hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 24 k implementácii projektu

Je možná materiálová zmena prvkov? Chodník a vyvýšený záhon boli pôvodne navrhnuté z bukových podvalov, kvôli zvýšeniu životnosti by sme chceli zmeniť materiál na betón. Ide o sledovanú zmenu?

Materiálová zmena prvkov je možná, ak je riadne prijímateľom zdôvodnená v kontexte plánovaných projektových aktivít, výsledkov, výstupov, indikátorov projektu a rozpočtu projektu.

V zásade sa Vami uvedená zmena môže považovať za sledovanú zmenu, v prípade, ak ide o zmenu v realizácii výdavku v porovnaní s komentárom/poznámkami k rozpočtovej položke uvedenými v žiadosti o projekt, bez dopadu na výsledky, výstupy, indikátory a aktivity projektu a rozpočet projektu. V zmysle kap. 10.1 ods. 5) Príručky pre prijímateľa a projektového partnera platí: „V rámci rozpočtu musí byť každý výdavok v súlade minimálne s komentárom/poznámkami k rozpočtovej položke alebo samotným názvom rozpočtovej položky. V prvom rade sa v rámci posudzovania oprávnenosti výdavkov zohľadňuje súlad výdavku s názvom rozpočtovej položky a až následne komentár, resp. poznámky. V rámci schvaľovania priebežnej správy o projekte môže Správca programu požadovať dodatočné informácie, resp. zdôvodnenie zmeny.

Každú zmenu projektu je potrebné posudzovať v kontexte dopadov na výsledky, výstupy, indikátory a aktivity projektu a rozpočtu projektu v súlade s Príručkou pre prijímateľa a projektového partnera (kapitola 12), t.j. či ide o podstatnú zmenu, nepodstatnú zmenu alebo sledovanú zmenu.

Odporúčame, aby bola akákoľvek zmena projektu odkonzultovaná so Správcom programu. Žiadosť o zmenu projektu, ktorá tvorí prílohu 4 Príručky pre prijímateľa a projektového partnera, je potrebné predložiť v prípade, ak ide o podstatnú alebo nepodstatnú zmenu projektu. Prijímateľ by mal predložiť všetky relevantné informácie vrátane podrobného popisu zmeny a zdôvodnenia požadovanej zmeny. Správca programu bude posudzovať žiadosti o zmenu projektu individuálne v kontexte schválenej žiadosti o projekt a uzatvorenej projektovej zmluvy.