Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-BB-OSZP1-2019/037950-Ku

16.12.2019 Súhlas a výnimka

12976/2019-6.3

13.12.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-BB-OSZP1-2019/039912-Ko

12.12.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu

OU-ZA-OSZP3-2019/052302/Bal

11.12.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku, v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v k.ú. Terchová, parcela č. C KN 4630/4.

Žiadateľ: Viktor Struharňanský, Poľná 1247/4, 013 06 Terchová

OU-ML-OSZP-2019/000860

10.12.2019 Posyp chemickým materiálom na ceste II/575 a III/3868 (§ 13 ods. 2 písm. h/ a 14 ods. 2 písm. c/ zák. č. 543/2002 Z.z. o OPaK v z.n.p. ) – žiadosť o predĺženie súhlasu.

Argaláš Pavol

10.12.2019

12851/2019-6.3

10.12.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany a vydanie súhlasov

12852/2019-6.3

10.12.2019

OU-PO-OSZP1-2019/058709/SJ

10.12.2019 Žiadosť o vydanie rozhodnutia na umiestnenie stánku na lokalite Popradské pleso, NPR Mengusovská dolina podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2019/034748/Bra

10.12.2019 Žiadosť: Výstavba rekreačnej chaty v k.ú. Ďurčiná

Žiadateľ: Marián Baláž, Ďurčiná 304, 15 01

OU-ZA-OSZP1-2019/050416/Ora

10.12.2019 Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov uvedených v zákone.

OU-ZA-OSZP1-2019/052187/Drn

10.12.2019 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

OU-ZA-OSZP1-2019/052173/Drn

10.12.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona.

OU-PO-OSZP1-2019/058682/KM

09.12.2019 Žiadosť o povolenie územných výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-BB-OSZP1-2019/039352-Ko

09.12.2019 Odborné stanovisko

2019/043155/Vk

09.12.2019 Žiadosť spoločnosti PARCUS, a.s., Sabinovská 8, 821 02 Braislava o povolenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. na výrub drevín na území chráneného areálu Rohovský park, kde platí 4. stupeň ochrany podľa zákona.

2019/042703/Ma

05.12.2019 Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k projektovej dokumentácii pre stavbu „DS Okoč, 2. etapa – VNV, VNK, TS, NNK“. Stavba je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Ostrovné Lúky.

VÝZVA

02.12.2019 na prihlásenie sa do výberu správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje

MVE Smrečianka

15.11.2019

Chemický ústav SAV

14.11.2019 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava, podal dňa 11. novembra 2019 žiadosť o zrušenie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1 v zmysle § 36 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov. Zmena sa týka zrušenia súhlasu pre uzavretý priestor zaevidovaný na ministerstve životného prostredia pod číslom 390068.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]