Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-LM-OSZP-2019/4810-CEN

23.07.2019 Obmedzenie lesohospodárskych činností pre LESY SR š.p., OZ Liptovský Hrádok, LC Javorinka v zmysle §4 ods.2 zákona 543/2002 Z.z. z dôvodu ochrany chráneného živočícha hlucháňa hôrneho.

OU-PO-OSZP1-2019/037990/KM

22.07.2019 Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

9480/2019-6.3

22.07.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-BB-OSZP1-2019/026031-Ko

19.07.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu

OU-NR-OSZP1-2019/036283

19.07.2019 Vydanie odborného stanoviska či predložený projekt „KO Vrbová nad Váhom, TS0038-308-VNV,TS“ nebude mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na CHVÚ SKCHVU005 Dolné Považie a teda či je alebo nie je predmetom posudzovania podľa EIA.

2019/027539/Pt

19.07.2019 Žiadosť spoločnosti SM PONTON, s.r.o., so sídlom Vyšehradská 3732/14, 851 06 Bratislava o vydanie odborného stanoviska, v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, k predloženej projektovej dokumentácii „Prevádzkový prístav SVP š.p., Sústava plávajúcich zariadení v zdrži Hrušov“, ľavý breh v katastrálnom území Šamorín. Uvedená lokalita je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy.

2019/027488/Pt

19.07.2019 Žiadosť LMK Istropolitana, o.z., so sídlom Mierová 372/28, 821 05 Bratislava, o povolenie výnimky na vjazd a státie s motorovými vozidlami, v súlade s § 13 ods.1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, do Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, kde platí 2. stupeň územnej ochrany. Zámerom žiadateľa je usporiadanie súťaže leteckých modelárov na vrchu Pecková, ktorej sa zúčastní maximálne 15 súťažiacich s vylúčením verejnosti a taktiež túto lokalitu plánuje využívať na tréningy.

ou-bb-oszp1-2019-025774-sp

18.07.2019 žiadosť o vydanie výnimky na uskutočnenie športového podujatia "SKY Marathon Chopok" - 14.09.2019

OU-ZC-OSZP-2019/000831

18.07.2019 Vydanie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách , ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu na území CHKO Ponitrie a Dunajské luhy, k.ú. Veľké Pole a na území Prírodnej rezervácie – Bujakov vrch, k.ú. Nová Baňa a Veľká Lehota pre spoločnosť ROĽAN, spol. s.r.o, Horná Ždaňa.

9396/2019-6.3

17.07.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-BB-OSZP1-2019/025715-Ku

17.07.2019 Výnimka

OU-ZC-OSZP-2019/001022

17.07.2019 Vydanie súhlasu na zásah do biotopu európskeho významu – Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky, k.ú. Kopanice

OU-LM-OSZP-2019/9496-CEN

17.07.2019 Súhlas na zásah do biotopu európskeho významu Ls 9.1 (9410) Smrekové lesy čučoriedkové, ktorým sa môže poškodiť alebo zničiť daný biotop z dôvodu stavby „Novostavba 15 chatiek – Chata Bjornsonka“ na parcele č. č. KN-C 2921/10, 2921/203, 2921/309, 2921/421 v k.ú. Demänovská Dolina, obec Demänovská Dolina, pre SLOV INN JASNÁ TREE HOUSES s.r.o. v zastúpení HLINA s.r.o.

2019/027288/Pt

17.07.2019 Žiadosť Martina Nádašského, bytom V. Clementisa 45, 917 01 Trnava, o vydanie odborného stanoviska, v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, k predloženej projektovej dokumentácii „Novostavba-rodinný dom“ ktorý sa plánuje realizovať na parcelách č. 4697/13, /75, /77 v katastrálnom území Dolná Krupá. Uvedené parcely sú súčasťou Chráneného vtáčieho územia Špačinsko-nižnianske polia.

OU-TN-OSZP1-2019/023913-2/DUR

16.07.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Ladislava Cipricha o súhlas orgánu ochrany prírody na zmenu stavu mokrade ťažbou naplavenín v koryte rieky Váh v k.ú. Považská Teplá a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR.

OU-TN-OSZP1-2019/023736-2/DUR

16.07.2019 Verejná vyhláška

OU-BS-OSZP_2019/000896

16.07.2019 Žiadosť o oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia na pozemkoch parcelné čísla E KN 463/4 a 464/4 v katastrálnom území obce Ilija.

OU-BS-OSZP-2019/000958

16.07.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa, za hranicami zastavaného územia obce Beluj, na pozemkoch parcelné číslo E KN 1740, 1743, 1744.

Implementácia rámcového programu Horizon Europe

02.07.2019 Komisia 28. júna 2019 spustila verejnú (online) konzultáciu, ktorá pomôže formovať európske investície do výskumu a inovácií v nasledujúcich rokoch. Bude zbierať vstupy od zainteresovaných strán z celého sveta. Prijaté vstupy budú zohľadnené pri príprave „Strategického plánovania“.

Výzva LIFE 2019 – integrované projekty

24.06.2019 Integrované projekty sú implementované na veľkých územiach (regionálne, multi-regionálne, národné, nadnárodné) a zavádzajú environmentálne a klimatické plány alebo stratégie potrebné na účely špeciálnej environmentálnej alebo klimatickej legislatívy Únie, primárne v oblastiach prírody, vody, odpadu, vzduchu a zmierňovania klimatickej zmeny a adaptácie na ňu. Zaručujú zapájanie zainteresovaných strán a propagujú koordináciu a mobilizáciu minimálne jedného iného relevantného národného alebo súkromného zdroja financovania v Únii. Maximálna miera spolufinancovania zo zdrojov EÚ je 60%.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]