Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-BA-OSZP1-2020/080466-LAJ

29.05.2020 Žiadosť o udelenie výnimky vjazdu autom do rybárskeho revíru "Židovky" za účelom výkonu ryb. práva.

OU-KE-OSZP3-2020/028961

29.05.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny a krovitého porastu

OU-ZA-OSZP1-2020/026331/Bra

29.05.2020 Žiadosť o udelenie súhlasu s podávaním jadrového krmiva diviačej zveri na vnadiskách

Žiadateľ: Poľovnícke združenie Magura so sídlom v Párnici, Párnica 264, 026 01 Dolný Kubín

OU-BB-OSZP1-2020/017406-FL

29.05.2020 Povolenie výnimky zo zákazu

OU-BA-OSZP1-2020/079930-LAJ

28.05.2020 Žiadosť o zmenu rozhodnutia - súhlasu, vrt Dúbrava 62 v DP Feld

Verejný odpočet činnosti Slovenského banského múzea

28.05.2020 Dátum konania: 11. júna 2020 od 9:00 do 12:00 hod.
Miesto konania: Kammerhofská 2, Banská Štiavnica

OU-ZA-OSZP1-2020/026187/Drn

28.05.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona.

OU-KE-OSZP3-2020/028650

27.05.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na zriadenie a prevádzkovanie chovnej stanice

OU-BA-OSZP1-2020/079883-LAJ

27.05.2020 Udelenie výnimky vjazdu MV do CHKO Záhorie za účelom výkonu ryb. práva, lokalita Židovky.

OU-BA-OSZP1-2020/079701-LAJ

27.05.2020 Žiadosť o výnimku vjazdu motorovým vozidlom do CHKO Záhorie (Morava a Židovky) za účelom výkonu rybárskeho práva.

OU-BA-OSZP3-2020/079844/MAA

27.05.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks čerešňa, 1 ks smrek strieborný v extraviláne katastrálneho územia Rača,

OU-BA-OSZP3-2020/079556/VAD

27.05.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu - druh agát biely (viackmeň) v extraviláne katastrálneho územia Devín

OU-BS-OSZP-2020/000735

27.05.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. na výsadbu drevín za hranicami zastavaného územia obce na pozemku parcelné č. C KN 5196/1 a 5196/2 v k. ú. Banská Štiavnica. Výsadbu budú tvoriť okrasné a ovocné dreviny z nealergénnych druhov.

OU-PO-OSZP1-2020/030225/HV

27.05.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

OU-PO-OSZP1-2020/030429/HV

27.05.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

OU-ZA-OSZP1-2020/025956/Bra

27.05.2020 Žiadosť o súhlas na zásah do mokrade podľa § 6 ods. 5 zák. č. 543/2002 Z.z. pri výstavbe Cyklomagistrály Terchová - VD Žilina v k.ú. Belá z dôvodu nových odtrhov svahov na rieke Varínka

Žiadateľ: Malá Fatra, Oblastná organizácia cestovného ruchu, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

OU-ZC-OSZP-2020/000702

26.05.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 543/20002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na poškodenie alebo zničenie biotopu európskeho významu - Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky.

OU-CA-OSZP-2020/000961

26.05.2020 Konanie podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny - nové prejednanie na základe výsledku odvolacieho konania

OU-BR-OSZP-2020/005068BAL

26.05.2020 Podnet na začatie konania k náhodnej ťažbe na LC JASENIE

OU-BR-OSZP-2020/005069BAL

26.05.2020 Podnet na začatie konania k náhodnej ťažbe na LC LESY TELGÁRT

OU-ZA-OSZP1-2020/025790/Ora

26.05.2020 Žiadosť o povolenie výnimky.

OU-BR-OSZP-2020/005197 MED

25.05.2020 Vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Valaská

OU-PO-OSZP1-2020/030112/KM

25.05.2020 Žiadosť o povolenie územných výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-BB-OSZP3-2020/016986-MB

25.05.2020 výrub drevín, v k.ú. Selce

Verejný odpočet činnosti Štátneho geologického ústavu

22.05.2020 Program bude pozostávať z prezentácie hlavných bodov Výročnej správy ŠGÚDŠ za rok 2019. Cieľom verejného odpočtu je oboznámiť zamestnancov organizácie a verejnosť s výsledkami práce a hospodárenia ŠGÚDŠ za rok 2019.

OU-TT-OSZP3-2020/022624

21.05.2020 Žiadosť Magdalény Zlúkyovej, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou č. 410 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny – ovocného stromu, rastúceho na KN-C parcele č. 758/6 v k. ú. Bohdanovce nad Trnavou, nachádzajúcej sa za hranicou zastavaného územia obce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z., z dôvodu výstavby rodinného domu.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]