domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-BR-OSZP-2020/008993BAL

25.09.2020 Konanie podľa § 47 ods. 3

OU-BR-OSZP-2020/008932 MED

24.09.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. obce Valaská

Miestne komunikácie a inžinierske siete v obci Jarovnice

24.09.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2020/041271/Bra

24.09.2020 Žiadosť o povolenie výnimky na vjazd a státie motor. vozidlám v NP Malá Fatra v rámci konzervácie a obnovy NP Starý hrad, k.ú. Nezbudská Lúčka.

Žiadateľ: PRODIS+, s.r.o., Tvarožkova 17, 811 03 Bratislava

OU-ZA-OSZP1-2020/041275/Bra

24.09.2020 Žiadosť o vydanie rozhodnutia k vyznačeniu cykloturistických trás

Žiadateľ: Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec

OU-ZA-OSZP1-2020/041348/Bra

24.09.2020 Žiadosť o vydanie povolenia k odberu vzoriek terestrických siníc a rias na území NP Malá Fatra v súvislosti s plánovanou bakalárskou prácou.

Žiadateľ: Ústav botaniky a zoologie, Masarykova Univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno (ČR)

OU-BR-OSZP-2020/008903 MED

23.09.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Podbrezová

OU-LC-OSZP-2020/010518

23.09.2020 Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. v k.ú. Šiatorská Bukovinka

11078/2020-6.3

23.09.2020

OU-Br-OSZP-2020/008869BAL

23.09.2020 Konanie podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z.

OU-ZA-OSZP1-2020/040836/Drn

23.09.2020 Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu zo zákona.

OU-BB-OSZP1-2020/026757-Ko

22.09.2020 Predĺženie platnosti rozhodnutia

OU-BB-OSZP3-2020/026827-ZI

22.09.2020 Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín pre žiadateľa Mgr. Pavla Macháleka, Dis art. podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírode a krajiny. Jedná sa o výrub 3 ks dreviny - smrek obyčajný z dôvodu ich zlého zdravotného stavu ,na parcele KN-C 540/1 v k.ú. Moštenica.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-KN-OSZP-2020/014064-ZI

22.09.2020 Oznámenie o výrube stromov mimo správneho konania - Viliam Vozár ONO

OU-BR-OSZP-2020/008838BAL

22.09.2020 Konanie podľa § 47 ods. 3

OU-BR-OSZP-2020/008835BAL

22.09.2020 Konanie podľa § 47 ods. 3

OU-BR-OSZP-2020/008837BAL

22.09.2020 Konanie podľa § 47 ods. 3

OU-BB-OSZP1-2020/025845-Ko

22.09.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky

OU-BB-OSZP1-2020/026855-Ku

22.09.2020 Výnimka

Košice - požiarna nádrž Kamenný potok

22.09.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

I/68 - Kremná zosuv

22.09.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

OU-TO-OSZP-2020/009673

21.09.2020 Zverejnenie informácie v zmysle § 47 ods. 7 tretia veta zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]