Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne predpisy

Aktuálne znenia všeobecne záväzných právnych predpisov uverejnených v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a právne záväzných aktov Európskej únie nájdete na webovej stránke Slov-Lex.

Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov uverejnených v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a  právne záväzných aktov Európskej únie na úseku ochrany prírody a krajiny a ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi - stav k 1. máju 2016 (pdf, 283 kB).