hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-BB-OSZP1-2024/029895

17.06.2024 Žiadosť o povolenie výnimky

OU-BB-OSZP1-2024/029885

14.06.2024 Žiadosť o organizovanie športovej súťaže bezmotorových športových zariadení v lokalite NP Nízke Tatry a udelenie s tým spojených potrebných výnimiek a súhlasov.

12858/2024-6.3

13.06.2024 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia

12859/2024-6.3

13.06.2024 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-BB-OSZP1-2024/029667

13.06.2024 Žiadosť o povolenie výnimky

ou-bb-oszp1-2024-029602-si

12.06.2024 žiadosť o povolenie vjazdu minibágra na cyklotrasu Helligon pre vykonanie údržby cyklotrasy s ohľadom na zachovanie bezpečného prejazdu cyklistov.

OU-ZA-OSZP1-2024/045545/Skv

12.06.2024 Žiadosť o udelenie výnimky zo Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-BB-OSZP3-2024/029278

10.06.2024 Konanie vo veci vydania súhlasu na vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z pre žiadateľa Martina Škarbu. Dreviny rastú na pozemku č. KN-C 2814/5 v k.ú. Slovenská Ľupča. Dôvod výrubu 2 ks drevín je zlý zdravotný stav, ohrozenie života pri silnom vetre a daždi a znehodnotenia pozemku.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu kristina.seligova@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Skúška na overenie odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami

07.05.2024 Ministerstvo životného prostredia SR v zmysle § 56a ods. 2 oznamuje, že skúška odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami sa budekonať dňa 15.11.2024. Termín prihlasovania na skúšku je do 15.07.2024.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]