hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Logo Ministerstva životného prostrediaLogo Plán obnovy
Plán obnovy a odolnosti je časovo ohraničený mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a je kľúčovým nástrojom iniciatívy NextGenerationEU. Bol vypracovaný a schválený na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 12. februára 2021, kedy bol zriadený Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti 2021/241. Vláda SR dňa 16. 6. 2021 schválila Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Slovensko 26. apríla 2023 predložilo upravený plán obnovy na vyhodnotenie Európskej komisii. Európska komisia pozitívne vyhodnotila upravený plán obnovy Slovenska v hodnote 6,4 miliardy eur 27. júna 2023. Nové znenie plánu obnovy a odolnosti SR (spolu s novým komponentom „REPowerEU“) a jednotlivých právne záväzných míľnikov a cieľov vstúpilo do platnosti po schválení na Rade ministrov pre hospodárske a finančné záležitosti (Ecofin) 14. júla 2023.

Plán obnovy a odolnosti SR je zameraný na päť kľúčových verejných politík:

Oblasť Zelená ekonomika je rozdelená do piatich komponentov:

Bližšie informácie k jednotlivým komponentom sú uvedené v prílohe k návrhu vykonávacieho rozhodnutia rady, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska.

Komplexné informácie o Pláne obnovy a odolnosti sú zverejnené na stránke Úradu vlády SR: https://www.planobnovy.sk/
Informácie k Plánu obnovy na stránke SAŽP: https://www.obnovdomov.sk/
Ministerstvo životného prostredia SR je zodpovedné za implementáciu časti komponentu 2 - Obnova rodinných domov, Komponent 4, 5 a časti komponentu 19 (REPowerEU).


Komponent 2: Obnova budov

Cieľ - zníženie spotreby energie v budovách a zníženie emisií CO2 a znečistenia ovzdušia

Reformy:
Investície:

Komponent 4: Dekarbonizácia priemyslu

Cieľ - Prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku a zníženie emisií skleníkových plynov v priemysle

Reformy:
Investície:

Komponent 5: Adaptácia na zmenu klímy

Cieľ - Zvýšiť odolnosť ekosystémov i ľudských sídiel voči negatívnym prejavom zmeny klímy reformami systému manažmentu vôd, manažmentu krajiny, ochrany prírody a biodiverzity, uplatňovaním zelených prvkov v krajine a investíciami do vodozádržných opatrení a budovaním zelenej infraštruktúry, vrátane výsadby zelene

Reformy:
Investície:

Komponent 19: REPowerEU

Je nová kapitola plánu obnovy, vďaka ktorej Slovensko získa ďalšie prostriedky na nové zelené opatrenia. Cieľom REPowerEU je, aby sa Európa najneskôr do roku 2030 stala nezávislou od ruských fosílnych palív a tiež bojovať s klimatickou krízou. Kapitola zahŕňa šesť nových reforiem, a osem nových investícií v celkovej hodnote 403 miliónov eur, z ktorých Ministerstvo životného prostredia SR implementuje konkrétne 2 reformy a 1 investíciu.

REPowerEU sa venuje štyrom hlavným témam:

Reformy:
Investície:

Komplexné informácie o novej kapitole REPowerEU Plánu obnovy a odolnosti sú zverejnené na stránke Úradu vlády SR: https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/