hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

FAQ 22 k ACC01/ACC02

Ako sa posudzuje otázka oprávnenosti aktivít projektu ak plánujú byť realizované v budove so zmiešaným účelom využívania, t.j. časť budovy sa využíva na komerčnú činnosť a časť na nekomerčnú činnosť?

V kontexte cieľa výzvy a očakávaných výstupov/výsledkov Správca programu odporúča realizovať opatrenia vo verejne prístupných priestoroch, resp. v priestoroch určených pre nekomerčné aktivity (kapitola 4 výzvy). Žiadateľ je pritom povinný deklarovať formou čestného vyhlásenia využitie realizovaných projektových aktivít financovaných z Grantov EHP/NFM výlučne na nehospodársku činnosť. Čestné vyhlásenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o projekt. Jeho znenie nie je možné meniť ani dopĺňať.

Pri zmiešanom využití budovy platí, že financovanie podľa tejto výzvy sa vzťahuje len na pomernú časť, ktorá nie je využívaná na hospodárske činnosti. To znamená, že žiadateľ je povinný v zmysle kapitoly 11 výzvy o štátnej pomoci zabezpečiť finančnú oddelenosť hospodárskej a nehospodárskej činnosti. Investícia do takejto budovy môže byť finančne krytá projektovým grantom, t.j. finančným príspevkom udeleným/poskytnutým Správcom programu v prípade schválenia žiadosti o projekt prijímateľovi na realizáciu projektu len v rozsahu % podielu využitia budovy na nehospodársku činnosť. Ostatné náklady musí žiadateľ financovať z vlastných zdrojov.

Čestné vyhlásenie, ktorým bude žiadateľ garantovať udržateľnosť rozsahu využitia budovy odporúčame priložiť k žiadosti o projekt ako nepovinnú prílohu.