hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 9 k ACC01/ACC02

Sú náklady vynaložené na vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci výzvy oprávnené?

Ak bola projektová dokumentácia vypracovaná pred začiatkom oprávnenosti výdavkov (t. j. pred schválením projektu a dátumom rozhodnutia o pridelení grantu), vynaložené náklady na jej vypracovanie nie sú oprávnené a nemôžu byť zahrnuté do rozpočtu v rámci žiadosti o projekt.

Výdavky na projektovú dokumentáciu je možné považovať za oprávnené, ak sú vecne priamo prepojené a súvisia s cieľom, výstupmi a očakávanými výsledkami projektu v zmysle výzvy a z časového hľadiska sú realizované v rámci obdobia oprávnenosti výdavkov (t. j. vznik výdavkov po začiatočnom termíne oprávnenosti a pred jeho ukončením). Výdavky sú oprávnené od dátumu rozhodnutia Správcu programu o pridelení grantu, pokiaľ projektová zmluva nestanoví neskorší dátum.

Náklady na projektovú dokumentáciu, ktoré priamo súvisia s implementáciou projektových aktivít a spĺňajú podmienky oprávnenosti z časového hľadiska sú v zmysle výzvy oprávnené a môžu byť zaúčtované do rozpočtu projektu ako priame náklady.