hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Často kladené otázky k implementácii projektov SK-Klíma

FAQ 26 k implementácii projektu

Aké podmienky musí spĺňať online konferencia? Ako sa napr. dokladuje počet účastníkov?

FAQ 27 k implementácii projektu

Je určený počet prezentácií/prezentujúcich na úvodnej a záverečnej konferencii k projektu?

FAQ 28 k implementácii projektu

Je možné zameniť kľúčenky (prezentačný materiál špecifikovaný v komunikačnom pláne) za iný typ materiálu napr. bezpečnostný prvok na bicykel/vrecúško s reflexným pásom pri dodržaní výšky rozpočtu?

FAQ 29 k implementácii projektu

Sú považované výdavky na údržbu vytvorenej zelene počas doby realizácie projektu za oprávnené? – napr. pri založení extenzívnej strechy v 1. roku bude vysúťažený dodávateľ robiť ďalšie 2 roky jej údržbu. Budú tieto výdavky považované za oprávnené? Môžeme ich zadefinovať do podmienok verejného obstarávania na výber dodávateľa?

FAQ 30 k implementácii projektu

Ako záväzný je ukazovateľ za daný rok realizácie? Je nutné splniť ukazovateľ plánovaný v danom roku alebo sa posudzuje až na konci doby realizácie?

FAQ 31 k implementácii projektu

Je možné uplatniť si zádržné v Zmluvách o dielo s dodávateľmi?

FAQ 32 k implementácii projektu

Bude zverejnený vzor splnomocnenia osoby konajúcej v mene prijímateľa v rámci projektu?

FAQ 33 k implementácii projektu

Do projektu budeme mať zapojených interných zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na tvorbe pracovných listov. Radi by sme vedeli, či je možné uzavrieť s danými zamestnancami Dohodu o vykonaní práce, alebo je túto prácu nutné vykonávať v rámci svojho úväzku na škole za predpokladu rozšírenia pracovnej náplne. Pokiaľ by bolo nutné iba rozšíriť pracovnú náplň, radi by sme vedeli, akým spôsobom sa budú počítať oprávnené mzdy na zamestnanca. Zároveň s tým by sme sa radi spýtali - pokiaľ budeme realizovať projekt systémom zálohových platieb a zamestnanci by mali pracovať na projekte na rozšírení pracovnej náplne v rámci svojho úväzku, akým spôsobom tieto oprávnené náklady má škola evidovať? (budú v páske ako odmena?, zamestnancom nebudú uhrádzané? budú prevádzané z projektového účtu na mzdový?)

FAQ 34 k implementácii projektu

Je možné vytvoriť pracovníkovi pre verejné obstarávanie Dohodu o vykonaní práce, alebo je nutné túto službu fakturovať?

FAQ 35 k implementácii projektu

Funkcia projektového manažéra bude realizovaná riaditeľkou školy, je možné mať túto funkciu na Dohode o vykonaní práce alebo rozšírenie pracovnej náplne?

FAQ 36 k implementácii projektu

Funkcia finančného manažéra bude vykonávaná externým zamestnancom, ktorý v minulosti implementoval na škole predchádzajúci projekt. Plánujeme uzavrieť DoVP, je to v poriadku?

FAQ 37 k implementácii projektu

Otázky k systému financovania v prípade SK partnera. Je nutné partnerovi vopred poskytnúť financie z prijatej zálohovej platby a ten nám následne bude predkladať doklady za vynaložené výdavky (ak áno, kedy má vrátiť nevyčerpaný rozdiel)? Alebo je možné fungovať s partnerom na systéme refundácie, kedy prioritne uhradí výdavok z vlastných zdrojov a my mu po predložení dokladov pošleme na účet presnú sumu zodpovedajúcu výške výdavku. Kto účtuje o výdavkoch partnera?

FAQ 38 k implementácii projektu

Prijali sme prvú zálohovú platbu – 25% z grantu prijímateľa bez 25% z grantu partnera. Kto a kedy dostane 1. zálohovú platbu – 25% z grantu partnera?

FAQ 39 k implementácii projektu

Prijímateľ mal do 7 dní previesť na Projektový účet spolufinancovanie vo výške, ktorá zodpovedá 25% spolufinancovania prijímateľa aj partnera. Znamená to, že partner má poslať spolufinancovanie prijímateľovi na Projektový účet?
Strana: [1]  [2]