hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 20 k implementácii projektu

Ak by došlo k nedostatočnému nenapĺňaniu merateľného ukazovateľa pri jednom z opatrení, napr. by došlo k posunu realizácie kvôli predĺženiu procesu VO, mohli by sme navýšiť úsporu CO2 v inom opatrení, tak aby celkový merateľný ukazovateľ úspory dosiahol stanovenú výšku zo zmluvy? Napr. nákupov vyššieho počtu nádob na BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny odpad) ?

Pri napĺňaní merateľných ukazovateľov, t.j. indikátorov projektu je dôležité, aby bol dodržaný spôsob overenia naplnenia cieľovej hodnoty. V prípade povinného indikátora „Odhadované ročné zníženie emisií CO2 podporených subjektov (v tonách)“ sa naplnenie cieľovej hodnoty overuje na základe tých zdrojov overenia, z ktorých prijímateľ vychádzal pri definovaní cieľovej hodnoty, t.j. vykonaných energetických auditov resp. certifikátov, príp. na základe iného dôveryhodného zdroja (napr. štúdie), ktoré je prijímateľ povinný predložiť Správcovi programu po ukončení projektových aktivít. Dosiahnutie cieľovej hodnoty sa viaže na poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétne opatrenia, od ktorých sa očakáva zníženie emisií CO2 v rozsahu, v akom ich prijímateľ deklaroval na začiatku projektu. Od definovaných zdrojov overenia naplnenia cieľových hodnôt nie je možné sa odchýliť a každá odchýlka od plánovanej cieľovej hodnoty sa bude posudzovať v kontexte predložených zdrojových dokumentov (audity, certifikáty, iné dôveryhodné zdroje) a vzniknutých okolností v rámci implementácie projektu. Navýšenie úspory CO2 prostredníctvom nákupu vyššieho počtu nádob nie je podľa Správcu programu v súlade s vyššie uvedenými podmienkami overovania naplnenia cieľovej hodnoty CO2.