Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-PO-OSZP1-2020/014001/KM

22.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PE-OSZP-2020/000161-002

22.01.2020 Informácia o začatom správnom konaní

OU-PO-OSZP1-2020/013205/SJ

22.01.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zasiahnuť do lesného porastu podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v NPR Belianske Tatry, NPR Javorová dolina a PR Pálenica

OU-ZA-OSZP1-2020/010929/Drn

22.01.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

OU-RS-OSZP-2020/003605

21.01.2020 Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – 1 ks nahnutého duba , ohrozujúceho chatu , podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z na parcele CNE 3966/193, v k.ú. Rimavská Sobota pre Petra Cókolyho

OU-RS-OSZP-2020/003446

21.01.2020 Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – 2 ks polosuchých dubov s opadávajúcimi konármi , podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z na parcele CNE 3960/39, v k.ú. Rimavská Sobota pre Evu Borzyovú

OU-BB-OSZP1-2020/006710-Ko

21.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky

5035/2020-6.3

21.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na vykonanie prípravy a výcviku HZS

OU-KA-OSZP-2020/000125

21.01.2020 Výrub drevín

OU-ZA-OSZP1-2020/010456/Ora

21.01.2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na činnosti uvedené v zákone.

OU-SA-OSZP/2020/001376-2

20.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 4 ks Tuja - Mesto Šaľa

4953/2020-6.3

20.01.2020

OU-DT-OSZP-2020/000125

20.01.2020 Obec Látky, žiada o výrub stromov rastúcich mimo lesa, na pozemku parc. KN-C č. 461/1, 461/23, 461/24, 461/27, 461/28, 461/29, 461/30, 461/31, 461/49, , 461/101, 461/162, 461/184, 605/2 (ostatná plocha), KN-C č. 555 (zastavaná plocha), v kat. úz. Látky.

OU-DT-OSZP-2020/000126/JAG

20.01.2020 Obec Látky, žiada o udelenie súhlasu na výrub stromov rastúcich mimo lesa, na pozemku parc. KN-C č. 408 (KN-E č. 3500/2) (zastavaná plocha), v kat. úz. Látky

OU-PO-OSZP1-2020/013208/SA

20.01.2020 Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s organizovaním podujatia Oldtimer Rallye Tatry v TANAP.

2020/010976

20.01.2020 V zmysle ustanovenia § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, týmto Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že dňom 20.01.2020 bolo začaté na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie pod č. OU-TT-OSZP3-2020/010976 vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – 5 ks, rastúcich na pozemku p. č.: 399/8 v k. ú. Zvončín, z dôvodu prístupu na stavebný pozemok.

OU-SA-OSZP/2020/001336-2

17.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 1 ks Topoľ - Obec Diakovce

OU-LC-OSZP-2020/001398

17.01.2020 Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny“) zverejňuje informáciu o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené ustanoveniami vyššie uvedeného zákona.

Vec: žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pre
168 agát biely (Robinia pseudoacacia)
15 ks čerešňa (Cerasus sp.)
5 ks dub (Quercus sp.)
6 ks javor (Acer sp.)
5 ks hrab obyčajný (Carpinus betupus)
rastúcich v k.ú. Trebeľovce na parcelách KN-C č. 766/1 a 766/2

Správne konanie začalo dňa 15.01.2020 podaním žiadosti.

V súlade s § 82 ods. 7 v nadväznosti na § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je v stanovej lehote (min. 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia) v prípade záujmu potrebné doručiť na adresu Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec písomné potvrdenie alebo elektronickou formou (e-podanie) záujmu byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Zverejnenie informácie dňa: 17.01.2020

OU-PO-OSZP1-2020/012955/SJ

17.01.2020 Žiadosť o povolenie výnimiek podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na realizáciu stavby úprava VN vedenia v k. ú. T. Javorina

OU-PO-OSZP1-2020/013018/SJ

17.01.2020 Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov pre realizáciu úpravy koryta rieky Dunajec v PIENAPe.

4875/2020-6.3

16.01.2020

OU-ZA-OSZP3-2020/010100/Bre

16.01.2020 Žiadosť o výrub drevín podaná v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.

Žiadosť o výrub náletových drevín o rozlohe cca 300m2, podaná zo strany žiadateľa: Ing. Mieczyslaw Tomków bytom Žilina

OU-DT-OSZP-2020/000119/JAG

16.01.2020 Lucia Žilková,Pertizánska 1610/3, 962 05 Hriňová, o výrub 5 stromov na parcele KN-C č. 12 315, v k. ú. Hriňová

OU-BS-OSZP-2020/000001

16.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 13 ods. 2 písm. d), e), a h) a § 6 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s uplynutím platnosti predchádzajúcich súhlasov. Činnosť bude vykonávaná v rámci bežného hospodárenia - chovu hovädzieho dobytka, v k. ú. obcí Svätý Anton, Banský Studenec, Beluj a Ilija.
Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

OU-BS-OSZP-2020/000216

16.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemkoch parcelné č. 334/1, 335/1, 6941/3, 462/1, 228/4, 222 a 223/1 v k. ú. Banská Štiavnica. Ide o poľnohospodársku pôdu, žiadateľ chce vyčistiť okrajové časti od náletových drevín na umožnenie prístupu pre účely obhospodarovania.
Podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie (mailom) podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

OU-TT-OSZP1-2020/010535

16.01.2020 Žiadosť organizácie SMER – sociálna demokracia, Súmračná 25, 821 02 Bratislava o udelenie výnimky podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie, a podľa § 14 ods. 1 písm. f) zákona použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb. Podujatie sa bude konať v areáli amfiteátra v lokalite Kamenný mlyn. Predmetný amfiteáter je situovaný na parcele č. 10241/1, k. ú. Trnava, ktorej vlastníkom je mesto Trnava. Dotknuté je ochranné pásmo chráneného areálu Trnavské rybníky, v ktorom platí 3. stupeň ochrany v zmysle zákona. Amfiteáter bol vybudovaný a zrekonštruovaný za účelom organizovania spoločenských podujatí pre verejnosť. Dôvodom sú verejné podujatia: Január – hudobno/kultúrne podujatie, Február – ukončenie fašiangov, Marec – MDŽ, Apríl – hudobno/kultúrne podujatie, Máj – Oslavy 1. mája, Jún – MDD, Júl – hudobno/kultúrne podujatie, August – hudobno/kultúrne podujatie, September – hudobno/kultúrne podujatie, Október – súťaž vo varení gulášu, November – Mesiac úcty k starším, December – hudobno/kultúrne podujatie.

Informácia č. OU-PT-OSAŽP-2020/000107

15.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 odseku 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – zverejnenie informácie o začatí správneho konania.
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 68 písmena c) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamuje v súlade s § 82 odseku 7 zákona o ochrane prírody a krajiny informáciu o začatí správneho konania, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Okresnému uradu Poltár, orgánu ochrany prírody bola 13. 01. 2020 doručená od žiadateľa žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 odseku 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, druh dreviny smrek, s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou 110 cm, rastúcej mimo zastavaného územia obce Kokava nad Rimavicou, v katastrálnom území Kokava nad Rimavicou, na pozemku parcela registra CKN 7400/488 v počte 1 ks. Žiadateľ svoju žiadosť odôvodnil zlým zdravotným stavom dreviny.
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny určuje lehotu na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v uvedenom začatom správnom konaní 6 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie.
V súlade s § 82 odseku 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame v tejto určenej lehote od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár, alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom začatom správnom konaní.

OU-KA-OSZP-2020/000075

15.01.2020 Výrub drevín

OU-BS-OSZP-2020/000227

15.01.2020 Žiadosť o súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. n) zákona o ochrane prírody a krajiny na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 - voľný predaj (kompakt ohňostroj) v priestoroch súkromnej Základnej školy na ulici A.T.Sytnianskeho, Banská Štiavnica, dňa 08.02.2020, v čase medzi 21:00 - 24:00, s predpokladanou dĺžkou trvania do 10 minút.
Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

2020/009968

13.01.2020 V zmysle ustanovenia § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, týmto Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že dňom 13.01.2020 bolo začaté na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie pod č. OU-TT-OSZP3-2020/009968 vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – 169 ks, rastúcich na pozemku p. č.: 250/1, 250/5, 266/1 v k. ú. Voderady, z dôvodu hrozby pádu, nakoľko sú dreviny suché a môžu byť životu nebezpečné.

291/2019 Záverečné stanovisko Polyfunkčný komplex CPR, blok CPR-B a polyfunkčný blok CPR-C

09.01.2020 Polyfunkčný komplex CPR, blok CPR-B a polyfunkčný blok CPR-C
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]