Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-NZ-OSZP-2020/006944

25.02.2020 Oznámenie o výrube drevín podľa ust. § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej ako „zákon“) - k.ú. Šurany (13 ks), Tvrdošovce (16 ks), Branovo (63 ks)

OU-NZ-OSZP-2020/006945

25.02.2020 Oznámenie o výrube drevín podľa ust. § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) - k. ú. Nové Zámky, 21 kusov drevín

OU-BA-OSZP1-2020-054115-LAJ

25.02.2020 výnimka vjazdu motorovým vozidlom do CHKO Záhorie a o odchyt nechránených druhov motýľov za účelom natáčania dokumentárneho prírodovedného filmu o motýľoch Slovenska.

OU-SN-OSZP-2020/005870

25.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov - Mesto Spišská Nová Ves

OU-BA-OSZP3-2020/ 053926/TRV

25.02.2020 spásanie pozemkov v kat. úz. BA - Devín

5921/2020 Rozhodnutie vydané v ZK_Automatická závesová linka Ni-Zn - zmena používaných chemických látok

25.02.2020 Zmena navrhovanej činnosti „Automatická závesová linka Ni-Zn - zmena používaných chemických látok“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

OU-LM-OSZP-2020/002089-Po

25.02.2020 vydanie súhlasu na uskutočnenie NŤ

OU-RK-OSZP-2020/003144-003

24.02.2020 výrub drevín rastúcich mimo lesa
Žiadateľ: Mgr. Beata Vrlíková, Ľubochnianska dolina 608/1, 034 91 Ľubochňa
Špecifikácia drevín: 420 ks stromov s obvodom kmeňov do 40 cm a cca 120 m2 krovitých porastov druhov jelša lepkavá, lieska obyčajná

OU-KE-OSZP1-2020/019003

24.02.2020 Žiadosť o jazdenie a státie s motorovým vozidlom a rekonštrukciu lesnej cesty a zvážnice z dôvodu realizácie stavby „V427 Rimavská Sobota - Moldava“v okrese Rožňava a Košice - okolie pre spoločnosť MVM, s.r.o.

OU-LC-OSZP-2020/003092

24.02.2020 Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k.ú. Fiľakovo

OU-BA-OSZP1-2020/042152/ROA

24.02.2020 Žiadosť o povolenie usporiadať verejné športové podujatie 8. ročník Račianskej časovky – Memoriálu Rafaela Krampla 2019 dňa 01. 05. 2020 v čase od 08:00 do 15:00

OU-SN-OSZP-2020/005756

24.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov - Ivan Fleischer, Spišská Nová Ves

OU-BB-OSZP3-2020/010657-ADA

24.02.2020 výrub drevín, Žiadateľ: Igor Vágner, Špecifikácia drevín: 2 ks. buk

OU-PO-OSZP1-2020/019441/SA

24.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s organizovaním podujatia "Koncert v Tatrách" v TANAPe.

OU-RK-OSZP-2020/003182

24.02.2020 Predmet konania : Žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo lesa
Kataster : Ružomberok parcela E-KN7854
Žiadateľ : Jozef Žiaran, Ludrová 228

OU-ZA-OSZP1-2020/016250/Bra

24.02.2020 Žiadosť o súhlas na zásah do mokrade podľa § 6 ods. (5) podľa Zák. č. 543/2002 Z.z. k realizácii stavby: "I/64 Porúbka - most 107".

Žiadateľ: Slovenská správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

OU-BR-OSZP-2020/002521 MED

21.02.2020 Začatie konanie k náhodnej ťažbe v lesnom celku Beňuš

OU-BR-OSZP-2020/002640 MED

21.02.2020 Oznámenie začatia konania k náhodnej ťažbe v lesnom celku Pohorelá

OU-PO-OSZP1-2020/019446/KM

21.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-LC-OSZP-2020/002992

21.02.2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k.ú. Budiná a Divín

OU-ZM-OSZP-2020/000538

21.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny mimo zastavaného územia obce - Obec Ladice

OU-ZM-OSZP-2020/000513

21.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny mimo zastavaného územia obce - Veľké Chrašťany

OU-SO-OSZP-2020/000230

21.02.2020 Žiadosť o výrub 32 ks stromov a 3000 m2 náletových drevín v k.ú. Vojnatina na p.č. 363/25.
Žiadateľ: Mgr. Ľuboslava Kučmašová

OU-KE-OSZP3-2020/018720

21.02.2020 Žiadosť o súhlas na výrub dreviny

OU-PO-OSZP1-2020/019257/KM

21.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasov a o povolenie územných výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2020/015727/Kub

21.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, k. ú. Ľubochňa

Žiadateľ: Obec Ľubochňa, 034 91 Ľubochňa

OU-BB-OSZP1-2020/010447-Ku

20.02.2020 Výnimka

OU-BB-OSZP1-2020/010255

20.02.2020 Žiadosť o povolenie výnimky

OU-ZC-OSZP-2020/000368

20.02.2020 Žiadosť o súhlas na výrub drevín o počte 5 ks v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, k.ú. Veľká Lehota.

Nová web stránka

20.02.2020 Výrub stromov

OU-SN-OSZP-2020/005629

20.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k. ú. Hrabušice - Obec Hrabušice

Informácia o oznámení č. OU-PT-OSŽP-2020/000235-003

20.02.2020 Zverejnenie oznámenia o plánovanom výrube drevín, ktorý je nevyhnutné vykonať s osobitných predpisov súlade s § 47 odseku 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2020/015937/Ora

20.02.2020 Žiadosť o súhlas na činnosti uvedené v zákone.

OU-LC-OSZP-2020/002852

19.02.2020 Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k.ú. Mýtna
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]