domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-BR-OSZP-2021/001514 MED

26.01.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. obce Nemecká

6195/2021-6.3

26.01.2021 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

6214/2021-6.3

26.01.2021 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej a územnej ochrany

6215/2021-6.3

26.01.2021 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej a územnej ochrany

6169/2021-6.3

26.01.2021 Žiadosť o povolenie výnimky z druhove a územnej ochrany

OU-SC-OSZP-2021/002471/VIM

26.01.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny na výrub 8 ks drevín, druh Populus sp., rastúcich na pozemkoch parc. č. 2413/6, 7, 8, 9, 10 v k. ú. Most pri Bratislave z dôvodu zlého zdravotného stavu, ohrozujú bezpečnosť obyvateľov..

OU-LC-OSZP-2021/001513 oznámenie o výrube

25.01.2021 Oznámenie o výrube drevín podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-BR-OSZP-2021/001512 MED

25.01.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. obce Lom nad Rimavicou

OU-BB-OSZP3-2021/005261

25.01.2021 výrub drevín v k.ú. Slovenská Ľupča

OU-ZA-OSZP1-2021/010075/Drn

25.01.2021 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

OU-ZA-OSZP1-2021/010088/Drn

25.01.2021 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

OU-LE-OSZP-2021/000234

21.01.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do prírodných biotopov podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, k.ú. Levoča, žiadateľ ARPROG a.s. Poprad

Informácia č. OU-PT-OSŽP-2021/000168-002

21.01.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – zverejnenie informácie o začatí správneho konania.

OU-ZC-OSZP-2021/000291

21.01.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Aglomerácia Nemecká - Predajná, Nemecká, Jasenie - kanalizácia a ČOV

20.01.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Zvýšenie odberu vody z vodného toku Zadná voda v katastrálnom území Demänovská Dolina

20.01.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Trnavá Hora, Zásobovanie obce z PSV doplnok

20.01.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Revitalizácia verejného priestranstva v obci Jedlinka

12.01.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Trenčianska Turná, lokalita Paľova hora - zlepšenie vodného hospodárstva v lese

18.12.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Rýchlostná cesta R4 Lipníky - Kapušany

18.12.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Rýchlostná cesta R3 (I/66) Krupina . obchvat

18.12.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Rekonštrukcia rámového mosta v obci Lúčka

18.12.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]