hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-BB-OSZP3-2023/021018-MB

24.03.2023 výrub v k. ú. Sásová

OU-BB-OSZP1-2023/021550

24.03.2023 Žiadosť o povolenie výnimky

OU-BB-OSZP1-2023/021251

23.03.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu

OU-BB-OSZP1-2023/021392

23.03.2023 Vydanie súhlasu k projektu „Vŕtaná studňa“

8198//2023-6.3

23.03.2023 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

ou-bb-oszp1-2023/021289-si

23.03.2023 Konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2020 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s realizáciou vykonávania technických geologických prác banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom – vŕtaná studňa ako zdroj vody pre rodinný dom (k.ú. Banská Štiavnica).

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

SKUEV0824 Dolný tok Ipľa

22.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0824 Dolný tok Ipľa do národného zoznamu území európskeho významu.

OU-BB-OSZP1-2023/021160

22.03.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu

SKUEV0819 Vážsky Dunaj

22.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0819 Vážsky Dunaj do národného zoznamu území európskeho významu

OU-ZA-OSZP1-2023/022619/Drn

22.03.2023 Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona.

OU-ZA-OSZP1-2023/022624/Drn

22.03.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 5 zákona.

7286/2023-6.3

21.03.2023 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

8098/2023-6.3

21.03.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky z územnej ochrany

SKUEV0074 Dubník

20.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0074 Dubník do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0091 Ploská hora

20.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0091 Ploská hora do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0066 Kamenínske slaniská

20.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0066 Kamenínske slaniská do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0070 Martovská mokraď

20.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0070 Martovská mokraď do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0092 Dolnovážske luhy

20.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0092 Dolnovážske luhy do národného zoznamu území európskeho významu

Evonik Fermas, s. r. o., Slovenská Ľupča

20.03.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru úrovňou ochrany 1 podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o SEA strategickom dokumente

17.03.2023 Oznámenie o SEA strategickom dokumente k Plánu manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky - Aktualizácia 2021 (PDF, 1,2MB)

Sušiaca a granulačná linka na drevené pelety

15.03.2023 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie

7812/2023-10.1

14.03.2023 Zberné suroviny Žilina a.s.

Rozšírenie výrobného areálu fy. Delta – III. etapa

14.03.2023 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0220 Šaštínsky potok

13.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0220 Šaštínsky potok do národného zoznamu území európskeho významu

Most ponad potok Predmieranka, Turzovka - Predmier

09.03.2023 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

Mäsovýroba Oravská Polhora

09.03.2023 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0307 Tatry

07.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0307 Tatry do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0072 Detvice

07.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0072 Detvice do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV1227 Čiližské močiare

07.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV1227 Čiližské močiare do národného zoznamu území európskeho významu

Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia

07.03.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje zmenu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska andezitu v dobývacom priestore Slanec

06.03.2023 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0820 Dolný tok Hrona

03.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0820 Dolný tok Hrona do národného zoznamu území európskeho významu
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]