hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-BB-OSZP3-2022/022965/MACH

27.06.2022 súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce v k.ú. Podkonice

OU-BB-OSZP3-2022/022859-MB

24.06.2022 Výrub drevín v k. ú. Donovaly

OU-BB-OSZP1-2022/022577-Ko

24.06.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky

OU-BB-OSZP1-2022/022706-PF

24.06.2022 žiadosť o vydanie súhlasu

9740/2022-10.1

24.06.2022 Žiadosť o udelenie autorizácie na činnosť spracovania starých vozidiel

OU-ZA-OSZP1-2022/033370/Buk

24.06.2022 Žiadosť o súhlas na let helikoptérou na Chatu po Borišovom z dôvodu havarijného stavu toaliet a umiestnenie dočasných prenosných toaliet.

Žiadateľ: CHPB s.r.o., Bočná 658/3, 010 04 Žilina

OU-BB-OSZP1-2022/022568

22.06.2022 Povolenie výnimky

9591/2021-6.3

22.06.2022 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-ZA-OSZP1-2022/032999/Drn

22.06.2022 Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona.

OU-BB-OSZP3-2022/022367/KT

21.06.2022 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, oznamuje verejnosti začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zák. 543/2002 Z. z.) vo veci vydania súhlasu na výrubu drevín v počte 8 ks stromov druhov breza (4 ks) a smrek (4 ks) rastúcich na pozemkoch v extraviláne k. ú. Donovaly, parc. č. KN-C 3396/36, 3396/104.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania podľa § 82 zák. 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica, resp. na mailovú adresu oszp.bb@minv.sk

OU-BB-OSZP1-2022/022356

21.06.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu

OU-BB-OSZP1-2022/022349 PF

21.06.2022 Vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade

OU-ZA-OSZP1-2022/032833/Buk

21.06.2022 Žiadosť o súhlas na uskutočnenie športového podujatia " Mošovce Trail 2022"

Žiadateľ: Obec Mošovce, Obecný úrad Mošovce, Kollárovo námestie 314, 038 21 Mošovce.

OU-ZA-OSZP1-2022/032853/Kub

21.06.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Žiadateľ: Lesy SR, š. p., OZ Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina

OU-ZA-OSZP1-2022/032854/Kub

21.06.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Žiadateľ: Lesy SR, š. p., OZ Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina

OU-ZA-OSZP1-2022/032852/Kub

21.06.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Žiadateľ: Lesy SR, š. p., OZ Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina

OU-ZA-OSZP1-2022/032928/Kub

21.06.2022 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činnosti zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Žiadateľ: Urbár Vrbica, p. s., Ulica. 1. mája, 031 01 Liptovský Mikuláš

9502/2022-6.3

20.06.2022 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

9489/2022-6.3

20.06.2022

I-78 Ťapešovo-Most 016

13.06.2022 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

Modernizácia TG5 prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh

13.06.2022 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

Oznámenie o možnosti zaradenia do zoznamu odborných hodnotiteľov

10.06.2022 výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti:
Výzva na pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónu Národného parku Muránska Planina s kódom č. 05I01-18-V01 a Národného parku Poloniny s kódom 05I01-18-V02

Oznámenie o zmene uzavretia výzvy

09.06.2022 Výzva pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónu Národného parku Muránska Planina a Národného parku Poloniny bude uzavretá 1.7.2022

Rekonštrukcia mosta M6993 cez kanál pred obcou Veľké Raškovce

06.06.2022 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Výrobný závod HS – Tec, spol. s.r.o. Dubnica nad Váhom

25.05.2022 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie

Čerpanie znečistených podzemných vôd, HES-COMGEO, a. s., záväzné stanovisko

25.05.2022 Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie

Prevádzkovo-skladová hala č. 4, Stará Ľubovňa

24.05.2022 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie

Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu Nové Košariská

24.05.2022 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie

Andrejová, vjazd na pozemok z cesty III/3517

23.05.2022 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie

I/21-015 Šarišský Štiavnik, most

23.05.2022 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení účinnom do 31. decembra 2021

Oravská Polhora – úprava toku Polhoranka

19.05.2022 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava

18.05.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 2 podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]