hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Úradná tabuľa - všetky oznamy

11129/2021-6.3

05.08.2021 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany a vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade

OU-BB-OSZP1-2021/020573-MT

05.08.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu

OU-BB-OSZP1-2021/020540-MT

05.08.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenia výnimky

SKUEV3267 Biele hory

05.08.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3267 Biele hory do národného zoznamu území európskeho významu

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

05.08.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 2 podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

OU-BB-OSZP3-2021/020470

04.08.2021 Konanie o vydaní súhlasu v zmysle § 13 ods.2 písm.e) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na pasenie, napájanie, preháňanie, nocovanie hospodárskych zvierať a umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu pre žiadateľa RD Medzibrod s.r.o. Jedná sa o pasenie, napájanie , preháňanie, nocovanie 200 ks hovädzieho dobytka , umiestnenie elektrického oplôtku, maringotky, drevného WC v lokalite Baňa ( parcely KN-C 1413/1, 1384, 1381, 1415 v k.ú. Medzibrod), Lazy ( parcela KN-C 1339/1 v k.ú. Medzibrod), Pažite ( parcela KN-C 1360/1 v k.ú. Medzibrod) Dúbrava ( parcela KN-C 1258/1 v k.ú. Medzibrod), Torysa ( parcela KN-C 1364/1 v k.ú. Medzibrod), Dúbrava ( parcela KN-C 779, 774/7 v k.ú. Hiadeľ, 622 v k.ú. Lučatín) a Lazie ( parcela KN-C 716/1 v k.ú. Hiadeľ).

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-ZA-OSZP1-2021/033737/Bra

04.08.2021 Žiadosť o zásah do mokrade v zmysle § 6 ods. 5 Zák. č. 543/2002 Z.z., v súvislosti so stavbou: "Lávka s prestrešením v oddychovej zóne, Konská" v k. ú. Konská, okres Žilina

Žiadateľ: Obec Konská, Školská 410/2, 013 13 Konská

SKUEV3285 Alúvium Muráňa

03.08.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3285 Alúvium Muráňa do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4093 Podsuchá

03.08.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4093 Podsuchá do národného zoznamu území európskeho významu

OU-BB-OSZP1-2021/020198-Ko

02.08.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky

OU-BB-OSZP1-2021/02055-PF

02.08.2021 Vydanie súhlasu k projektu „Vŕtaná studňa“

OU-BB-OSZP1-2021/020253-PF

02.08.2021 Vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade

Poskytovanie služieb personálnej agentúry na pozíciu generálneho riaditeľa sekcie

02.08.2021 Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou. Prieskum trhu podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

SKUEV3112 Slovenský raj

30.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3112 Slovenský raj do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV3337 Pieniny

27.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3337 Pieniny do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4095 Rička

27.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4095 Rička do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV3107 Spišskopodhradské stráne

26.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3107 Spišskopodhradské stráne do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4104 Lúky v Tepličnom

23.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4104 Lúky v Tepličnom do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4087 Vlhká lúka pri Červeňanoch

23.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4087 Vlhká lúka pri Červeňanoch do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4027 Slatinka

23.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4027 Slatinka do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4071 Lúky na Krátkom

23.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4071 Lúky na Krátkom do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4098 Lúky nad Ondavkou

22.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4098 Lúky nad Ondavkou do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4072 Lúky pod Čierťažou

22.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4072 Lúky pod Čierťažou do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4075 Lúky pod Kamenným vrchom

22.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4075 Lúky pod Kamenným vrchom do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4083 Pod Úbočou

22.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4083 Pod Úbočou do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4077 Lúky pod Volchovom

22.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4077 Lúky pod Volchovom do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV3366 Drienčanský kras

21.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3366 Drienčanský kras do národného zoznamu území európskeho významu
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]