hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-BB-OSZP3-2024/021371

11.04.2024 Konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. na parcele č. KN-C 3197 v k.ú. Staré Hory pre žiadateľa MUDr. Miroslavu Mazúchovú.

Potvedenie záujmi byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu kristina.seligova@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-ZA-OSZP1-2024/031158/Kub

11.04.2024 Žiadosť o vydanie súhlasov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2024/030592/Skv

10.04.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-BB-OSZP1-2024/022126

09.04.2024 Povolenie výnimky a súhlasu

Biotika a. s., Slovenská Ľupča

27.03.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1 podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Univerzita Komenského (Prírodovedecká fakulta)

21.02.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu na činnosti zatriedené do rizikovej triedy 3

DB BIOTECH, a. s.

24.01.2024 žiadosť o zrušenie rozhodnutia o vydaní súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 2

,,Strategické územie Valaliky “

12.01.2024 záväzné stanovisko
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]