hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 21 k implementácii projektu

V zmluve resp. žiadosti máme uvedené: koordinátor projektu, finančný manažér, manažér publicity. Môžeme pri zachovaní rozpočtu v rámci jedného mesiaca mať na daných pozíciách viacerých zamestnancov, t. z., že budú dvaja koordinátori projektu, dvaja fin. manažéri, dvaja manažéri publicity?

Áno, špecifikácia vykonávaných prác na projekte však musí byť v súlade so žiadosťou o projekt a musí byť uvedená v pracovnej, služobnej zmluve alebo inom dokumente v zmysle platných právnych predpisov alebo interných predpisov organizácie u každého zamestnanca, ktorý vykonáva úlohy na projekte.

Zároveň platí, že ak dochádza k zmene osôb zapojených do riadenia projektu uplatňuje sa ustanovenie 12.2.2, bod 1), písm. a) Príručky pre prijímateľa a projektového partnera v rámci Programu SK-Klíma v platnom znení (ďalej iba „Príručka“), t.j. zmena osôb zapojených do riadenia projektu (projektového koordinátora a účtovníka) sa považuje za nepodstatnú zmenu, na ktorú sa vzťahuje len oznamovacia povinnosť a súhlas Správcu programu sa nevyžaduje. Oznamovacou povinnosťou sa rozumie zaslanie informácie o zmene príslušnému projektovému manažérovi Správcu programu, ktorému bol projekt pridelený, pričom je postačujúce mu zaslať túto informáciu e-mailom.

Na realizácii aktivít projektu sa môžu podieľať viacerí pracovníci za podmienky, že bude dodržaná výška rozpočtu resp. rozpočtovej kapitoly prislúchajúcej mzdovým výdavkom na zamestnancov projektu. Správca programu nelimituje počet pracovníkov podieľajúcich sa na projekte.