hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Nepôvodné a invázne druhy

Nepôvodné druhy

Nepôvodný druh je akýkoľvek živý jedinec druhu, poddruhu alebo nižšieho taxónu živočíchov, rastlín, húb alebo mikroorganizmov introdukovaný mimo oblasť svojho prirodzeného výskytu, pričom tento pojem zahŕňa akúkoľvek časť, gaméty, semená, vajíčka alebo propaguly takéhoto druhu, ako aj všetky hybridy, odrody alebo plemená, ktoré by mohli prežiť a následne sa rozmnožovať.

(Čl. 3 bod 1 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1143/2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov)

Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňa okrem iného aj reguláciu zámerného rozširovania nepôvodných druhov za hranicami zastavaného územia obce. Pre ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov je v územiach s 3., 4. a 5. stupňom ochrany zakázané rozširovať nepôvodné druhy rastlín a živočíchov. V územiach s 1. a 2. stupňom ochrany sa vyžaduje súhlas okresného úradu v sídle kraja na:

 

Takýto súhlas je možné vydať, len ak výsadba a pestovanie nepôvodných druhov rastlín, pestovanie nepôvodných druhov rastlín alebo vypustenie nepôvodných druhov živočíchov do životného prostredia preukázateľne nebude mať nepriaznivý vplyv na pôvodné druhy rastlín alebo živočíchov, alebo prírodné biotopy.
Ak sa má výsadba a pestovanie nepôvodných druhov rastlín vykonávať na lesnom pozemku súhlas sa vydáva ako súčasť záväzného vyjadrenia k schváleniu alebo zmene programu starostlivosti o lesy.
Súhlas sa nevyžaduje na tie druhy, ktoré sú uvedené v prílohách č. 2 a 3 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 170/2021 Z. z.“).

Zoznam nepôvodných druhov rastlín, ktoré sa môžu vysádzať alebo pestovať bez súhlasu orgánu ochrany prírody v územiach s 1. a 2. stupňom ochrany uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky č. 170/202 Z. z.:

Zoznam nepôvodných druhov živočíchov, ktoré sa môžu vypúšťať do životného prostredia bez súhlasu orgánu ochrany prírody v územiach s 1. a 2. stupňom ochrany uvedených v prílohe č. 3 vyhlášky č. 170/202 Z. z.:

 

Invázne druhy

Invázny nepôvodný druh je nepôvodný druh, o ktorom sa zistilo, že jeho introdukcia alebo šírenie ohrozuje biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby alebo že má na ne nepriaznivý vplyv (čl. 3 ods. 2 nariadenia 1143/2014).
Invázny nepôvodný druh vzbudzujúci obavy Únie je invázny nepôvodný druh, ktorého nepriaznivý vplyv sa považuje za taký, ktorý si vyžaduje spoločnú činnosť na úrovni Únie podľa článku 4 ods. 3 nariadenia 1143/2014 (čl. 3 ods. 3 nariadenia 1143/2014).
Zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie vydáva Komisia EÚ prostredníctvom vykonávacích nariadení. Zoznam inváznych nepôvodných druhov bol vydaný vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 a doplnený vykonávacími nariadeniami Komisie (EÚ) 2017/1263 z 12. júla 2017 a 2019/1262 z 25. júla 2019. Na zozname inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie sa v súčasnosti nachádza 30 druhov živočíchov a 36 druhov rastlín. Z tohto počtu zatiaľ nebol výskyt v prírode na území Slovenska zaznamenaný pri 15 druhoch živočíchov a 31 druhoch rastlín.
Invázny nepôvodný druh vzbudzujúci obavy Slovenskej republiky je iný invázny nepôvodný druh ako invázny nepôvodný druh vzbudzujúci obavy Únie, v prípade ktorého sa Slovenská republika na základe vedeckých dôkazov domnieva, že jeho uvoľnenie a rozšírenie, i v prípade, ak nie je úplne overené, má na jeho území alebo jeho časti významný nepriaznivý vplyv, ktorý si vyžaduje opatrenia na úrovni Slovenskej republiky (čl. 3 ods. 4 nariadenia 1143/2014).
Zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky vydá vláda Slovenskej republiky nariadením (§ 2 ods. 1). V zmysle prechodných ustanovení zákona (§ 23 ods. 4 zák. č. 150/2019 Z. z.) zoznam inváznych druhov ustanovený vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ostáva v platnosti, a až do vydania národného zoznamu nariadením vlády bude považovaný za národný zoznam.
Podrobný opis inváznych nepôvodných druhov
Invázne nepôvodné druhy predstavujú jednu z hlavných hrozieb pre biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby. Riziká, ktoré takéto druhy predstavujú, sa môžu zvyšovať v dôsledku rastúceho svetového obchodu, dopravy, cestovného ruchu a zmeny klímy. Hrozba pre biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby, ktorú predstavujú invázne nepôvodné druhy, má rozličné formy, vrátane vážnych vplyvov na pôvodné druhy a štruktúru a fungovanie ekosystémov, a to zmenou biotopov, predátorským správaním, konkurenciou, prenosom chorôb, nahradením pôvodných druhov vo významnej časti ich oblasti výskytu a genetickými vplyvmi prostredníctvom hybridizácie. Okrem toho môžu mať invázne nepôvodné druhy významný nepriaznivý vplyv aj na ľudské zdravie a hospodárstvo. Hrozbu pre biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby, ľudské zdravie alebo hospodárstvo predstavujú iba živé jedince a ich časti, ktoré sa môžu rozmnožovať. aZ tohto dôvodu je potrebné aby nakladanie s nimi podliehalo prísnej regulácii.
Pravidelne aktualizovaná mapa výskytov inváznych nepôvodných druhov rastlín spracovaná Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky je dostupná tu:
http://maps.sopsr.sk/mapy/invazky/map.html

Obmedzenia držby a nakladania s inváznymi nepôvodnými druhmi

(§ 2 zákona č. 150/2019 Z. z., čl. 7 ods. 1 nariadenia 1143/2014)
Invázne nepôvodné druhy je zakázané priniesť na územie Únie/Slovenskej republiky (podľa toho či ja jedná o druh vzbudzujúci obavy Únie alebo Slovenskej republiky), držať, rozmnožovať, prepravovať okrem ich prepravy v súvislosti s ich eradikáciou, prepravovať do Únie, z Únie, ani v rámci nej, s výnimkou prepravy druhov do zariadení v súvislosti s eradikáciou (druhy vzbudzujúce obavy Únie) uvádzať na trh, používať, vymieňať, nechať rozmnožovať, chovať, pestovať alebo uvoľniť do životného prostredia.

Povinnosti fyzických a právnických osôb

(§ 3 zákona č. 150/2019 Z. z.)
Fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti pri ktorých môže dôjsť k úniku inváznych nepôvodných druhov uvedených v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie do životného prostredia alebo k ich šíreniu v životnom prostredí, sú povinné prijať opatrenia na zamedzenie takého úniku alebo šírenia. Vlastník alebo správca pozemku sú povinní odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu. Táto povinnosť sa netýka rýb a zveri, kedy túto povinnosť zabezpečuje užívateľ poľovného, alebo užívateľ rybárskeho revíru. Ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má užívateľ pozemku. Ak ide o lesné pozemky, tieto povinnosti plní obhospodarovateľ lesa pri činnostiach vykonávaných v rámci bežného hospodárenia v lesoch a tiež v rámci zabezpečovaní opatrení určených akčným plánom.
Podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov uvedených v národnom zozname a zozname Európskej únie ustanoví Ministerstvo životného prostredia SR vyhláškou.

Spôsoby odstraňovania inváznych druhov

Spôsoby odstraňovania inváznych druhov živočíchov sú uvedené v prílohe č. 1 vyhl. č. 450/2019 Z. z. ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov
Spôsoby odstraňovania inváznych druhov rastlín a ich opis je uvedený v prílohe č. 2 vyhl. č. 450/2019 Z. z. ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov
Spôsoby nakladania s biomasou z inváznych nepôvodných druhov rastlín sú uvedené v prílohe č. 3 vyhl. č. 450/2019 Z. z. ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov

Právne predpisy týkajúce sa nepôvodných druhov

Právne predpisy týkajúce sa inváznych nepôvodných druhov

Ďalšie vykonávacie a delegované právne akty Európskej únie týkajúce sa problematiky inváznych nepôvodných druhov

Dohovor o biologickej diverzite Dohovor o biologickej diverzite v článku 8 písm. h) ukladá zmluvným stranám, ak je to možné a vhodné zabrániť introdukcii, a kontrolovať nepôvodné druhy alebo vyhubiť tie, ktoré ohrozujú ekosystémy, stanovištia alebo druhy. Hovorí teda o prevencii introdukcie nepôvodných druhov, so zameraním sa na kontrolu a prípadné odstraňovanie tých druhov, ktoré majú negatívny vplyv na ekosystémy, biotopy alebo druhy.

 

Informácie o povoleniach na vykonávanie činnosti týkajúcej sa inváznych nepôvodných druhov

 

Povolenia na vykonávanie činností týkajúcich sa inváznych nepôvodných druhov podľa § 2 ods. 3 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov
Žiadateľ:
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
Účel vydania povolenia:
výskum na inváznych nepôvodných druhoch
Platnosť povolenia:
do 31. 7. 2024
Zoznam povolených druhov uvedených v zozname inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Európskej únie:

Zoznam povolených druhov uvedených v zozname inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky:

Pozn. Číselné znaky kombinovanej nomenklatúry sú ustanovené v nariadení (EHS) č. 2658/87.

 

Akčný plán na riešenie problematiky prienikových ciest neúmyselnej introdukcie a neúmyselného šírenia inváznych nepôvodných druhov na územie Slovenskej republiky a na územie EÚ cez územie Slovenskej republiky

 

Slovenská republika ako členský štát Európskej únie je povinná zavádzať súbor opatrení, ktorým sa zabráni prieniku inváznych druhov z krajín mimo Európskej únie na naše územie a zároveň zamedziť ďalšiemu šíreniu inváznych druhov, ktoré sú už na našom území rozšírené. Tieto povinnosti vychádzajú z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1143/2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov. Jednou z povinností vyplývajúcou z tohto nariadenia je aj vypracovanie akčného plánu zameraného na prienikové cesty inváznych druhov.

Akčný plán na riešenie problematiky prienikových ciest neúmyselnej introdukcie a neúmyselného šírenia inváznych nepôvodných druhov na územie Slovenskej republiky a na územie EÚ cez územie Slovenskej republiky bol schválený vládou Slovenskej republiky dňa 22. júna 2022 uznesením č. 414/2022.

Dokument na stiahnutie: Akčný plán na riešenie problematiky prienikových ciest neúmyselnej introdukcie a neúmyselného šírenia inváznych nepôvodných druhov na územie Slovenskej republiky a na územie EÚ cez územie Slovenskej republiky (PDF, 2MB)