hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1
81235 Bratislava

zobrazenie na Google mape


Zelená linka

Linka prvého kontaktu a nahlasovanie environmentálnych priestupkov

bezplatné telefónne číslo: 0800 144 440- pracovné dni od 08:00 do 18:00

e-mail: zelena.linka@enviro.gov.sk

Žiadosti o informácie podľa zákona 211/2000 - slobodný prístup k informáciám - podávajte tu
Oznamovanie podozrení z korupcie podľa zákona 300/2005 - trestný zákon - podávajte tu


Vrátnica - spojovateľ

telefón: 02/5956 1111


Podateľňa

Úradné hodiny v pracovných dňoch 7:30 - 15:00 (obedná prestávka 12:00 - 12:30)
pre informácie o zásielkach - telefón: 02/5956 2284 | e-mail:


Kontakt pre médiá

e-mail:


Elektronická schránka

na prijímanie elektronických podaní k agende MŽP SR: E0005579903


Identifikačné údaje

IČO: 42181810
DIČ: 2023106679


Telefónny zoznam

Organizačný útvar Kontaktná osoba Telefónne číslo
kancelária ministra Moravčík Juraj, PhDr.
sekretariát ministra sekretariát 02/5956 2306
oddelenie vládnej parlamentnej agendy

Ďurinová Petra Mgr., PhD.

02/5956 2462
oddelenie protokolu Cisárová Zuzana, Mgr. 02/5956 2470
hovorca
odbor krízového riadenia a bezpečnosti Ragan Branislav, Ing. PhD. 02/5956 2420
odbor vnútorného auditu Hassanová Mária, Ing. 02/5956 2912
Inštitút environmentálnej politiky sekretariát  02/5956 2425
odbor legislatívy Smažáková Janette, Mgr. 02/5956 2526
štátny tajomník I. Kuffa Filip, Ing., et. Ing.
kancelária štátneho tajomníka

sekretariát

02/5956 2087

odbor koordinácie implementácie Plánu obnovy a odolnosti sekretariát

02/5956 2150

štátny tajomník II. Smatana Jozef, Ing.
kancelária štátneho tajomníka sekretariát 02/59562490
generálny tajomník služobného úradu Chovan Marek , JUDr., PhD.
kancelária generálneho tajomníka sekretariát 02/5956 2791
odbor verejného obstarávania Kučerková Barbora, Mgr. 02/5956 2115
odbor vnútornej správy a prevádzky Andrej Martinka, Mgr., LL.M. 02/5956 2148
Sekcia vnútornej správy a verejného obstarávania Jakub Kubáň, JUDr.  02/5956 2330
odbor práva Jakub Glonek, JUDr. 02/5956 2412
oddelenie sťažností a petícií Domsitzová Zuzana, Ing. 02/5956 2604
oddelenie koordinácie štátnej správy a rezortných záležitostí Munková Nikola, Mgr. 02/5956 2122
Zelená linka Veselá Adriana, JUDr. 02/5956 2741
sekcia ochrany prírody a biodiverzity Maňka Peter, Ing. PhD. 02/5956 2161
odbor ochrany prírody Durkošová Jana, RNDr. 02/5956 2211
odbor regulácie obchodu s ohrozenými druhmi Blatnická Martina, Mgr. 02/5956 2422
odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny Drotár Ján, Mgr. 02/5956 2474
odbor ochrany biodiverzity a krajiny Zoller Roman, Ing. 02/5956 2253
oddelenie tvorby krajiny Németh Tibor, Ing.  02/5956 2498
referát koordinácie projektu LIFE IP - NATURA 2000 SVK Šutriepka Michal, RNDr., PhD., 02/5956 2188
odbor riadenia národných parkov Filipová Terézia, Ing. 02/5956 2577
sekcia vôd Havlíček Roman, Ing. 02/5956 3101
odbor štátnej vodnej správy a rybárstva Gaálová Anna, Ing. 02/5956 3107
odbor strategického vodného plánovania Vikukelová Viera, Ing. 02/5956 3105
odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami Šiatkovský Juraj, Ing. 02/5956 3103
sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia Mgr. Milan Zvara, MA 02/5956 2580
odbor globálnej politiky zmeny klímy a adaptácie Škultéty Jozef, Ing., CSc. 02/5956 2246
odbor politiky znižovania emisií skleníkových plynov Lacena Šimon, Ing. 02/5956 2143
odbor ochrany ovzdušia Kocunová Zuzana, Ing. 02/5956 2271
referát koordinácie projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia Adamek Gabriel, Ing. 02/5956 2731
sekcia geológie a prírodných zdrojov Cirják Peter, Ing. 02/5956 4113
odbor geológie Vojtko Peter, Mgr., PhD. 02/5956 4105
odbor environmentálnej geológie Kostolányi Marián, RNDr. 02/5956 4223
oddelenie implementácie geologických projektov Hanuščáková Valéria, Ing. 02/5956 4222
odbor štátnej geologickej správy Maťová Viera, RNDr. 02/5956 4107
sekcia obehového hospodárstva Šuplatová Eleonóra, Mgr. 02/5956 4310
sekcia obehového hospodárstva sekretariát Mikeska Oľga 02/5956 4301
odbor obehového hospodárstva Špalková Viera, Ing. PhD. 02/5956 4335
odbor odpadového hospodárstva PhD., Mgr. Czímerová Adriana 02/ 5956 4309
referát informačného systému odpadového hospodárstva Patassi Michal, Ing. 02/5956 4314
odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Čajková Henrieta, Ing. 02/5956 4302
sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie Jankovičová Katarína, Ing.
sekretariát Jediná Katarína 02/5956 2200
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 02/5956 2548
odbor kontroly projektov posudzovania vplyvov na ŽP Imlej Michal, JUDr. 02/5956 2800
odbor integrovanej prevencie Bohers Anna, PhD. RNDr. 02/5956 2487
Centrum pre najlepšie dostupné techniky (BAT Centrum) Burda Cyril, Ing. 0917 240 183
sekcia environmentálnych programov a projektov Tomáš Hospodár, JUDr. 0906 314 400
sekcia environmentálnych programov a projektov asistentka Lukácsová Barbora 0906 314 411
sekcia environmentálnych programov a projektov asistentka Petrášová Kristína, Mgr. 0906 314 412
odbor metodiky

JUDr. Lucia Onderčová, PhD., 

0906 314 313

odbor programovania a riadenia programovania Hrušková Miroslava, PhDr., CSc. 0906 314 300
odbor posudzovania projektov Solárová Terézia, Ing. 0906 314 500
oddelenie posudzovania projektov I. Vrlíková Martina, Mgr. 0906 314 314
oddelenie posudzovania projektov II. Krajčírik Juraj, Ing. arch. 0906 314 244
odbor platobnej jednotky a finančného riadenia grantov Kováč Peter, Ing. 0906 314 200
odbor realizácie projektov tech. pomoci a riadenia ľudských zdrojov Kavec Zdenko, Mgr. 0906 314 600
oddelenie prípravy, implementácie projektov technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov Ing. Dušana Kvetková 0906 314 262
odbor kontroly programov Horváth Peter, Ing. 0906 314 212
odbor kontroly projektov TP a programov nadnárodnej spolupráce Knotka Denis, Ing. 0906 314 245

odbor koordinácie, monitorovania, hodnotenia a právnej podpory 

Malaga Matej, Ing. 0906 314 287
oddelenie právnej podpory Semanová Kristína, JUDr. 0906 314 254
oddelenie monitorovania Malaga Matej, Ing. 0906 314 287
sekcia zahraničných vzťahov a environmentálnej politiky Fischerová Mária, RNDr. 02/5956 2455
sekcia zahraničných vzťahov a environmentálnej politiky Sekretariát 02/5956 2407; 2172
odbor koordinácie záležitostí EÚ Šurina Ondrej Ing. 02/5956 2500
sekretariát Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu Andraščík Macaríková Dáša, PhDr. 02/5956 2182
odbor koordinácie environmentálnej politiky SR Vršanská Jana, Ing. 02/5956 2428
odbor bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce Gergely Martin Mgr. 02/5956 2467
oddelenie infringementov Rohaľová Lucia, Ing. JUDr. 02/5956 2331
osobný úrad
oddelenie personalistiky Puchalová Mária, Mgr. 02/5956 2387
sekcia ekonomiky Hlavenková Renáta, Ing. 02/5956 2305
odbor rezortného rozpočtu Kauzalová Jana, Ing. 02/5956 2714
odbor účtovníctva Krafčíková Silvia, Ing. 02/5956 2209
sekcia informatiky Mihalkovič Pavol, Ing.
02/5956 2050
odbor rozvoja IKT Holbík Ľudovít, Ing. 02/5956 2053
odbor stratégie IKT 02/5956 2052
odbor Help Desk Daňko Peter, Mgr. 02/5956 2052


Odbory starostlivosti o životné prostredie Okresných úradov
Kontakty nájdete na stránke ministerstva vnútra


Organizácie rezortu