domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-BB-OSZP1-2020/029619-Ko

26.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu

11994/2020-6.3

26.10.2020 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia

UVLF-zrušenie priestorov

26.10.2020 Žiadosť o zrušenie súhlasov na prvé použitie uzavretých priestorov podľa §36 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

OU-SC-OSZP-2020/18669/VIM

26.10.2020 Žiadosť Štefana Vargu, bytom Brusnicová 16, 900 25 Chorvátsky Grob o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 1 ks dreviny, druh Quercus cerris rastúcej na pozemku parc. č. 2901/60 v k. ú. Chorvátsky Grob.

OU-SC-OSZP-2020/18892/VIM

26.10.2020 Žiadosť Radka Pinkovského, bytom Hrudky 55, 900 25 Chorvátsky Grob o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 3 ks drevín, druh Pyrus sp. rastúcich na pozemku parc. č. 2842/4 v k. ú. Chorvátsky Grob.

OU-BB-OSZP3-2020/029633/KT

24.10.2020 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len okresný úrad) ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, príslušný podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 68 písm. c) zákona č. 543/2002. Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 18 ods. (3) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznamuje, že dňom doručenia žiadosti dňa 22. 10. 2020 bolo začaté správne konanie podľa § 47 ods. (3) zák. 543/2002 Z. z. vo veci výrubu 3 ks drevín druhu čerešňa a orech a 100 m2 krovín rastúcich na pozemku ležiacom mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN-C 2221/2, k. ú. Badín. Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v tomto správnom konaní je potrebné doručiť na odbor starostlivosti o ŽP Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica alebo na mailovú adresu ouzp.bb@minv.sk

OU-BB-OSZP1-2020/029544-Ko

23.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu

I/68 - 014 odb. Ľubovnianske kúpele most

23.10.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Malá vodná elektráreň Mengusovce Mlyn

23.10.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2020/045271/Drn

22.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona.

OU-BB-OSZP3-2020/029510-VL

22.10.2020 Súhlas na výrub drevín v k. ú. Kordíky

OU-SN-OSZP-2020/014972

21.10.2020 Mesto Spišská Nová Ves - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v k. ú. mesta Spišská Nová Ves

OU-SC-OSZP-2020/18654/VIM

21.10.2020 Žiadosť obce Most pri Bratislave, Bratislavská 96/98, 900 46 Most pri Bratislave o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 2 ks drevín, druh Agát biely, rastúcich na pozemku parc. č. 1393/2 v k.ú. Most pri Bratislave.

OU-LC-OSZP-2020/011724

20.10.2020 Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v k.ú. Píla

OU-ZM-OSZP-2020/001264

20.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín mimo zastavaného územia obce - Obyce

I/68 - 024 pred odb. Šarišské Jastrabie most

20.10.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2020/044916/Bra

20.10.2020 Žiadosť o súhlas na zásah do mokrade podľa § 6 ods. 5 Zákona č. 543/2002 Z.z. v súvislosti s úpravou prístupovej cesty

Žiadateľ: Obec Rajecká Lesná, Rajecká Lesná 82, 013 15 Rajecká Lesná

11838/2020-6.3

19.10.2020 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia

Nové Čermany

19.10.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Rýchlostná cesta R7 Holice - Mliečany

19.10.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Modernizácia rybného hospodárstva - PETYOWKA s.r.o.

15.10.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

NOVOSTAVBA 4 BYTOVÝCH DOMOV MYJAVA - VŔŠOK, VRÁTANE POTREBNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

15.10.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Bardejov – Dlhá Lúka, úprava potoka Kamenec

14.10.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Jastrabie nad Topľou – PPO intravilánu obce

14.10.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Ústav zoológie SAV - zrušenie priestoru

13.10.2020 Ústav zoológie SAV podal dňa 13. 10. 2020 žiadosť o zrušenie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]