hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 26 k ACC01/ACC02

Akým spôsobom vykoná Správca programu test štátnej pomoci?

Správca programu je povinný pred poskytnutím akejkoľvek podpory poskytnutej v rámci finančných mechanizmov vykonať test štátnej pomoci a posúdiť súlad s pravidlami štátnej pomoci, a to aj v prípade Programu SK-Klíma, kde schémy štátnej pomoci nie sú plánované. Správca programu uvedené posudzuje individuálne podľa projektov plánovaných realizovať žiadateľmi a partnermi. Test štátnej pomoci projektu vykoná Správca programu v súlade s platnými právnymi normami pre poskytovanie pomoci (najmä Nariadenie Komisie (EU) 651/2014 zo 17. júna 2014 deklarujúce určité kategórie pomoci zlučiteľnej s voľným trhom pri aplikovaní článku 107 a 108 Zmluvy o fungovaní EÚ a zákone č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).