hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 2 k implementácii projektu

Akceptuje správca programu prijímateľom predloženú poistnú zmluvu uzatvorenú zriaďovateľom prijímateľa na všetok majetok prijímateľa?

Správca programu SK-Klíma akceptuje uzatvorenú Zmluvu o poistení majetku medzi zriaďovateľom prijímateľa a poisťovateľom, ak zahŕňa poistenie všetkého majetku nadobudnutého v rámci projektu. Prijímateľ zároveň predloží Čestné vyhlásenie, že zariadenie a vybavenie financované z Projektu je poistené v rámci Zmluvy o poistení majetku, a že zriaďovateľ poistné uhradil v zmysle podmienok Zmluvy (doklad preukazujúci úhradu poistného).

Zároveň platia ustanovenia definované v časti 5.2 Príručky pre prijímateľa a projektového partnera, ktoré sa vzťahujú na poistenie, t.j.:

  1. Prijímateľ je povinný majetok zakúpený alebo zhodnotený úplne alebo sčasti z prostriedkov projektového grantu poistiť pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd, a to bezodkladne po jeho nadobudnutí, resp. zhodnotení, pričom majetok musí byť poistený počas celej doby platnosti a účinnosti projektovej zmluvy.
  2. Prijímateľ nie je povinný poistiť majetok zakúpený z projektového grantu, ktorého jednotková hodnota je nižšia ako 5 000 eur a súhrnná hodnota takéhoto majetku je nižšia ako 3% projektového grantu alebo 25 000 eur, podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je nižšia, pokiaľ projektová zmluva neustanovuje inak.
  3. Prijímateľ nie je povinný poistiť ani majetok, ktorého doba použiteľnosti je kratšia ako jeden rok, pokiaľ projektová zmluva neustanovuje inak.
  4. Prijímateľ je povinný majetok v prípade poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd adekvátne nahradiť z dodatočných vlastných zdrojov.
Podrobnosti o poistení ustanovuje projektová zmluva vo Všeobecných zmluvných podmienkach (príloha 2 projektovej zmluvy) v bode 11.2.