hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 16 k implementácii projektu

Čo znamená konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní a ako ho riešiť?

Konflikt záujmov je akékoľvek dokonca aj len potenciálne vzájomné prepojenie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom vo verejnom obstarávaní alebo jeho subdodávateľmi. Konkrétne môže ísť o predchádzajúcu vzájomnú spoluprácu na príprave projektu alebo jej časti, na príprave súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní, príbuzenské, majetkové alebo iné prepojenia medzi osobami na strane uchádzača a na strane verejného obstarávania. Členovia komisie na posudzovanie podmienok účasti, komisie na vyhodnocovanie ponúk a iných obdobných komisií zriadených v súvislosti s verejným obstarávaním nesmú mať žiaden osobný alebo majetkový vzťah k žiadnemu z uchádzačov.

Konflikt záujmov je možné riešiť, zmierniť, prípadne eliminovať nasledovne: