Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-CA-OSZP-2019/015809

21.11.2019 Žiadosť o súhlas na zásah do biotopov podľa § 6 ods. 2 zákona č.543/2002 Z.z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

12352/2019-6.3

20.11.2019 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia

OU-PO-OSZP1-2019/056038/KM

20.11.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie územných výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-BB-OSZP1-2019/037570-Ko

19.11.2019 Odborné stanovisko

12326/2019-6.3

19.11.2019

OU-RS-OSZP-2019/020802

19.11.2019 Žiadosť na vydanie rozhodnutia na pasenie napájanie a košarovanie HZ podľa § 13 a 14 zák.543/2002 Z.z pre Petra Sokola v k.ú Tisovec

OU-BY-OSZP/2019/000714/Cur

19.11.2019 Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Žiadateľ: AO Production s.r.o., Závist 533/15, 62400 Brno

OU-BS-OSZP-2019/001351

18.11.2019 Žiadosť o výrub drevín

OU-ZC-OSZP-2019/001525

18.11.2019 žiadosť Borisa Eckera a Stanislavy Ecker týkajúcej sa realizácie stavebného zámeru novostavby rodinného domu

2019/039924/Vk

18.11.2019 Žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu, Mestskej organizácie Dunajská Streda o povolenie výnimky podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. na vjazd a státie s motorovými vozidlami do Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, kde platí 2. stupeň ochrany podľa zákona na lesné cesty, za účelom lovu rýb a výkonu rybárskeho práva. Jedná sa o rybárske revíry 2-0560-1-1 Dunaj č. 3, 2-0570-1-1 Dunaj č. 3 a 2-0510-1-1 Dunaj č. 3.

OU-BB-OSZP1-2019/037311-Ko

15.11.2019 Výcvik potápačov

OU-PO-OSZP1-2019/055005/SJ

15.11.2019 Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vjazd a státie motorovým vozidlom pre Hotel Sliezsky dom v NPR Velická dolina

MVE Smrečianka

15.11.2019

Chemický ústav SAV

14.11.2019 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava, podal dňa 11. novembra 2019 žiadosť o zrušenie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1 v zmysle § 36 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov. Zmena sa týka zrušenia súhlasu pre uzavretý priestor zaevidovaný na ministerstve životného prostredia pod číslom 390068.

OU-TT-OSZP3-2019/039835

14.11.2019 Správne konanie vo veci vydania súhlasu na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, v zmysle § 13 ods. 2 písm. l) zákona o ochrane prírody, v katastrálnom území Lošonec, kde platí druhý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny – súčasť Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty; žiadatelia: Ing. Vladimír Wagner a Mgr. Silvia Wagnerová.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]