hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Projekty verejno-súkromného partnerstva (PPP)

Problematiku projektov verejno - súkromného partnerstva (PPP) na Ministerstve životného prostredia SR zastrešuje sekcia environmentálnych programov a projektov.

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Nám. Ľ. Štúra 1
821 35 Bratislava

Jej vybraní pracovníci sú priebežne oboznamovaní s problematikou PPP pričom v rámci projektu posilnenia administratívnych kapacít v oblasti prípravy a implementácie projektov PPP a v oblasti štátnej pomoci bola v roku 2006 zrealizovaná séria školení o PPP pre pracovníkov ministerstva a jeden záverečný workshop k téme PPP, na ktorý boli pozvaní aj zástupcovia Ministerstva financií SR a Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR. Výstupy z týchto školení  sú vo forme obsiahlych metodických materiálov.

Ministerstvo životného prostredia SR nerealizovalo žiadny projekt formou verejno - súkromného partnerstva, ani v budúcnosti neplánuje vystupovať ako partner v PPP projekte.

Avšak v prípade, ak to legislatíva umožní, Ministerstvo životného prostredia SR nevylučuje možnosť finančne podporiť veľké infraštrukturálne projekty v oblasti technických služieb, vodného hospodárstva a odpadového hospodárstva z fondov EU.

Problematike PPP sa aktívne venuje Ministerstvo financií SR, ktoré plní vo vzťahu k PPP projektom viacero funkcií. Bližšie informácie je možné získať na stránke:   www.mfsr.sk