hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 4 k implementácii projektu

Kedy je prijímateľ povinný predložiť podklady k verejnému obstarávaniu Správcovi programu na výkon kontroly?

Prijímateľ je povinný predložiť Správcovi programu na kontrolu všetky verejné obstarávania v rámci projektu s predpokladanou hodnotou nad 5 000 EUR bez DPH. Verejné obstarávania predkladá prijímateľ formou písomnej žiadosti o vykonanie kontroly verejného obstarávania formou listu, resp. do e-schránky Správcu programu.

Zároveň zasiela prijímateľ sken predmetnej žiadosti aj elektronicky na adresu eeagrants@enviro.gov.sk s uvedením kódu projektu v predmete správy a v kópii pridelenému projektovému manažérovi Správcu programu. Prijímateľ je povinný priložiť k žiadosti harmonogram realizácie verejných obstarávaní v rámci projektu.