hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 11 k ACC01/ACC02

Je možné implementovať akčný plán a realizovať jednotlivé opatrenia na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy aj v extraviláne mesta?

Pri navrhovaní jednotlivých opatrení v rámci žiadosti o projekt je potrebné zohľadniť hlavný cieľ výzvy, ktorým je podpora systematického spájania mitigačných a adaptačných opatrení v mestskom území, ktoré spoločne a vo verejnom záujme prispievajú k udržateľnej kvalite života obyvateľov miest a kvalite životného prostredia v mestách v reakcii na nepriaznivé dopady zmeny klímy. Za mestské územie sa považuje katastrálne územie obce, ktorá je oprávneným žiadateľom.

Konkrétne opatrenia na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v rámci projektu môžu byť realizované aj v extraviláne miest, pokiaľ sú v súlade s cieľom programu, výstupom a výsledkami (kritérium odborného hodnotenia č. 1 – eliminačné).  Akékoľvek navrhnuté opatrenie však musí byť zároveň kvantifikovateľné prostredníctvom merateľných ukazovateľov definovaných pre výzvu. Pri navrhovaní opatrení je potrebné zohľadniť ich prepojenie s akčným plánom.