hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Logo Ministerstva životného prostrediaLogo Plán obnovy

Plán obnovy a odolnosti je časovo ohraničený mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a je kľúčovým nástrojom iniciatívy NextGenerationEU. Bol vypracovaný a schválený na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 12. februára 2021, kedy bol zriadený Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti 2021/241. Vláda SR dňa 16. 6. 2021 schválila Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plán obnovy a odolnosti SR je zameraný na päť kľúčových verejných politík:

Slovenská republika sa zaviazala, že na stanovené ciele v oblasti zelenej transformácie a zamedzenia klimatickej zmeny alokuje 2,73 mld. eur, čo predstavuje 43 % celkovej alokácie plánu obnovy.
Oblasť Zelená ekonomika je rozdelená do piatich komponentov:

 

Komplexné informácie o Pláne obnovy a odolnosti sú zverejnené na stránke Úradu vlády SR: https://www.planobnovy.sk/

Informácie k Plánu obnovy na stránke SAŽP: https://www.obnovdomov.sk/

Ministerstvo životného prostredia SR je zodpovedné za implementáciu časti komponentu 2 - Obnova rodinných domov, Komponent 4 a 5

 


Komponent 2: Obnova budov

Cieľ - zníženie spotreby energie v budovách a zníženie emisií CO2 a znečistenia ovzdušia

Reformy:
Investície:

Komponent 4: Dekarbonizácia priemyslu

Cieľ - Prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku a zníženie emisií skleníkových plynov v priemysle

Reformy:
Investície:

Komponent 5: Adaptácia na zmenu klímy

Cieľ - Zvýšiť odolnosť ekosystémov i ľudských sídiel voči negatívnym prejavom zmeny klímy reformami systému manažmentu vôd, manažmentu krajiny, ochrany prírody a biodiverzity, uplatňovaním zelených prvkov v krajine a investíciami do vodozádržných opatrení a budovaním zelenej infraštruktúry, vrátane výsadby zelene

Reformy: