Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-SC-OSZP-2020/14335/VIM

05.08.2020 Žiadosť Pozemkového spoločenstva lesa sv. Martina v Senci so sídlom A. Sládkoviča 20, 903 01 Senec o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny na oplotenie časti pozemku E KN parc.č. 4045/2 v k .ú. Senec

OU-BA-OSZP3-2020/103246/MAA

05.08.2020 Žiadosť Združenia technických športových činností o vydanie súhlasu štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny na státie plávajúceho zariadenia č. 33000171 na polohe č. 46, vyviazané na pozemku C-KN č. 1217/1 v Jarovskom ramene Dunaja v k.ú. Bratislava – Rusovce.

OU-BA-OSZP3-2020/103238/MAA

05.08.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny na státie plávajúceho zariadenia SK-4-14121 na polohe č. 13, vyviazané na pozemku C-KN č. 904/105 v Jarovskom ramene Dunaja v k.ú. Bratislava – Jarovce.

OU-BA-OSZP3-2020/103268/MAA

05.08.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny na státie plávajúceho zariadenia SK-4-14214 na polohe č. 83, vyviazané na pozemku C-KN č. 904/106 v Jarovskom ramene Dunaja v k.ú. Bratislava – Jarovce.

9812/2020-6.3

04.08.2020 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-ZA-OSZP1-2020/035018/Kub

04.08.2020 Žiadosť o vydanie súhlasov podľa zákona 543/2002 Z.z.

9697/2020-6.3

31.07.2020

Parkovisko pre osobné a nákladné automobily Peikko Slovakia, s.r.o.

31.07.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

OU-TT-OSZP3-2020/030434

30.07.2020 Vydanie súhlasu na výrub dreviny, v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody, na pozemku p. č. 1838/6 v kat. územie Voderady; žiadateľ: Obec Voderady, Obecný úrad, Voderady 262, 919 42 Voderady

Rýchlostná cesta R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou (tunel Soroška)

30.07.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 14 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov o vydanie rozhodnutia, v ktorom orgán štátnej vodnej správy určí, či sa realizáciou navrhovanej činnosti splnia podmienky § 16 ods. 6 písm. b) bodov 1 až 4.

STU - zrušenie priestorov

24.07.2020 Slovenská technická univerzita, Bratislava podala dňa 23. júla 2020 žiadosť o zrušenie súhlasov na prvé použitie dvoch uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1.

OU-SN-OSZP-2020/011471

23.07.2020 Miriam Črepová, P. Jilemnického 2353/7, Spišská Nová Ves - žiadosť o súhlas na výrub stromov v k. ú. Spišská Nová Ves

SKUEV4016 Bielokarpatské predhorie

22.07.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4016 Bielokarpatské predhorie do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4015 Biely vrch

22.07.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4015 Biely vrch do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4017 Lednické bradlo

22.07.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4017 Lednické bradlo do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4018 Lednické skalky

22.07.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4018 Lednické skalky do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0400 Brezovské lúky

21.07.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV0400 Brezovské lúky do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV3372 Krivoklátske lúky

21.07.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3372 Krivoklátske lúky do národného zoznamu území európskeho významu

SK/EZ/SC/813

20.07.2020 Rozhodnutie o určení povinnej osoby za environmentálnu záťaž „SC (001) / Boldog - S od obce - sklad pesticídov

SKUEV4014 Pri kríži

20.07.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4014 Pri kríži do národného zoznamu území európskeho významu

Novostavba zariadenia pre seniorov

20.07.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

SKUEV3367 Holubyho kopanice

16.07.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3367 Holubyho kopanice do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV3355 Fabiánka

16.07.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3355 Fabiánka do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV3341 Dolný vrch

16.07.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3341 Dolný vrch do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV3353 Plešivská planina

15.07.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3353 Plešivská planina do národného zoznamu území európskeho významu

Potrubie úsek Nedožery - Brezany; VDJ Prievidza 2x1000 m3 - rekonštrukcia; VDJ Prievidza 2x2500 m3 - rekonštrukcia

15.07.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

SKUEV4002 Kolibabovce

13.07.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4002 Kolibabovce do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV3778 Lipníkovské

13.07.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3778 Lipníkovské do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV3375 Krasín

13.07.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3375 Krasín do národného zoznamu území európskeho významu

Plán likvidácie štrkoviska Pažite na pozemku parc. č. KN-C 4346/6 v k. ú. Dubnica nad Váhom

13.07.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

SKUEV4019 Dúbravka

10.07.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4019 Dúbravka do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV3342 Drieňovec

10.07.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3342 Drieňovec do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV3345 Kečovské škrapy

10.07.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3345 Kečovské škrapy do národného zoznamu území európskeho významu

Inovačný fond

09.07.2020 14. júla 2020 od 14.00 do 16.00 SEČ sa bude konať webinár o postupe predkladania žiadostí v rámci prvej výzvy Inovačného fondu. Detaily ohľadom pripojenia a možnosti klásť otázky sú k dispozícii na stránke Európskej komisie

SKUEV3371 Žalostiná

09.07.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3371 Žalostiná do národného zoznamu území európskeho významu

Plán využívania ložiska "Pri Váhu"

07.07.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Inžinierske siete DNV

07.07.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Zabzpečenie pitnej vody pre obec Vyhne

07.07.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]