hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Nepôvodné a invázne druhy

Nepôvodné druhy

Nepôvodný druh je akýkoľvek živý jedinec druhu, poddruhu alebo nižšieho taxónu živočíchov, rastlín, húb alebo mikroorganizmov introdukovaný mimo oblasť svojho prirodzeného výskytu, pričom tento pojem zahŕňa akúkoľvek časť, gaméty, semená, vajíčka alebo propaguly takéhoto druhu, ako aj všetky hybridy, odrody alebo plemená, ktoré by mohli prežiť a následne sa rozmnožovať.

(Čl. 3 bod 1 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1143/2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov)

Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňa okrem iného aj reguláciu zámerného rozširovania nepôvodných druhov za hranicami zastavaného územia obce. Pre ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov je v územiach s 3., 4. a 5. stupňom ochrany zakázané rozširovať nepôvodné druhy rastlín a živočíchov. V územiach s 1. a 2. stupňom ochrany sa vyžaduje súhlas okresného úradu v sídle kraja na:

 

Takýto súhlas je možné vydať, len ak výsadba a pestovanie nepôvodných druhov rastlín, pestovanie nepôvodných druhov rastlín alebo vypustenie nepôvodných druhov živočíchov do životného prostredia preukázateľne nebude mať nepriaznivý vplyv na pôvodné druhy rastlín alebo živočíchov, alebo prírodné biotopy.
Ak sa má výsadba a pestovanie nepôvodných druhov rastlín vykonávať na lesnom pozemku súhlas sa vydáva ako súčasť záväzného vyjadrenia k schváleniu alebo zmene programu starostlivosti o lesy.
Súhlas sa nevyžaduje na tie druhy, ktoré sú uvedené v prílohách č. 2 a 3 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 170/2021 Z. z.“).

Zoznam nepôvodných druhov rastlín, ktoré sa môžu vysádzať alebo pestovať bez súhlasu orgánu ochrany prírody v územiach s 1. a 2. stupňom ochrany uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky č. 170/202 Z. z.:

Zoznam nepôvodných druhov živočíchov, ktoré sa môžu vypúšťať do životného prostredia bez súhlasu orgánu ochrany prírody v územiach s 1. a 2. stupňom ochrany uvedených v prílohe č. 3 vyhlášky č. 170/202 Z. z.:

 

Invázne druhy

Invázny nepôvodný druh je nepôvodný druh, o ktorom sa zistilo, že jeho introdukcia alebo šírenie ohrozuje biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby alebo že má na ne nepriaznivý vplyv (čl. 3 ods. 2 nariadenia 1143/2014).
Invázny nepôvodný druh vzbudzujúci obavy Únie je invázny nepôvodný druh, ktorého nepriaznivý vplyv sa považuje za taký, ktorý si vyžaduje spoločnú činnosť na úrovni Únie podľa článku 4 ods. 3 nariadenia 1143/2014 (čl. 3 ods. 3 nariadenia 1143/2014).
Zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie vydáva Komisia EÚ prostredníctvom vykonávacích nariadení. Zoznam inváznych nepôvodných druhov bol vydaný vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 a doplnený vykonávacími nariadeniami Komisie (EÚ) 2017/1263 z 12. júla 2017 a 2019/1262 z 25. júla 2019. Na zozname inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie sa v súčasnosti nachádza 30 druhov živočíchov a 36 druhov rastlín. Z tohto počtu zatiaľ nebol výskyt v prírode na území Slovenska zaznamenaný pri 15 druhoch živočíchov a 31 druhoch rastlín.
Invázny nepôvodný druh vzbudzujúci obavy Slovenskej republiky je iný invázny nepôvodný druh ako invázny nepôvodný druh vzbudzujúci obavy Únie, v prípade ktorého sa Slovenská republika na základe vedeckých dôkazov domnieva, že jeho uvoľnenie a rozšírenie, i v prípade, ak nie je úplne overené, má na jeho území alebo jeho časti významný nepriaznivý vplyv, ktorý si vyžaduje opatrenia na úrovni Slovenskej republiky (čl. 3 ods. 4 nariadenia 1143/2014).
Zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky vydá vláda Slovenskej republiky nariadením (§ 2 ods. 1). V zmysle prechodných ustanovení zákona (§ 23 ods. 4 zák. č. 150/2019 Z. z.) zoznam inváznych druhov ustanovený vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ostáva v platnosti, a až do vydania národného zoznamu nariadením vlády bude považovaný za národný zoznam.
Podrobný opis inváznych nepôvodných druhov
Invázne nepôvodné druhy predstavujú jednu z hlavných hrozieb pre biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby. Riziká, ktoré takéto druhy predstavujú, sa môžu zvyšovať v dôsledku rastúceho svetového obchodu, dopravy, cestovného ruchu a zmeny klímy. Hrozba pre biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby, ktorú predstavujú invázne nepôvodné druhy, má rozličné formy, vrátane vážnych vplyvov na pôvodné druhy a štruktúru a fungovanie ekosystémov, a to zmenou biotopov, predátorským správaním, konkurenciou, prenosom chorôb, nahradením pôvodných druhov vo významnej časti ich oblasti výskytu a genetickými vplyvmi prostredníctvom hybridizácie. Okrem toho môžu mať invázne nepôvodné druhy významný nepriaznivý vplyv aj na ľudské zdravie a hospodárstvo. Hrozbu pre biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby, ľudské zdravie alebo hospodárstvo predstavujú iba živé jedince a ich časti, ktoré sa môžu rozmnožovať. aZ tohto dôvodu je potrebné aby nakladanie s nimi podliehalo prísnej regulácii.
Pravidelne aktualizovaná mapa výskytov inváznych nepôvodných druhov rastlín spracovaná Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky je dostupná tu:
http://maps.sopsr.sk/mapy/invazky/map.html

Obmedzenia držby a nakladania s inváznymi nepôvodnými druhmi

(§ 2 zákona č. 150/2019 Z. z., čl. 7 ods. 1 nariadenia 1143/2014)
Invázne nepôvodné druhy je zakázané priniesť na územie Únie/Slovenskej republiky (podľa toho či ja jedná o druh vzbudzujúci obavy Únie alebo Slovenskej republiky), držať, rozmnožovať, prepravovať okrem ich prepravy v súvislosti s ich eradikáciou, prepravovať do Únie, z Únie, ani v rámci nej, s výnimkou prepravy druhov do zariadení v súvislosti s eradikáciou (druhy vzbudzujúce obavy Únie) uvádzať na trh, používať, vymieňať, nechať rozmnožovať, chovať, pestovať alebo uvoľniť do životného prostredia.

Povinnosti fyzických a právnických osôb

(§ 3 zákona č. 150/2019 Z. z.)
Fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti pri ktorých môže dôjsť k úniku inváznych nepôvodných druhov uvedených v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie do životného prostredia alebo k ich šíreniu v životnom prostredí, sú povinné prijať opatrenia na zamedzenie takého úniku alebo šírenia. Vlastník alebo správca pozemku sú povinní odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu. Táto povinnosť sa netýka rýb a zveri, kedy túto povinnosť zabezpečuje užívateľ poľovného, alebo užívateľ rybárskeho revíru. Ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má užívateľ pozemku. Ak ide o lesné pozemky, tieto povinnosti plní obhospodarovateľ lesa pri činnostiach vykonávaných v rámci bežného hospodárenia v lesoch a tiež v rámci zabezpečovaní opatrení určených akčným plánom.
Podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov uvedených v národnom zozname a zozname Európskej únie ustanoví Ministerstvo životného prostredia SR vyhláškou.

Spôsoby odstraňovania inváznych druhov

Spôsoby odstraňovania inváznych druhov živočíchov sú uvedené v prílohe č. 1 vyhl. č. 450/2019 Z. z. ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov
Spôsoby odstraňovania inváznych druhov rastlín a ich opis je uvedený v prílohe č. 2 vyhl. č. 450/2019 Z. z. ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov
Spôsoby nakladania s biomasou z inváznych nepôvodných druhov rastlín sú uvedené v prílohe č. 3 vyhl. č. 450/2019 Z. z. ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov

Právne predpisy týkajúce sa nepôvodných druhov

Právne predpisy týkajúce sa inváznych nepôvodných druhov

Ďalšie vykonávacie a delegované právne akty Európskej únie týkajúce sa problematiky inváznych nepôvodných druhov

Dohovor o biologickej diverzite Dohovor o biologickej diverzite v článku 8 písm. h) ukladá zmluvným stranám, ak je to možné a vhodné zabrániť introdukcii, a kontrolovať nepôvodné druhy alebo vyhubiť tie, ktoré ohrozujú ekosystémy, stanovištia alebo druhy. Hovorí teda o prevencii introdukcie nepôvodných druhov, so zameraním sa na kontrolu a prípadné odstraňovanie tých druhov, ktoré majú negatívny vplyv na ekosystémy, biotopy alebo druhy.

 

Informácie o povoleniach na vykonávanie činnosti týkajúcej sa inváznych nepôvodných druhov

 

Povolenia na vykonávanie činností týkajúcich sa inváznych nepôvodných druhov podľa § 2 ods. 3 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov
Žiadateľ:
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
Účel vydania povolenia:
výskum na inváznych nepôvodných druhoch
Platnosť povolenia:
do 31. 7. 2024
Zoznam povolených druhov uvedených v zozname inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Európskej únie:

Ailanthus altissima (pajaseň žliazkatý) číselné znaky KN: ex 06029048/ex 12099999
v počte max. 50 ks a max.10 g semien

Alternathera philoxeroides (papagájovec) číselné znaky KN: ex 06029050/ex 12099999
v počte max. 50 ks a max. 10 g semien

Andropogon virginicus (fúzovec) číselné znaky KN: ex 06029050/ex 12099999
v počte max. 50 ks a max. 10 g semien

Asclepias syriaca (glejovka americká) číselné znaky KN: ex 06029050/ex 12099999
v počte max. 50 ks a max 10 g semien

Baccharis halimifolia číselné znaky KN: ex 06029049/ex 06029045, ex 12099999
v počte max. 50 ks a max. 10 g semien

Cabomba caroliniana (kabomba karolínska) číselné znaky KN: ex 06029050/ex 12099999
v počte max. 50 ks a max. 10 g semien

Ehrharta calycina (erharta) číselné znaky KN: ex 06029050/ex 12099999
v počte max. 50 ks a max. 10 g semien
Eichhornia crassipes (eichhornia nafúknutá) číselné znaky KN: ex 06029050/ex 12093000
v počte max. 50 ks a max. 10 g semien

Elodea nuttallii (vodomor Nuttallov) číselné znaky KN: ex 06029050/ex 12099999
v počte max. 50 ks a max. 10 g semien

Gunnera tinctoria (gunera farbiarska) číselné znaky KN: ex 06029050/ex 12099999
v počte max. 50 ks a max. 10 g semien

Gymnocoronis spilanthoides číselné znaky KN: ex 06029050/ex 12099999
v počte max. 50 ks a max. 10 g semien

Heracleum mantegazzianum (boľševník obrovský) číselné znaky KN: ex 06029050/ex 12099999
v počte max. 50 ks a max. 100 g semien

Heracleum persicum (boľšeník perský) číselné znaky KN: ex 06029050/ex 12099999
v počte max. 50 ks a max. 100 g semien

Heracleum sosnowskyi (boľševník Sosnovského) číselné znaky KN: ex 06029050/ex 12099999
v  počte max. 50 ks a max. 100 g semien

Humulus scandens (chmeľ japonský) číselné znaky KN: ex 06029050/ex 12099999
v počte max. 50 ks a max. 10 g semien

Hydrocotyle ranunculoides (pupkovník iskerníkovitý) číselné znaky KN: ex 06029050/ex 12099999
v počte max. 50 ks a max. 10 g semien

Impatiens glandulifera (netýkavka žliazkatá) číselné znaky KN: ex 06029050/ex 12099999
v počte max. 50 ks a max. 10 g semien

Lagarosiphon major (sifónovec machovitý) číselné znaky KN: ex 06029050/-
v počte max. 50ks a max. 10 g semien

Ludwigia grandiflora (ludvigia) číselné znaky KN: ex 06029050/ex 12099999
v počte max. 50ks a max. 10 g semien

Ludwigia peploides (ludvigia) číselné znaky KN: ex 06029050/ex 12099999
v počte max. 50ks a max. 10 g semien

Lysichiton americanus číselné znaky KN: ex 06029050/ex 12099999
v počte max. 50 ks a max. 10 g semien

Myriophyllum aquaticum (stolístok vodný) číselné znaky KN: ex 06029050/ex 12099999
v počte max. 50 ks a max. 10 g semien

Myriophyllum heterophyllum (stolístok) číselné znaky KN: ex 06029050/ex 12099999
v počte max. 50 ks a max. 10 g semien

Parthenium hysterophorus číselné znaky KN: ex 06029050/ex 12099999
v počte max. 50 ks a max. 10 g semien

Pennisetum setacetum (perovec veľkoklasý) číselné znaky KN: ex 06029050/ex 12099999
v počte max. 50 ks a max. 100 g semien

Persicaria perfoliata (horčiak) číselné znaky KN: ex 06029050/ex 12099999
v počte max. 50 ks a max. 10 g semien

Pueraria montana var. lobata (puerária horská laločnatá) číselné znaky KN: ex 06029050/ex 12099999
v počte max. 50 ks a max. 10 g semien

Salvinia molesta (salvínia obťažná) číselné znaky KN: ex 06029050/-
v počte max. 50 ks a max. 10 g semien

Zoznam povolených druhov uvedených v zozname inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky:

Amrosia artemisiifolia (ambrózia palinolistá)
v počte max. 50 ks a max.10 g semien

Amorpha fruticosa (beztvarec krovitý)
v počte max. 50 ks a max.10 g semien
Fallopia sp. (druhy rodu pohánkovec)
v počte max. 500 ks a max. 200 g semien

Lycium barbarum (kustovnica cudzia)
v počte max. 50 ks a max. 10 g semien

Negundo aceroides (javorovec jaseňolistý)
v počte max. 50 ks a max. 10 g semien

Solidago canadensis (zlatobyľ kanadská)
v počte max. 5000 ks a max. 200 g semien

Solidago gigantea (zlatobyľ obrovská)
v počte max. 5000 ks a max. 200 g semien

Pozn. Číselné znaky kombinovanej nomenklatúry sú ustanovené v nariadení (EHS) č. 2658/87.