hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 18 k ACC01/ACC02

Povinnou prílohou žiadosti o projekt je aj energetický audit/energetický certifikát príp. iný dôveryhodný zdroj. Aké zdroje je možné použiť?

Zdroje overenia údajov závisia od typu aktivity. Vo všeobecnosti však platí nasledovné (v zmysle Prílohy 3 Príručky pre žiadateľa): Zníženie emisií CO2 a CO2 ekvivalent musia byť odhadované energetickými audítormi alebo musia vychádzať z energetických certifikátov alebo z iného odhadu, ktorý sa riadi platnými vnútroštátnymi metodikami na výpočet emisií skleníkových plynov a predkladanie správ o nich EÚ alebo medzinárodne dohodnutým normám. V prípade, že projekt plánuje realizovať iné mitigačné opatrenia ako tie, pre ktoré je možné vypracovať energetický audit/certifikát (napr. opatrenia na zvýšenie záchytu uhlíka - plošne významná výsadba zelene), je na žiadateľovi, aby predložil dôveryhodný zdroj, ktorým preukáže spôsob odhadu zníženia emisií CO2.