hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

FAQ 15 k ACC01/ACC02

Akým spôsobom je potrebné preukázať odhadované ročné zníženie emisií CO2 pre opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov podporujúce nízko-emisnú dopravu?

Výzva ustanovuje ako jeden z povinných indikátorov (merateľných ukazovateľov) „Odhadované ročné zníženie emisií CO2“. Žiadateľ je povinný zvoliť si také mitigačné opatrenia, ktoré merateľne prispejú k dosiahnutiu minimálne požadovanej cieľovej hodnoty pre tento indikátor, a ktorých príspevok k zníženiu emisií skleníkových plynov je možné overiť prostredníctvom energetických auditov/certifikátov príp. iných dôveryhodných zdrojov v súlade s Usmernením pre stanovenie odhadu zníženia emisií CO2 (príloha 3 príručky pre žiadateľa).

V prípade, že projekt plánuje realizovať iné mitigačné opatrenia, pre ktoré nie je možné vypracovať energetický audit/certifikát a žiadateľ plánuje vykazovať ich merateľný príspevok k dosiahnutiu minimálne požadovanej cieľovej hodnoty pre „Odhadované ročné zníženie emisií CO2“, je na žiadateľovi, aby predložil dôveryhodný zdroj, ktorým preukáže spôsob odhadu zníženia emisií CO2.

Dôveryhodnosť takéhoto zdroja, ako aj vhodnosť navrhovaného opatrenia bude individuálne posudzovaná v rámci kritérií odborného hodnotenia. V tomto kontexte Správca programu neuvádza vo výzve žiadne záväzné ani odporúčané metodiky.