hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1
81235 Bratislava

zobrazenie na Google mape


Zelená linka

Linka prvého kontaktu a nahlasovanie environmentálnych priestupkov
bezplatné telefónne číslo: 0800 144 440 - pracovné dni od 08:00 do 18:00
e-mail: zelena.linka@enviro.gov.sk

Žiadosti o informácie podľa zákona 211/2000 - slobodný prístup k informáciám - podávajte tu

Oznamovanie podozrení z korupcie podľa zákona 300/2005 - trestný zákon - podávajte tu


Kontakt pre médiá

e-mail: 

telefón: 02/5956 2479


Vrátnica - spojovateľ

telefón: 02/5956 1111


Podateľňa

úradné hodiny: v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00 
pre informácie o zásielkach - telefón: 02/5956 2284 | e-mail: 


Elektronická schránka

na prijímanie elektronických podaní k agende MŽP SR: E0005579903


Identifikačné údaje

IČO: 42181810
DIČ: 2023106679


Telefónny zoznam

Organizačný útvar Kontaktná osoba Telefónne číslo
kancelária ministra Kaliský Branislav, Ing. Arch.  
sekretariát ministra Michalková Katarína 02/5956 2411
oddelenie protokolu
odbor komunikácie Bauch Veronika 02/5956 2479
Zelená linka Veselá Adriana, Mgr. 02/5956 2741 
sekcia vládnej a parlamentnej agendy Füle Dagmar, Mgr.  02/5956 2784
oddelenie vládnej a parlamentnej agendy Ďurinová Petra, Mgr., PhD. 02/5956 2462
odbor legislatívy Smažáková Janette, Mgr. 02/5956 2526
odbor krízového riadenia a bezpečnosti Ragan Branislav, Ing. PhD. 02/5956 2420
odbor koordinácie implementácie Plánu obnovy a odolnosti Halková Silvia Mgr. 02/5956 2789
odbor vnútorného auditu Hassanová Mária, Ing. 02/5956 2912
Inštitút environmentálnej politiky sekretariát 02/5956 2425
sekcia geológie a prírodných zdrojov sekretariát 02/5956 4111
odbor geológie Mesarčík Ivan, Mgr. 02/5956 4105
odbor environmentálnej geológie Kostolányi Marián, RNDr. 02/5956 4223
oddelenie implementácie geologických projektov Hanuščáková Valéria, Ing. 02/5956 4222
odbor štátnej geologickej správy Maťová Viera, RNDr. 02/5956 4107
sekcia obehového hospodárstva Zamboj Rastislav, Mgr. 02/5956 2350
odbor odpadového hospodárstva sekretariát (Mišovičová Oľga) 02/5956 2351
odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Čajková Henrieta, Ing. 02/5956 2400
odbor obehového hospodárstva
referát informačného systému odpadového hospodárstva Fülle Daniel, Ing. RNDr. 02/5956 2505
sekcia posudzovania vplyvov na ŽP Donevová Barbora, Mgr. 02/5956 2548
Sekretariát sekcie Prítrská Jana 02/5956 2548
odbor posudzovania vplyvov na ŽP Donevová Barbora, Mgr. 02/5956 2548
oddelenie posudzovania vplyvov na ŽP I. Gelingerová Zuzana, Mgr. 02/5956 2157
oddelenie posudzovania vplyvov na ŽP II.
odbor kontroly projektov posudzovania vplyvov na ŽP Imlej Michal, Mgr. 02/5956 2800
odbor integrovanej prevencie Burda Cyril, Ing. 02/5956 2516
odbor tvorby krajiny Malíková Katarína, Mgr. 02/5956 2486
sekcia  zahraničných vzťahov a  environmentálnej politiky Belobradová Katarína, MSc. 02/5956 2327
odbor koordinácie záležitostí EÚ a medzinárodných vzťahov Beriac Miroslav, PhDr.  (Bátorová Barbora, Mgr.) 02/5956 2427
odbor koordinácie environmentálnej politiky SR Fischerová Mária, RNDr. 02/5956 2455
sekcia informatiky Déneši Martin, Ing., Ing., PhD. 02/5956 4250
odbor rozvoja IKT Rusnáková Eva, Mgr. 02/5956 4242
odbor stratégie IKT Rusnáková Eva, Mgr. 02/5956 4242
odbor Help Desk Daňko Peter, Mgr. 02/5956 2459
úsek štátneho tajomníka I Smatana Juraj, Mgr. 02/5956 2087
Sekretariát štátneho tajomníka I. László Tatiana, Mgr. 02/5956 2393
sekcia ochrany prírody a biodiverzity Butkovská Katarína, Mgr. 02/5956 2162
odbor ochrany prírody Durkošová Jana, RNDr. 02/5956 2211
odbor regulácie obchodu s ohrozenými druhmi Blatnická Martina, Mgr. 02/5956 2422
odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny Jamborová Lenka, Mgr. 02/5956 2334
odbor ochrany biodiverzity a krajiny Maňka Peter, Ing., PhD. 02/5956 2413
sekcia vôd Havlíček Roman, Ing. 02/5956 3101
odbor štátnej vodnej správy a rybárstva Gaálová Anna, Ing. 02/5956 3107
odbor strategického vodného plánovania Vikukelová Viera, Ing. 02/5956 3105
odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami Gaálová Anna, Ing. 02/5956 3107
úsek štátneho tajomníka II. Kiča Michal, Mgr. 02/5956 2491
Sekretariát štátneho tajomníka II. Halková Silvia, Mgr. 02/5956 2789
sekcia environmentálnych programov a projektov Nováková Katarína, Ing. 0906 314 400
odbor koordinácie a metodiky Klinda Roderik, Mgr.
oddelenie metodiky Džuganová Gabriela, Ing., PhD. 0906 314 281
odbor programov., riadenia a monitorov. programov Hrušková Miroslava, PhDr., CSc. 0906 314 300
oddelenie programovania a riadenia Ďuricová Ivana, Ing. 0906 314 220
oddelenie monitorovania Malaga Matej, Ing. 0906 314 287
odbor posudzovania projektov Solárová Terézia, Ing. 0906 314 500
oddelenie posudzovania projektov I. Vrlíková Martina, Mgr. 0906 314 314
oddelenie posudzovania projektov II. Krajčírik Juraj, Ing. arch. 0906 314 244
odbor platobnej jednotky a fin. riadenia grantov Kováč Peter, Ing. 0906 314 200
odbor realizácie projektov TP a riadenia ĽZ Kavec Zdenko, Mgr. 0906 314 600
oddelenie prípravy a implementácie projektov TP
odbor kontroly programov Horváth Peter, Ing. 0906 314 212
odbor kontroly projektov TP a programov nadnárodnej spolupráce Knotka Denis, Ing. 0906 314 245
odbor právnej podpory a hodnotenia programov Vargová Melinda, Mgr.
oddelenie právnej podpory Semanová Kristína, JUDr. 0906 314 254
sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia Fischerová Gabriela, Ing. 02/5956 2590
odbor politiky zmeny klímy Škultéty Jozef, Ing., CSc. 02/5956 2246
odbor obchodovania s emisnými kvótami Zvara Milan, Mgr.  02/5956 2580
odbor ochrany ovzdušia Kocunová Zuzana, Ing. 02/5956 2271
úsek generálneho tajomníka služobného úradu Turbová Daša, Ing. 02/5956 2020
kancelária generálneho tajomníka Mertiňák Michal, JUDr. 02/5956 2792
odbor verejného obstarávania Paulovičová Daniela, JUDr. 02/5956 2340
odbor vnútornej správy Šimek Martin, Mgr. 02/5956 2321
oddelenie hospodárskej správy a prevádzky Parák René, Ing. 02/5956 2100
oddelenie správy majetku a registratúry Dvončová Veronika, JUDr. 02/5956 2288
odbor práva Cinová Daniela, Mgr.  02/5956 2345
oddelenie sťažností a petícií Domsitzová Zuzana, Ing. 02/5956 2604
oddelenie koordinácie štátnej správy a rezortných záležitostí Munková Nikola, Mgr. 02/5956 2122
osobný úrad Palková Tatiana, Ing. 02/5956 2117
oddelenie personalistiky Puchalová Mária, Mgr. 02/5956 2387
oddelenie mzdovej učtárne
oddelenie riadenia ľudských zdrojov
sekcia ekonomiky Hlavenková Renáta, Ing. 02/5956 2305
odbor rezortného rozpočtu Kauzalová Jana, Ing. 02/5956 2714
odbor účtovníctva Krafčíková Silvia, Ing. 02/5956 2209
oddelenie správy majetku štátu Dvončová Veronika, JUDr. Mgr. 02/5956 2288
odbor verejnej správy Šimek Martin Mgr. 02/5956 2321

Odbory starostlivosti o životné prostredie Okresných úradov

Kontakty nájdete na stránke ministerstva vnútra


Organizácie rezortu