hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 5 k implementácii projektu

Ako dlho trvá spravidla výkon prvej ex ante kontroly (pred vyhlásením VO)?

Výkon prvej ex ante kontroly trvá spravidla 15 pracovných dní, v  prípade potreby vysvetlenia, alebo doplnenia dokumentácie počas tejto kontroly VO, Správca programu doručí prijímateľovi žiadosť o vysvetlenie, alebo doplnenie dokumentácie, určí v tejto žiadosti lehotu spravidla 10 pracovných dní na zaslanie tohto vysvetlenia, alebo doplnenia zo strany prijímateľa. Dňom odoslania žiadosti sa prerušuje lehota na výkon kontroly. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie Správcovi programu pokračuje plynutie lehoty na výkon kontroly VO.