hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 22 k implementácii projektu

V rámci niektorých opatrení, napr. pri výsadbe stromov nám dochádza k zmenám parciel z dôvodu, že za dva roky, kým došlo k realizácii projektu na pôvodných parcelách došlo k takým zmenám, že tam výsadba nie je možná alebo vhodná alebo k výsadbe už došlo. Nové parcely sú v intraviláne mesta a mesto je ich vlastníkom. O aký typ zmeny ide? Parcely sú vyznačené v žiadosti.

Každú zmenu projektu je potrebné posudzovať v kontexte dopadov na výsledky, výstupy, indikátory a aktivity projektu a rozpočtu projektu v súlade s Príručkou pre prijímateľa a projektového partnera (kapitola 12), t.j. či ide o podstatnú zmenu, nepodstatnú zmenu alebo sledovanú zmenu.

Odporúčame prijímateľom, aby akúkoľvek zmenu projektu odkonzultovali so Správcom programu. Žiadosť o zmenu projektu, ktorá tvorí prílohu 4 Príručky pre prijímateľa a projektového partnera, je potrebné predložiť v prípade, ak ide o podstatnú alebo nepodstatnú zmenu projektu. Prijímateľ by mal predložiť všetky relevantné informácie vrátane podrobného popisu zmeny a zdôvodnenia požadovanej zmeny. Správca programu bude posudzovať žiadosti o zmenu projektu individuálne v kontexte schválenej žiadosti o projekt a uzatvorenej projektovej zmluvy.

Zmena parciel je možná, ak je riadne prijímateľom zdôvodnená v kontexte plánovaných projektových aktivít, výsledkov, výstupov, indikátorov projektu a rozpočtu projektu.

V zásade sa Vami uvedená zmena môže považovať za nepodstatnú zmenu. To, či vyžaduje táto zmena aj zmenu žiadosti o projekt rozhoduje Správca programu individuálne v kontexte predloženej dokumentácie. V takom prípade bude formuláru žiadosti o projekt udelené nové číslo (napr. 3.0 a pod.).