Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Program starostlivosti o mokrade Slovenska (Ramsarský strategický plán)

4. strategický ramsarský plán na roky 2016-2024

Správa o plnení Akčného plánu pre mokrade na roky 2015 – 2018 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015 – 2021, aktualizácia Programu starostlivosti o mokrade Slovenska do roku 2024 a Akčný plán pre mokrade na roky 2019 – 2021

príloha 1 Vyhodnotenie (odpočet) vecného plnenia úloh Akčného plánu pre mokrade na roky 2015 – 2018

príloha 2 Akčný plán pre mokrade na roky 2019-2021 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska do roku 2024