Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ochrana osobných údajov - GDPR

Informácie v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej aj ako „Nariadenie GDPR“) a účinnosťou nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“):

Kontakt na prevádzkovateľa:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Kontakt na osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov:
email:

Kontakt na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:
Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika

Súvisiace linky:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
Zákon č. 18/2018 Z. z.
Úrad na ochranu osobných údajov SR

Účel spracúvania osobných údajov fyzických osôb na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“):

 • vedenie osobných údajov nevyhnutných na účely verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • overovanie odbornej spôsobilosti a vedenie zoznamu odborne spôsobilých osôb, konanie o vydávanie odborných stanovísk, konanie o výnimkách z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov, poskytovanie náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania, uzatváranie zmlúv za účelom výkupu pozemkov, poskytovanie finančného príspevku na zabezpečenie opatrení týkajúcich sa starostlivosti o pozemok, budovu alebo podzemný priestor, vedenie evidencie osôb, ktorým bola uložená sankcia za protiprávne konanie, konanie o súhlase na zriadenie a prevádzku zoologickej záhrady, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;
 • overovanie odbornej spôsobilosti a vedenie registra odborne spôsobilých osôb na spracúvanie odborných posudkov, overovanie odbornej spôsobilosti a vedenie registra odborne spôsobilých osôb na autorizovanú činnosť podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;
 • posudzovanie strategických činností, posudzovanie navrhovaných činností, posudzovanie cezhraničných vplyvov, overovanie odbornej spôsobilosti a vedenie zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;
 • vydávanie stanovísk, konanie o vydanie povolenia a potvrdenia na dovoz a vývoz exemplárov, súhlasu na premiestnenie živých exemplárov, konanie o udeľovaní licencií na balenie kaviáru, konanie o udelení výnimky zo zákazov komerčných činností, udeľovanie licencií na výrobu krúžkov alebo distribúciu krúžkov, vedenie evidencie oznámení o dovoze exemplárov, evidencia vedcov a vedeckých inštitúcií, vedenie evidencie fyzických osôb, ktorým bola uložená sankcia za protiprávne konanie podľa zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín v súlade so zákonom č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;
 • vydávanie oprávnení na vykonávanie prípravy a vedenie registra, overovanie odbornej spôsobilosti a vedenie registra špecialistov, vydávanie oprávnení na vykonávanie činností pre iného prevádzkovateľa a vedenie registra autorizovaných osôb podľa zákona č.128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;
 • výkon štátneho geologického dozoru, udeľovanie geologických oprávnení a vedenie registra geologických oprávnení, overovanie odbornej spôsobilosti a vedenie registra odborne spôsobilých osôb, rozhodovanie o vstupe na cudzie nehnuteľnosti, odplatný prevod vlastníctva geologického diela, podľa zákona č. č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;
 • overovanie odbornej spôsobilosti a vedenie zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;
 • overovanie odbornej spôsobilosti a vedenie evidencie udelených osvedčení o odbornej spôsobilosti na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu podľa zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov;
 • vedenie evidencie udelených osvedčení o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov;
 • výkon rybárskeho práva na ostatných vodných plochách, vedenie databázy žiadateľov o osobitné povolenie na rybolov, užívanie ostatných vodných plôch na účely podnikania v osobitom režime podľa zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • registrácia oprávnených osôb do informačného systému o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch, vydávanie osvedčení oprávneného posudzovateľa a vedenie zoznamu oprávnených posudzovateľov, posudzovanie splnenia kvalifikačných predpokladov a vydávanie osvedčení zodpovedných osôb za oprávnenú technickú činnosť, vydávanie povolení na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;
 • overovanie odbornej spôsobilosti a vedenie zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;
 • informovanie o pomoci z EŠIF, poskytovanie a vrátenie poskytnutého nenávratného finančného príspevku pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania, kontrola poskytovania nenávratných finančných príspevkov, vedenie databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, konanie o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, súhlas dotknutej osoby žiadať o výpis z registra trestov v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov;
 • vedenie centrálnej evidencie priestupkov v pôsobnosti ministerstva podľa zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
 • evidencia a vybavovanie podnetov podľa zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • udeľovanie rezortných ocenení a štátnych vyznamenaní v pôsobnosti ministerstva podľa zákona č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
 • evidencia a vybavovanie súdnych sporov podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov;
 • vybavovanie opravných prostriedkov vo veciach, kde organizácia vystupuje ako druhostupňový orgán v rezorte podľa osobitných zákonov;
 • vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov;
 • evidencia a vybavovanie petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, iné osobitné zákony, ktoré môžu ustanoviť náležitosti petície;
 • vybavovanie sťažností štátnych zamestnancov podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov;
 • vybavovanie sťažností podľa zákona o sťažnostiach podľa zákona č. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov;
 • evidencia zmlúv, evidencia účastníkov zasadnutí, evidencia návštev pri vstupe do monitorovaných priestorov ministerstva;
 • monitorovanie priestoru ministerstva prístupného verejnosti za účelom ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku alebo zdravia;
 • vedenie personálnej agendy (vrátane predzmluvných vzťahov), databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí poskytli ministerstvu svoj životopis mimo výberového konania s cieľom zamestnať sa.

Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách:
Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (orgánom verejnej moci) alebo na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám ministerstvo neuskutočňuje a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.
Doba uchovávania osobných údajov:
Ministerstvo uchováva osobné údaje po dobu trvania jednotlivých účelov spracúvania a následne po dobu vymedzenú v registratúrnom pláne v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Povinnosť poskytnutia osobných údajov:
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností), spracúvanie je potrebné na plnenie úloh ministerstva realizovaných vo verejnom záujme alebo ak sa spracúvanie vykonáva v súvislosti s výkonom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonným povinnostiam alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

 

Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:
a) účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii,
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e) práve žiadať od príslušného orgánu opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f) kontaktných údajoch úradu,
g) práve sťažnosť dozornému orgánu alebo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov,
h) zdroji osobných údajov, ak sú dostupné.

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Doplňujúce informácie k jednotlivým právam:

Právo na prístup
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.
Právo na opravu
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. V záujme ministerstva je spracúvať o dotknutej osobe len aktuálne osobné údaje, a preto žiadame dotknuté osoby, aby aktívne využívali svoje právo na doplnenie neúplných osobných údajov a na opravu nesprávnych osobných údajov.
Právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”):
Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý dôvodov článku 17 ods. 1 Nariadenia GDPR a § 23 ods. ods. 1 a 2 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba však nemôže účinne uplatniť svoje právo na vymazanie pokiaľ je spracúvanie potrebné napríklad na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo ak osobné údaje sú stále potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.
Právo na obmedzenie spracúvania:
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a § 27 ods. ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Právo na prenosnosť údajov:
Ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby alebo plnenie zmluvy, má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. V prípade záujmu dotknutej osoby a pokiaľ to je technicky možné, prevádzkovateľ prenesie príslušné osobné údaje priamo k inému prevádzkovateľovi.
Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia GDPR a § 23 zákona o ochrane osobných údajov. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:
Ak má Dotknutá osoba podozrenie, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nezákonne alebo iným spôsobom porušuje ochranu osobných údajov, je oprávnená podať sťažnosť dozornému orgánu. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3214, web: www.dataprotection.gov.sk, e-mail: .
Právo odvolať súhlas so spracúvaním:
V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou správou zaslanou na adresu
b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa (na obálke uveďte: „odvolanie súhlasu“).

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže