hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Často kladené otázky k implementácii projektov SK-Klíma

FAQ 1 k implementácii projektu

Ako zabezpečiť dodržanie podmienok popísané v Manuáli pre komunikáciu a dizajn, ak ide napríklad o vystavenú faktúru dodávateľom, resp. zmluvu alebo objednávku, ak to softvér neumožňuje?

FAQ 2 k implementácii projektu

Akceptuje správca programu prijímateľom predloženú poistnú zmluvu uzatvorenú zriaďovateľom prijímateľa na všetok majetok prijímateľa?

FAQ 3 k implementácii projektu

Čo ak nastane zmena osôb na strane prijímateľa, ktoré sú zapojené do riadenia projektu?

FAQ 4 k implementácii projektu

Kedy je prijímateľ povinný predložiť podklady k verejnému obstarávaniu Správcovi programu na výkon kontroly?

FAQ 5 k implementácii projektu

Ako dlho trvá spravidla výkon prvej ex ante kontroly (pred vyhlásením VO)?

FAQ 6 k implementácii projektu

Je potrebné vykonať prieskum trhu pri zákazkách do 5 000 EUR bez DPH?

FAQ 7 k implementácii projektu

Vyžaduje sa mať zmluvný vzťah pri zákazkách nad 5 000 EUR bez DPH?

FAQ 8 k implementácii projektu

V prípade, že prijímateľ disponuje informáciami o cene zákazky na rovnaký predmet obstarania z internetových prehliadačov, CRZ a pod. je potrebné predkladať prílohu č. 1 (konflikt záujmov) aj pri zákazkách do 20 000 EUR bez DPH?

FAQ 9 k implementácii projektu

Ako postupuje prijímateľ pri prijatí zálohovej platby na projektový účet a realizácií oprávnených výdavkov projektu?

FAQ 10 k implementácii projektu

Akým dokumentom je možné preukázať štandardnú mzdovú politiku zamestnávateľa?

FAQ 11 k implementácii projektu

Ako postupuje prijímateľ pri zaraďovaní výdavkov projektu do majetku, resp. do spotreby?

FAQ 12 k implementácii projektu

Akým spôsobom je potrebné zabezpečiť referenciu, resp. označovať účtovné doklady, faktúry v súvislosti s projektom?

FAQ 13 k implementácii projektu

Je možné zákazky do 5 000 EUR bez DPH obstarať formou objednávky, a teda sa nevyžaduje uzavretie zmluvy?

FAQ 14 k implementácii projektu

Aké je neobvykle dokonalá ponuka?

FAQ 15 k implementácii projektu

Drobný nákup - je potrebné aj pri takomto priamom nákupe archivovať prieskum trhu v rámci dodržania princípu hospodárnosti?

FAQ 16 k implementácii projektu

Čo znamená konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní a ako ho riešiť?

FAQ 17 k implementácii projektu

Čo znamená kolúzne správanie vo verejnom obstarávaní a ako tomu zamedziť?

FAQ 18 k implementácii projektu

Je dostupný vzor pracovného výkazu?

FAQ 19 k implementácii projektu

Je možné meniť harmonogram projektu, napr. posunúť realizáciu niektorých opatrení o 6 mesiacov?

FAQ 20 k implementácii projektu

Ak by došlo k nedostatočnému nenapĺňaniu merateľného ukazovateľa pri jednom z opatrení, napr. by došlo k posunu realizácie kvôli predĺženiu procesu VO, mohli by sme navýšiť úsporu CO2 v inom opatrení, tak aby celkový merateľný ukazovateľ úspory dosiahol stanovenú výšku zo zmluvy? Napr. nákupov vyššieho počtu nádob na BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny odpad) ?

FAQ 21 k implementácii projektu

V zmluve resp. žiadosti máme uvedené: koordinátor projektu, finančný manažér, manažér publicity. Môžeme pri zachovaní rozpočtu v rámci jedného mesiaca mať na daných pozíciách viacerých zamestnancov, t. z., že budú dvaja koordinátori projektu, dvaja fin. manažéri, dvaja manažéri publicity?

FAQ 22 k implementácii projektu

V rámci niektorých opatrení, napr. pri výsadbe stromov nám dochádza k zmenám parciel z dôvodu, že za dva roky, kým došlo k realizácii projektu na pôvodných parcelách došlo k takým zmenám, že tam výsadba nie je možná alebo vhodná alebo k výsadbe už došlo. Nové parcely sú v intraviláne mesta a mesto je ich vlastníkom. O aký typ zmeny ide? Parcely sú vyznačené v žiadosti.

FAQ 23 k implementácii projektu

Je možné zmeniť druhové zloženie výsadby, ak zostane zachovaná úspora CO2? Napr. zámena ihličnatých stromov za listnaté alebo zmena trvalkovej výsadby na lúčny porast. Ide o sledovanú zmenu?

FAQ 24 k implementácii projektu

Je možná materiálová zmena prvkov? Chodník a vyvýšený záhon boli pôvodne navrhnuté z bukových podvalov, kvôli zvýšeniu životnosti by sme chceli zmeniť materiál na betón. Ide o sledovanú zmenu?

FAQ 25 k implementácii projektu

Je možná zmena rozmerov a materiálu kvetináčov určených na výsadbu mobilnej zelene, ak zostane zachovaná plocha výsadby a úspora CO2?
Strana: [1]  [2]