hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 9 k implementácii projektu

Ako postupuje prijímateľ pri prijatí zálohovej platby na projektový účet a realizácií oprávnených výdavkov projektu?

Prijímateľ je povinný postupovať v súlade s podmienkami projektovej zmluvy, ktoré definujú povinnosť prijímateľa previesť spolufinancovanie v požadovanej výške na Projektový účet a zároveň realizovať úhrady prostredníctvom Projektového účtu.

1. Správca programu odporúča prijímateľom, ktorí sú rozpočtovými organizáciami obce, alebo VÚC, aby pri zaslaní prijatých prostriedkov od správcu programu do rozpočtu zriaďovateľa inštruovali zriaďovateľa tak, aby poslal prostriedky spolu so spolufinancovaním naspať na samostatný projektový účet, ktorý je uvedený v projektovej zmluve, za účelom realizácie oprávnených výdavkov projektu z projektového účtu v súlade s projektovou zmluvou.

2. Zároveň je možný aj postup, ak zriaďovateľ zaslal prostriedky na rozpočtový výdavkový účet prijímateľa a ten bude realizovať výdavky projektu z rozpočtového výdavkového účtu, ale kvôli prehľadnosti a sústreďovaniu príjmov aj výdavkov na projektovom účte odporúčame realizovať postup podľa bodu 1, čiže prijímať aj realizovať výdavky projektu zo samostatného projektového účtu. Ak je možné, poprosili by sme tých prijímateľov, ktorým zriaďovateľ už poslal prostriedky na rozpočtový výdavkový účet, aby boli zaslané na samostatný projektový účet, aby sme všetci postupovali jednotne, t. j. prijímať i realizovať výdavky zo samostatného projektového účtu uvedeného v projektovej zmluve.

Podrobné informácie ohľadom spravovania účtov podľa typu prijímateľa sú uvedené v kapitole 4.6 platného Systému financovania a finančného riadenia finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu na programové obdobie 2014 – 2021.

Záväzné postupy pre „Spolufinancovanie a úhrady“ sú definované v bode 4.3 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu 2 projektovej zmluvy (ďalej len „VZP“), v zmysle ktorých platí:

ods. 4.3.2. a) „Ak je Projektový grant poskytovaný systémom zálohových platieb, zmluvné strany sa dohodli, že: a) Peňažné spolufinancovanie projektu musí prechádzať cez Projektový účet, s výnimkou prípadov, kedy Peňažné spolufinancovanie projektu alebo jeho časť uhrádza zahraničný Partner.

ods. 4.3.2 c) „Prijímateľ je povinný realizovať úhradu Oprávnených výdavkov prostredníctvom Projektového účtu alebo účtov, okrem úhrad podľa ods. 4.3.3 tohto bodu.“

Výnimky, kedy úhrady nemusia byť realizované prostredníctvom Projektového účtu, ale môžu byť realizované z iných účtov Prijímateľa sú v zmysle ods. 4.3.3 VZP nasledovné:

Prijímateľ je oprávnený realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom, ktoré nie sú zriadené a používané na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci alebo programov z iných verejných prostriedkov, iba ak:

a) na Projektovom účte nie je v danom čase disponibilný objem finančných prostriedkov,

b) ide o úhradu cestovných náhrad, hotovostných platieb maximálne do výšky 300 eur alebo výdavkov, z ktorých len časť predstavuje Oprávnené výdavky, t. j. pomerné výdavky ako napr. nepriame náklady a pomerné úhrady miezd,

c) v iných prípadoch, ak tak stanovujú Pravidlá implementácie, alebo ak to písomne odsúhlasí Správca programu.“