hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 23 k ACC01/ACC02

Ak je časť budovy, ktorá je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a v ktorej sa plánujú realizovať aktivity projektu v súčasnosti prenajímaná, môže byť táto časť prenajímaná aj naďalej (t.j. po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia projektu)?

V zmysle kapitoly 8 výzvy Osobitné ustanovenia súvisiace s budovami „Budovy vybudované, rekonštruované alebo obnovené z projektového grantu nemôžu byť predané, prenajaté alebo založené po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia projektu (t. j. schválenia Záverečnej správy o projekte) alebo dlhšie ak je tak uvedené v Projektovej zmluve.“ To znamená, že žiadateľ je povinný zachovať existujúce vlastnícke vzťahy po dobu udržateľnosti.

Čestné vyhlásenie, ktorým bude žiadateľ garantovať udržateľnosť rozsahu využitia budovy odporúčame priložiť k žiadosti o projekt ako nepovinnú prílohu.