Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-PO-OSZP1-2019/051468/KM

17.10.2019 Žiadosť o povolenie územných výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-RS-OSZP-2019/019248

17.10.2019 Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub suchých smrekov a čistenie okrajov pasienkov od briez a liesky podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcelách KN E 7552,7553,7556,7557 pre Jána Figuliho v k.ú, Tisovec

OU-RS-OSZP-2019/019385

17.10.2019 Žiadosť na vydanie rozhodnutia na čistenie okrajov pastvín podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcele KN E 3546,3549,3550,3555,3556,3557 pre Evu Hakeľovú v k.ú, Tisovec

OU-PO-OSZP1-2019/051051/SA

17.10.2019 Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov podľa č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s realizáciou telekomunikačnej stavby "FTTH PP KBV Tatranská Lomnica".

OU-PO-OSZP1-2019/050076/SA

17.10.2019 Žiadosť o udelenie výnimky v súvislosti s vykonávaním športovej činnosti NPR Studené doliny.

OU-RS-OSZP-2019/019287

15.10.2019 Žiadosť Evy Lipničanovej, Sídlisko Rimava 1065/15, 97901 Rimavská Sobota o udelenie súhlasu na výrub 2 ks drevín druhu agát biely a dub cerový na parcelách CKN č.3938/25, 3938/8 zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Rimavská Sobota z dôvodu, že predmetné stromy predstavujú v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok hrozbu vzniku škody na majetku v jeho bezprostrednej blízkosti, ohrozenie zdravia a života ľudí, nakoľko stromy majú zlý zdravotný stav (z 2/3 sú suché, s dutinami, s droliacim sa drevom a kôrou), hrozí nebezpečenstvo lámania konárov a pádu konárov prípadne vyvrátenie celých stromov na nehnuteľnosť /rodinného domu/

OU-PO-OSZP1-2019/051048/SJ

15.10.2019 Žiadosť o zmenu rozhodnutia podľa § 89 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na realizáciu entomolgického výskumu v chránených územiach Slovenska

2019/036926/Vk

15.10.2019 Žiadosť š. p. LESY SR, OZ Smolenice o vydanie súhlasu podľa § 7 ods. 3 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín alebo pestovanie nepôvodných druhov rastlín za hranicami zastavaného územia obce. Jedná sa o výsadbu 250 ks dreviny orech čierny na LC Chtelnica a 610 ks dreviny duglaska tisolistá na LC Moravany.

OU-ZA-OSZP1-2019/044762/Drn

15.10.2019 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

OU-SA-OSZP/2019/007898-2

14.10.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 1 ks Javor, 1 ks Jaseň - Mesto Šaľa

OU-BS-OSZP-2019/001240

14.10.2019 Žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo lesa na pozemku parc. č. C KN 3109/1 - 7, v k. ú Štiavnické Bane.

OU-BB-OSZP1-2019/034141-Ko

14.10.2019 Odborné stanovisko

OU-BS-OSZP-2019/001235

14.10.2019 Žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo lesa na pozemku parc. č. C KN 2629 (cintorín Lazaret) v k. ú. Banská Štiavnica, v zastavanom území mesta. Predmetom výrubu sú 2 ks tuje, ktoré poškodzujú pomník.

Nová web stránka

14.10.2019 Žiadosť o výrub drevín na parcle č. 2922/13 (ostatná plocha) , k.ú. Demänovská Dolina, obec Demänovská Dolina pre Annu Kšiňanov

OU-RK-OSZP-2019/010471-002

11.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok v počte do 80 kusov) na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu v k.ú. Liptovské Revúce, na lokalitách Krížna – Grúň, Veľká Turecká, Malá Turecká (v Národnom parku Veľká Fatra).

Žiadateľ : Aleš Mastiš – SHR, Liptovské Revúce č.334

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je možné zaslať na adresu : Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie A.Hlinku 74, 034 01 Ružomberok alebo e-mailom na adresu : vojtech.olos@minv.sk

OU-CA-OSZP-2019/13523

11.10.2019 Oznámenie o začatí konania
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody začal správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov , podľ § 64 ods.1 písm.d) a § 68 písm.e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov( ďalej len " zákon o ochrane") a na základe žiadosti ŽSR, OR Žilina, sekcia železničných tratí a stavieb, ul. 1.mája 34, 010 01 Žilina 1( ďalej len" žiadateľ"). Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľ § 13 ods. 2 písm.h) zákona o ochrane prírody a krajiny na aplikáciu Herbicídu ROSTATE TF a DICOPUR M 750 na ničenie burín v staničných, traťových koľajach a nástupištiach v obvode ŽSR OR Žilina v miestach Žilina-Čadca št.hranica, Čadca-Makov, Čadca-Skalité št.hranica.
Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania na internetovej stránke www.minv.sk

OU-PO-OSZP1-2019/050739/SA

11.10.2019 Žiadosť o udelenie výnimky v súvislosti s organizovaním podujatia "Sherpa rallye" v NPR Studené doliny.

11378/2019-6.3

10.10.2019 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia

OU-PO-OSZP1-2019/050359/SJ

10.10.2019 Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - úprava toku rieky Dunajec v PIENAPe

2019/036482/Ma

10.10.2019 Žiadosť Mgr. Tomáša Pobjeckého, Štúrova 723/36, 919 04 Smolenice a Mgr. Natálie Pobjeckej, Zalázne 36, 919 04 Smolenice o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. na výrub 12 ks drevín a náletových krovitých porastov na ploche o výmere 50 m2 na pozemku vo vlastníctve obce s parcelným č. 2091/1 v k. ú. Smolenice, ktoré rastú na hranici pozemku vo vlastníctve žiadateľov s parcelným č. 523/1 v k. ú. Smolenice. Dôvodom výrubu je ohrozenie zdravia a bezpečnosť obyvateľov a hrozí poškodenie nehnuteľností. Predmetné parcely ležia na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, kde platí 2. stupeň ochrany v zmysle zákona a sú súčasťou Chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty.

2019/036475/Pt

10.10.2019 Žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu – Miestna organizácia Topoľníky, 930 11 Topoľníky o predĺženie platnosti rozhodnutia číslo OU-TT-OSZP1-2014/012961/Pt zo dňa 26.06.2014 v znení rozhodnutia číslo AF2/2012/607/Vk zo dňa 17.12.2012. Týmito rozhodnutiami bola žiadateľovi povolená výnimka zo zakázanej činnosti ustanovenej v § 16 zákona č. 543/2002 Z. z. na výkon rybárskeho práva a s tým súvisiacich činností v NPR Klátovské rameno a v jej ochrannom pásme, kde platí piaty a tretí stupeň územnej ochrany. Konkrétne sa jedná o úsek od ústia Klátovského ramena do Malého Dunaja po ústie Dolnobarského kanála. Nakoľko rozhodnutie je platné do 31.12.2019, žiadateľ požaduje predĺžiť platnosť výnimky.

OU-TN-OSZP1-2019/032982-002/BAL

09.10.2019 Žiadosť o posúdenie projektu stavby

OU-TN-OSZP1-2019/032993-002/BAL

09.10.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu

2019/036018/Ma

04.10.2019 Žiadosť Mesta Gbely, Námestie slobody 1261, 908 45 Gbely o udelenie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. na zmenu stavu mokrade jej zasypaním, ktorej dôvodom sú terénne úpravy pre výstavbu rodinných domov na KN-E parcele č. 5614/1 v k. ú. Gbely s rozlohou 45 312 m2, kde na danej parcele je v stave registra „C“ pozemok s parcelným č. 3323 v k. ú. Gbely s rozlohou 2632 m2, kde je druh pozemku vedený ako vodná plocha s miestnym názvom „Kúcanka“.

Malé zlepšenia eGov služieb Ministerstva životného prostredia SR

03.10.2019 Pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti

Migrácia ISVS Ministerstva životného prostredia SR do IaaS

03.10.2019 Pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti

2019/036425/Vk

03.10.2019 Žiadosť p. Brigity Kovácsovej o vydanie odborného stanoviska podľa ustanovení § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. k povoleniu na státie existujúcej unimobunky (slúžiacej ako rekreačná chata) umiestnenej na KN-C parcelách č. 936/58 a 936/59 v k. ú. Bodíky, ktoré sa nachádzajú v Chránenom vtáčom území Dunajské luhy a v území európskeho významu SKUEV0090 Dunajské luhy.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]