hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 19 k implementácii projektu

Je možné meniť harmonogram projektu, napr. posunúť realizáciu niektorých opatrení o 6 mesiacov?

Každú zmenu projektu, ako aj zmenu harmonogramu projektu, je potrebné posudzovať v kontexte dopadov na výsledky, výstupy, indikátory a aktivity projektu a rozpočtu projektu v súlade s Príručkou pre prijímateľa a projektového partnera (kapitola 12), t.j. či ide o podstatnú zmenu, nepodstatnú zmenu alebo sledovanú zmenu.

V prípade míľnikov platí ustanovenie bodu 4.5 prílohy 1 projektovej zmluvy (ponuky na poskytnutie grantu), v zmysle ktorého:

 

 

Preto závisí, že o akú míľnik sa jedná a odporúčame, aby bola akúkoľvek zmena projektu odkonzultovaná so Správcom programu formou žiadosti o zmenu projektu, ktorá tvorí prílohu 4 Príručky pre prijímateľa a projektového partnera, je potrebné predložiť v prípade, ak ide o podstatnú aj nepodstatnú zmenu projektu. Prijímateľ by mal predložiť všetky relevantné informácie vrátane podrobného popisu zmeny a zdôvodnenia požadovanej zmeny. Správca programu bude posudzovať žiadosti o zmenu projektu individuálne v kontexte schválenej žiadosti o projekt a uzatvorenej projektovej zmluvy.