 2013 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor environmentálneho posudzovania
Nám. Ľ Štúra 1
812 35 Bratislava

e-mail: andrej.kuceravy@enviro.gov.sk

fax: (02) 60 20 16 76

V súvislosti s prípravou Operačného programu Kvalita životného prostredia ako programového dokumentu Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014-2020, ktorý zároveň predstavuje strategický dokument s celoštátnym vplyvom, sekcia environmentálnych programov a projektov zabezpečila vypracovanie Oznámenia o strategickom dokumente „Návrh Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014-2020)” podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Návrh Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020)“ bolo možné predkladať najneskôr do 27. 8. 2013 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava
e-mail: gabriel.niznansky@enviro.gov.sk

fax: (02) 60 20 16 76

Viac informácií o Pracovnej skupine pre prípravu OP KŽP a ďalších rokovaniach k PO 2014-2020 a príprave OP KŽP nájdete na www.opzp.sk/po-2014-2020/.