hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 21 k ACC01/ACC02

Akým spôsobom je potrebné preukázať zníženie emisií skleníkových plynov v prípade nahradenia starej technicky a energeticky nevyhovujúcej budovy novou avšak väčšou budovou? 

Žiadateľ je povinný pri stanovení cieľovej hodnoty zníženia emisií skleníkových plynov, ako výsledku navrhovaných projektových aktivít, postupovať v zmysle Usmernenia k stanoveniu odhadovaného ročného zníženia emisií CO2, ktoré tvorí Prílohu č. 3 Príručky pre žiadateľa, t.j. cieľová hodnota projektu pre daný povinný indikátor musí byť podložená energetickým auditom/certifikátom, resp. iným dôveryhodným zdrojom.

Zníženie emisií sa musí jednoznačne zakladať na porovnaní pôvodného stavu a stavu po realizácií projektových aktivít. V tomto kontexte musí žiadateľ zvážiť, do akej miery sú ním zvolené opatrenia, t.j. nahradenie starej budovy novou ale väčšou budovou, efektívne vo vzťahu k naplneniu minimálnej cieľovej hodnoty povinného indikátora „Odhadované ročné zníženie emisií CO2“, ako aj výberovému kritériu „Hodnota za peniaze“.

Je na rozhodnutí žiadateľa, ktoré z oprávnených opatrení v zmysle tejto výzvy bude realizovať na dosiahnutie očakávaných výsledkov. Opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti (obnova verejných budov - zateplenie stien, zateplenie strechy,  výmena otvorových výplní, a pod.) musia byť podložené energetickým auditom/certifikátom v zmysle vyššie uvedeného.