hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 11 k implementácii projektu

Ako postupuje prijímateľ pri zaraďovaní výdavkov projektu do majetku, resp. do spotreby?

Pri zaraďovaní nákupov do majetku je prijímateľ povinný postupovať v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, najmä zákonom o účtovníctve Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a ďalšími relevantnými predpismi v platnom znení, ako sú opatrenia v oblasti účtovníctva vydané Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania vrátane zásad pre členenie majetku a záväzkov v závislosti od právnej formy organizácie.

Zároveň platí, že v súlade s výzvami vyhlásenými v rámci programu SK-Klíma, sa za vybavenie považuje hmotný majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 1 700 EUR a prevádzkovo-technická funkcia je dlhšia ako jeden rok a nehmotný majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 EUR a prevádzkovo-technická funkcia je dlhšia ako jeden rok.

Prijímateľ môže zaradiť do majetku aj vybavenie, ktorého vstupná cena je nižšia ako horeuvedené limity za predpokladu, že to interná smernica prijímateľa umožňuje.

Zaraďovanie individuálnych položiek do majetku ako súboru vecí je možné v prípade, ak vecne spolu súvisia a tvoria neoddeliteľný celok.