hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 18 k implementácii projektu

Je dostupný vzor pracovného výkazu?

Áno, odporúčaný vzor pracovného výkazu tvorí prílohu č. 6 Usmernenia Národného kontaktného bodu U-NKB-5/2019 k formulárom, ktoré je zverejnené tu: https://www.eeagrants.sk/zakladne-informacie/zakladne-dokumenty/usmernenie-u-nkb-5-2019-k-formularom/.

Správca programu zašle jednotlivým prijímateľom prostredníctvom informačného mailu vzory pracovných výkazov s doplnenými logami v rámci programu SK-Klíma.

V zmysle Usmernenia U-NKB-5/2019 k formulárom je vzor pracovného výkazu odporúčaný. Odporúčané náležitosti pre pracovný výkaz sú nasledovné:

I. Pracovný výkaz sa vypracúva samostatne za každého zamestnanca po jednotlivých obdobiach, spravidla za každý mesiac, v rámci ktorého sú deklarované výdavky na tohto zamestnanca v príslušnej priebežnej správe o projekte (s výnimkou zamestnancov zamestnaných výlučne a prácu na projekte na 100%, ktorí pracovný výkaz nevypracovávajú).

II. Pracovný výkaz by mal ako minimum obsahovať najmä nasledovné informácie:

a) identifikačné údaje projektu, zamestnanca, pracovno-právneho vzťahu a obdobie (mesiac), ku ktorému sa pracovný výkaz vzťahuje,

b) denný a hodinový prehľad vykonávaných činností.

III. Ak jeden zamestnanec pracuje v rámci organizácie na základe dvoch alebo viacerých pracovnoprávnych vzťahov, je potrebné predložiť pracovný výkaz osobitne za každý pracovnoprávny vzťah, keďže sa predpokladá, že podmienky týchto vzťahov sú, resp. môžu byť odlišné.