hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1
81235 Bratislava

zobrazenie na Google mape


 

Žiadosti o informácie podľa zákona 211/2000 - slobodný prístup k informáciám - podávajte tu
Oznamovanie podozrení z korupcie podľa zákona 300/2005 - trestný zákon - podávajte tu


Vrátnica - spojovateľ

telefón: 02/5956 1111


Podateľňa

Úradné hodiny v pracovných dňoch 7:30 - 15:00 (obedná prestávka 12:00 - 12:30). Pre informácie o zásielkach - telefón: 02/5956 2284 | e-mail:


Kontakt pre médiá

e-mail:


Elektronická schránka

na prijímanie elektronických podaní k agende MŽP SR: E0005579903


Identifikačné údaje

IČO: 42181810
DIČ: 2023106679


Telefónny zoznam

Organizačný útvar Kontaktná osoba (vedúci štátny zamestnanec) Telefónne číslo
Kontakt pre verejnosť 02/5956 2222
Kancelária ministra Rakovická Martina, Mgr., poverená vykonávaním funkcie riaditeľky
Sekretariát ministra sekretariát 02/5956 2306
Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy

Lehocká Magdaléna Mgr.

02/5956 2213
Oddelenie protokolu Cisárová Zuzana, Mgr. 02/5956 2470
Hovorca
Odbor krízového riadenia a bezpečnosti Ragan Branislav, Ing. PhD. 02/5956 2420
Odbor vnútorného auditu Hassanová Mária, Ing. 02/5956 2912
Odbor legislatívy Rozborilová Monika, JUDr. - poverená vykonávaním funkcie riaditeľky 02/5956 2221
Inštitút environmentálnej politiky Dráb Ján, Ing., PhD. 02/5956 2484
Odbor výdavkových politík a hodnotenia vplyvov Mojzesová Kristína, Mgr., Phd.  02/5956 2426
Odbor analýz verejných politík a prognóz Košíková Stella, Mgr.  02/5956 2432
Štátny tajomník I Kuffa Filip, Ing. et Ing. statny.tajomnik1@enviro.gov.sk
Kancelária štátneho tajomníka

László Tatiana, Mgr.

02/5956 2393

Štátny tajomník II Kuffa Štefan, PhDr. statny.tajomnik2@enviro.gov.sk
Kancelária štátneho tajomníka Moravčíková Ružena, PhDr. 02/5956 2491
Generálny tajomník služobného úradu Chovan Marek, JUDr., PhD.
Kancelária generálneho tajomníka Siváček Martin, JUDr. 02/5956 2020
Oddelenie koordinácie štátnej správy a rezortných záležitostí Munková Nikola, Mgr. 02/5956 2122
Osobný úrad Heribanová Gabriela, JUDr.  - poverená vykonávaním funkcie riaditeľky 02/5956 2117
Oddelenie personalistiky Puchalová Mária, Mgr. 02/5956 2387
Odbor verejného obstarávania 02/5956 2115 
Sekcia vnútornej správy a verejného obstarávania Kubáň Jakub, JUDr. 02/5956 2330
Odbor hospodárskej správy a prevádzky Olachová Ľubomíra, Mgr.  02/5956 2321
Odbor práva Glonek Jakub, JUDr. 02/5956 2412
Oddelenie sťažností a petícií Domsitzová Zuzana, Ing. 02/5956 2604
Sekcia ochrany prírody a biodiverzity Fabriciusová Vladimíra, Ing., PhD., poverená vykonávaním funkcie riaditeľky
Odbor ochrany prírody Durkošová Jana, RNDr. 02/5956 2211
Odbor regulácie obchodu s ohrozenými druhmi Blatnická Martina, Mgr. 02/5956 2422
Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny Drotár Ján, Mgr. 02/5956 2474
Odbor ochrany biodiverzity a krajiny Maňka Peter, Ing., PhD. 02/5956 2413
Oddelenie tvorby krajiny Németh Tibor, Ing.  02/5956 2498
Referát koordinácie projektu LIFE IP - NATURA 2000 SVK Šutriepka Michal, RNDr., PhD. 02/5956 2188
Odbor riadenia národných parkov Kyšeľa Kamil, Ing., PhD. 02/5956 2571
Sekcia vôd Novák Vladimír, Ing., poverený vykonávaním funkcie riaditeľa 02/5956 3101
Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva Ganse Gabriela, Ing.  02/5956 3107
Odbor strategického vodného plánovania Vikukelová Viera, Ing. 02/5956 3105
Odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami Šiatkovský Juraj, Ing. 02/5956 3103
Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia Zvara Milan, Mgr., MA 02/5956 2580
Odbor globálnej politiky zmeny klímy a adaptácie Škultéty Jozef, Ing., CSc. 02/5956 2246
Odbor politiky znižovania emisií skleníkových plynov Lacena Šimon, Ing. 02/5956 2143
Odbor ochrany ovzdušia Kocunová Zuzana, Ing. 02/5956 2271
Referát koordinácie projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia Adamek Gabriel, Ing. 02/5956 2731
Sekcia geológie a prírodných zdrojov Maťová Viera, RNDr., poverená vykonávaním funkcie riaditeľky 02/5956 4113
Odbor geológie Vojtko Peter, Mgr., PhD. 02/5956 4105
Odbor environmentálnej geológie Kostolányi Marián, RNDr. 02/5956 4223
Oddelenie implementácie geologických projektov Hanuščáková Valéria, Ing. 02/5956 4222
Odbor štátnej geologickej správy Maťová Viera, RNDr. 02/5956 4107
Sekcia obehového hospodárstva Trosko Tomáš, Ing., poverený vykonávaním funkcie riaditeľa 02/5956 4300
Sekcia obehového hospodárstva sekretariát Mikeska Oľga 02/5956 4301
Odbor obehového hospodárstva Špalková Viera, Ing., PhD. 02/5956 4335
Odbor odpadového hospodárstva Šuplatová Eleonóra, Mgr., 02/ 5956 4310
Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Čajková Henrieta, Ing. 02/5956 4302
Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie Bohers Anna RNDr., PhD.poverená vykonávaním funkcie riaditeľky
Sekretariát Jediná Katarína 02/5956 2200
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 02/5956 2548
Odbor kontroly projektov posudzovania vplyvov na ŽP Imlej Michal, JUDr. 02/5956 2800
Odbor integrovanej prevencie Bohers Anna, RNDr., PhD. 02/5956 2487
Centrum pre najlepšie dostupné techniky (BAT Centrum) Burda Cyril, Ing. 0917 240 183
Sekcia environmentálnych programov a projektov Škrabáková Monika, Ing., poverená vykonávaním funkcie generálnej riaditeľky 0906 314 400
Sekcia environmentálnych programov a projektov sekretariát Lukácsová Barbora 0906 314 411
Sekcia environmentálnych programov a projektov sekretariát Petrášová Kristína, Mgr. 0906 314 412
Odbor metodiky a programovania Chrenková Kušnírová Elena, Ing. poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru 0906 314 300
Oddelenie metodiky Onderčová Lucia, JUDr., PhD.  0906 314 313
Oddelenie programovania Molnárová Miloslava, Mgr. PhD. 0906 314 229
Oddelenie programov nadnárodnej spolupráce Gogová Miroslava, Mgr.  0906 314 008
Odbor prierezových činností Malaga Matej, Ing. poverený vykonávaním funkcie riaditeľa 0906 314 287
Oddelenie monitorovania a hodnotenia Heitlinger René, Ing.  0906 314 310
Oddelenie technickej pomoci Kavec Zdenko, Mgr. 0906 314 600
Oddelenie koordinácie auditov a finančného riadenia Kováč Peter, Ing. 0906 314 200
Oddelenie právnej podpory a verejného obstarávania Bukovský Ivan, Mgr. LL.M 0906 314 262 
Odbor posudzovania projektov Lakota Peter, JUDr. poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru  0906 314 500
Oddelenie posudzovania projektov I. Vrlíková Martina, Mgr. 0906 314 314
Oddelenie posudzovania projektov II. Krajčírik Juraj, Ing. arch. 0906 314 244
Odbor implementácie projektov Janko Jaroslav, Ing., poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru 0906 314 140
Oddelenie implementácie projektov I. Kokuľa Pavel, Ing., PhD. 0906 314 148
Oddelenie implementácie projektov II. Lupták Jakub, Ing.  0906 314 138
Oddelenie implementácie projektov III. Halaška Jozef, Ing.  0906 314 175
Oddelenie implementácie projektov IV. Lukáč Július, Ing. 0906 314 143
Sekcia zahraničných vzťahov a environmentálnej politiky Janura Peter, Mgr. 02/5956 2785
Sekcia zahraničných vzťahov a environmentálnej politiky sekretariát Vrablicová Zlatica 02/5956 2172
Odbor koordinácie záležitostí EÚ Šurina Ondrej Ing. 02/5956 2500
Odbor koordinácie environmentálnej politiky SR Fischerová Mária, RNDr. 02/5956 2428
Odbor bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce Gergely Martin Mgr. 02/5956 2467
Oddelenie infringementov Rohaľová Lucia, Ing. JUDr. 02/5956 2331
Odbor koordinácie implementácie Plánu obnovy a odolnosti Šoka Daniel, Ing. - poverený vykonávaním funkcie riaditeľa 0915 885 786
Sekcia ekonomiky Hlavenková Renáta, Ing. 02/5956 2305
Odbor rezortného rozpočtu Kauzalová Jana, Ing. 02/5956 2714
Referát financovania úradu Krafčíková Silvia, Ing. 02/5956 2209
Sekcia informatiky Mihalkovič Pavol, Ing., poverený vykonávaním funkcie riaditeľa 02/5956 2050
Odbor rozvoja IKT Dinka Tomáš, Bc. 02/5956 2052
Odbor stratégie IKT Hrabčák Richard, Ing.  02/5956 2053
Odbor Help Desk


Odbory starostlivosti o životné prostredie Okresných úradov
Kontakty nájdete na stránke ministerstva vnútra


Organizácie rezortu