hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 29 k ACC01/ACC02

Kedy môže prijímateľ podať žiadosť o platbu („ŽoP“)?

V zmysle základných informácií k financovaniu a reportovaniu, ktoré sú uvedené v texte výzvy (Kapitola 10) sú prostriedky FM EHP/NFM a prostriedky štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie poskytované prijímateľom systémom zálohových platieb, systémom refundácie alebo kombináciou zálohových platieb a refundácie.

Prvá zálohová platba je poskytnutá na základe podpísanej projektovej zmluvy a jej výška závisí od dĺžky trvania implementácie projektu v zmysle výzvy. Zálohové platby sa poskytujú do výšky 90% projektového grantu, pokiaľ projektová zmluva neustanovuje inak. Posledných 10% projektového grantu tvorí  tzv. zádržné, ktoré je poskytnuté formou refundácie. Následné (priebežné) platby budú vyplatené po schválení priebežných správ o projekte, t. j. každá ďalšia zálohová platba bude uhradená prijímateľovi po schválení predchádzajúcej priebežnej správy o projekte. Záverečná platba bude vyplatená po schválení záverečnej správy o projekte. Úhrada platby prijímateľovi zo strany Správcu programu je štandardne jeden mesiac od podpisu projektovej zmluvy, resp.  schválenia priebežnej správy o projekte/záverečnej správy o projekte, resp. žiadosti prijímateľa o mimoriadnu zálohovú platbu.