hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Stav životného prostredia

Správy o stave životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia vydáva každoročne Správy o stave životného prostredia v Slovenskej republike, ktoré informujú o stave životného prostredia, príčinách a následkoch tohto stavu, trendoch jeho vývoja a opatreniach na ochranu a zlepšovanie životného prostredia, vrátane medzinárodnej spolupráce. Od roku 2015 je súčasťou správy aj mimoriadna kapitola, ktorá nastoľuje a analyzuje aktuálnu tému.

Doteraz boli takto spracované tieto oblasti:

Kompletné správy o stave životného prostredia v Slovenskej republike nájdete na internetovej stránke enviroportal.sk/spravy/kat21.

Indikátory životného prostredia

Kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele poskytujú prehľad o stave životného prostredia, významne napomáhajú pri plánovaní a stanovovaní politických cieľov, vrátane kontroly ich plnenia, a k tvorbe následných opatrení a nástrojov smerujúcich k ich dosiahnutiu v rôznych koncepčných a strategických dokumentoch. Rovnako sú komplexným zdrojom informácií o stave a vývoji životného prostredia a s ním súvisiacich aspektov pre širokú verejnosť.

Slovenská agentúra životného prostredia spracováva a pravidelne hodnotí rôzne súbory indikátorov:

Databáza environmentálnych indikátorov

EnviDat

Databáza obsahuje údaje poskytnuté Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP) príslušnými organizáciami uvedenými ako zdroj pre spracovanie každoročne publikovanej Správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky a súvisiacich environmentálnych indikátorov. Údaje sú štruktúrované ako dostupné časové rady indikátorov ŽP a indikátorov súvisiacich so ŽP za Slovenskú republiku, príp. ich medzinárodné porovnania a sú usporiadané podľa príslušných tematických oblastí. Prezentované môžu byť vo forme tabuliek, alebo vybraných typov grafov. Aktualizácia údajov prebieha každoročne následne po oficiálnom získaní údajov, zvyčajne v 4.Q roka (údaje za predchádzajúci rok).

Výhľadové štúdie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied budujú sieť expertov z rôznych organizácií pre zabezpečenie prognózovania budúcich trendov vývoja a ich dopadu na životné prostredie a ľudskú spoločnosť. Vďaka týmto poznatkom je možné lepšie nastaviť politiky v oblasti životného prostredia zohľadňujúc globálny kontext a možné scenáre dlhodobého vývoja.

Na Slovensku vyšli doteraz nasledovné publikácie: