hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-BB-OSZP3-2021/13870/KT

14.05.2021 Začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. vo veci výrubu min. 61 ks stromov druhov lieska, lipa, hrab, čerešňa, baza, javor, vŕba, topoľ + náletových drevín, dotknuté pozemky ležiace mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN-E 476/2, 807/1, 663, 459, 682, KN-C 656, 623-1, 655, 654, k. ú. Lučatín, KN-E 8-459, 682, 1-5147, 1-2395, 1-5110, 1-5147, 8-682, 8-759, 8-663, KN-C 2951, 2678/1. 2678/2, 2682/8, 2682/30, 2951, k. ú. Slovenská Ľupča. Žiadateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 13, Banská Bystrica. Dôvodom je vybudovanie dočasnej obchádzky okolo mostného objektu ev. č. 2426-01 na ceste /II/2426 Moštenica, ktorý je takom v havarijnom stave, že príslušný správny cestný orgán nariadil jeho odstránenie.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania podľa § 82 zák. 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica alebo na mailovú adresu oszp.bb@minv.sk

SKUEV4035 Ladice

14.05.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4035 Ladice do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4029 Čifáre

14.05.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4029 Čifáre do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4105 Bradelské

14.05.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4105 Bradelské do národného zoznamu území európskeho významu

OU-BB-OSZP1-2021/013972-MT

13.05.2021 Žiadosť o povolenie výnimky

Zdravotnícke centrum - Trenčianska Turná

13.05.2021 Rozhodnutie podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Trenčín, LESY SR, š. p.

13.05.2021 Rozhodnutie podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Rezidencia Vinohrady, Trenčín - Zlatovce

13.05.2021 Rozhodnutie podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Protipovodňové opatrenia v k.ú. obce Ivanovce, časť Ivanovské doliny

13.05.2021 Rozhodnutie podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Rekonštrukcia existujúceho objektu na dom seniorov v Brezovej pod Bradlom

13.05.2021 Rozhodnutie podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Plán využívania ložiska, dokumentácia pre povolenie ČVBS "Opatovce - JUH - 1"

13.05.2021 Rozhodnutie podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Plán využívania ložiska, dokumentácia pre povolenie ČVBS "Opatovce - JUH - 2"

13.05.2021 Rozhodnutie podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

OU-BB-OSZP3-2021/13871/KT

12.05.2021 Začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. vo veci výrubu 265 ks stromu druhov jelša, breza vŕb, smrek na pozemkoch ležiacich mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN-C 469, 470, 593/1, k. ú. Uľanka v Banskej Bystrici. Žiadateľom je Bielostav, súkromná fimra, Miroslav Greško, Tajov 1. Dôvodom je, že pozemky sú súčasťou dobývacieho priestoru lomu Uľanka a pre túto činnosť je potrebné odstránenie náletových drevín.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania podľa § 82 zák. 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica alebo na mailovú adresu oszp.bb@minv.sk

SKUEV4036 Radobica

12.05.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4036 Radobica do národného zoznamu území európskeho významu

OU-BB-OSZP1-2021/013589-Ku

12.05.2021 Súhlas

OU-BB-OSZP1-2021/013667-Ko

11.05.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky

OU-BB-OSZP3-2021/013731

11.05.2021 Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pre žiadateľa Jána Medveďa. Jedná sa o výrub drevín na parcele č. 3355/25 v k.ú. Donovaly. Dôvodom výrubu je poškodenie dreviny a ohrozenie nehnuteľnosti. Jedná sa o výrub drevín v druhovom zložení 1 ks smrek obyčajný.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP1-2021/013415-Ko

11.05.2021 Žiadosť o povolenie výnimky

Vodozádržné opatrenia v obci Kolíňany

11.05.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2021/021911/Ora

11.05.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona.

OU-ZA-OSZP1-2021/022396/Ora

11.05.2021 Žiadosť o udelenie výnimky zo zákona.

SKUEV0451 Záhumienky

07.05.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4051 Záhumienky do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV3318 Pod Bukovou

07.05.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3318 Pod Bukovou do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV3896 Pod Čierťažou

07.05.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3896 Pod Čierťažou do národného zoznamu území európskeho významu

Výrobný závod METALPORT a Trebišov - výrobný závod METALPORT, mimoareálové dopravné riešenie, rozšírenie štátnej cesty I/79

03.05.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Zmena zámeru výroby bioetanolu v závode ENVIRAL, a. s.

26.04.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy

21.04.2021 INFORMÁCIA K VYPRACOVANIU SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM A NÁVRHU STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM A INFORMÁCIA O VEREJNOM PREROKOVANÍ

Ťažba štrkopieskov Kechnec

20.04.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Polder Čechy-zmena

19.04.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Revitalizácia územia - vytvorenie zahĺbenej krajinotvornej vodnej nádrže

16.04.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Plán otvárky, prípravy a dobývania v dobývacom priestore Horný Tisovník na roky 2020 - 2026

12.04.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

PROMENÁDA zabezpečenie východného brehu jazera

07.04.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Varín-úprava toku Varínka

24.03.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Nesluša - potok Neslušanka protipovodňová ochrana

10.03.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 14 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov o vydanie rozhodnutia, v ktorom orgán štátnej vodnej správy určí, či sa realizáciou navrhovanej činnosti splnia podmienky § 16 ods. 6 písm. b) bodov 1 až 4.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]