domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-LC-OSZP-2021/002797 oznámenie

01.03.2021 Oznámenie o výrube drevín podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Informácia č. OU-PT-OSŽP-2021/000288-002

01.03.2021 Informácia č. OU-PT-OSŽP-2021/000288-002

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – zverejnenie informácie o začatí správneho konania.

Informácia č. OU-PT-OSŽP-2021/000287-002

01.03.2021 Informácia č. OU-PT-OSŽP-2021/000287-002

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – zverejnenie informácie o začatí správneho konania.

7137/2021-6.3

01.03.2021

OU-ZA-OSZP1-2021/014456/Drn

01.03.2021 Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2016/033985-002/Drn zo dňa 6.9.2016

7030/2021-6.3

26.02.2021 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej a územnej ochrany

OU-BR-OSZP-2021/002173BAL

25.02.2021 Správne konanie

MVE Humenné - využitie hydroenergetického potenciálu vodného toku Laborec v rkm 67,040

25.02.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

OU-BA-OSZP3-2021/037344/MAA

25.02.2021 Státie plávajúceho zariadenia SK-4-14313 na polohe č. 42 v CHVÚ Dunajské luhy (k.ú. Jarovce)

K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2021/07792/KT

25.02.2021 Začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. vo veci výrubu 4 ks stromov druhu vŕba na pozemku ležiacom mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN-C 1322/24, k. ú. Badín, druh ttp. Žiadateľom je Milan Susedka, Smreková 5, Zvolen. Dôvodom je nebezpečné naklonenie stromu a budúca stavba.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania podľa § 82 zák. 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica alebo na mailovú adresu oszp.bb@minv.sk

OU-SC-OSZP-2021/004222/VIM

24.02.2021 Žiadosť obce Chorvátsky Grob, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks dreviny, druh Salix alba v k .ú. Chorvátsky Grob z dôvodu, že rastie v blízkosti prečerpávajúcej stanice verejnej kanalizácie ČS10, hrozí narušenie statiky prečerpávajúcej stanice a tým ohrozuje jej riadne fungovanie a prevádzku, suché konáre tiež padajú na susedný pozemok, je tu riziko ublíženia na zdraví a vzniku škody na majetku.

OU-SC-OSZP-2021/004229/VIM

24.02.2021 Žiadosť Jozefíny Zelienkovej, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks dreviny, druh Juglans regia, rastúcej na pozemku v k.ú. Bernolákovo z dôvodu zlého zdravotného stavu (napadnutá vrtivkou orechovou).

7038/2021-6.3

24.02.2021

I/79 a II/555 Kráľovský Chlmec, križovatka

24.02.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

OU-BB-OSZP3-2021/007695

23.02.2021 Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pre žiadateľa Petra Štefaňáka. Jedná sa o výrub drevín na parcelách č. KN-C 645, 646/1, 647, 674/15 v k.ú. Turecká. Dôvodom výrubu je ohrozenie majetku.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-LC-OSZP-2021/002570

23.02.2021 žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-BB-OSZP1-2021/007640-Ko

23.02.2021 Žiadosť o povolenie výnimky

OU-BBOSZP1-2021/007661-MT

23.02.2021 Vydanie súhlasu

OU-ZC-OSZP-2021/000430

19.02.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín, rastúcich mimo lesa v k.ú. Kľak.

OU-LC-OSZP-2021/002099 oznámenie

19.02.2021 Oznámenie o výrube drevín podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Výstavba mostu v obci Mlynárovce

16.02.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Rýchlostná cesta R4 Rakovčík - Radoma

16.02.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Rezidencia Vinohrady, Trenčín - Zlatovce

16.02.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar - Zemné

16.02.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]