hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 13 k ACC01/ACC02

Akým spôsobom a na aké obdobie sa stanovuje cieľová hodnota povinného indikátora „Odhadované ročné zníženie emisií CO2 podporených subjektov (v tonách)“?

„Odhadované ročné zníženie emisií CO2 podporených subjektov (v tonách)“ predstavuje v zmysle Programovej dohody povinný indikátor výstupu. Opis indikátora vrátane zdroja overenia je uvedený v Prílohe 2 Príručky pre žiadateľa. V zmysle minimálnych požiadaviek výzvy pre oprávnený projekt je žiadateľ povinný v rámci projektu zvoliť také opatrenia, ktoré prispejú k dosiahnutiu minimálnej cieľovej hodnoty zníženia emisií CO2 na úrovni 1785 ton CO2 ekv. Základnou mernou jednotkou pre povinný indikátor je v zmysle príručky pre žiadateľa ročný počet, t. j. počet ton CO2 o ktoré sa znížia emisie v danom roku v dôsledku realizácie projektovej aktivity/projektu.

Ako je uvedené vo výzve, túto cieľovú hodnotu stanovuje žiadateľ ako celkový odhad zníženia emisií skleníkových plynov (CO2 and CO2 ekvivalent ostatných skleníkových plynov)  vyjadrený sumárne od ukončenia relevantných opatrení v rámci projektu vrátane obdobia udržateľnosti projektu, t. j. táto hodnota zahŕňa znížené množstvo ton CO2 ekv. za 1 rok  (merná jednotka = ročný počet), ktoré sa dosiahne realizovanými opatreniami krát počet rokov od ukončenia opatrení v rámci projektu vrátane obdobia udržateľnosti.

Príklad: Dĺžka trvania projektu je plánovaná na 3 roky, realizácia opatrenia/í na zníženie emisií skleníkových plynov je plánovaná v prvých dvoch rokoch trvania projektu, udržateľnosť projektu je 5 rokov. Minimálna cieľová hodnota 1785 ton sa v tomto prípade viaže na obdobie 1 rok po ukončení realizácie relevantného opatrenia/í + 5 rokov udržateľnosti projektu, t. j. minimálna cieľová hodnota CO2 ekv. v tonách sa stanoví ako ročné zníženie emisií skleníkových plynov, ktoré sa dosiahne navrhovanými opatreniami vynásobené počtom rokov 6.

Naplnenie cieľovej hodnoty povinného indikátora „Odhadované ročné zníženie emisií CO2 podporených subjektov (v tonách)“ v rozsahu minimálnych požiadaviek pre oprávnený projekt je žiadateľ povinný splniť, v opačnom prípade predložená žiadosť o projekt nespĺňa podmienky výzvy v zmysle Prílohy 5 výzvy „Výberové kritériá“.