hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

UNESCO - Program Človek a Biosféra (Man and Biosphere)

MAB UNESCO

 CHRÁNENÁ KRAJINNÁ OBLASŤ POĽANA  SLOVENSKÝ KRAS NÁRODNÝ PARK  NÁRODNÝ PARK POLONINY  TATRANSKÝ NÁRODNÝ PARK

 


Man and Biosphere (MaB) t.j. – „Človek a biosféra“ predstavuje jeden z najvýznamnejších medzivládnych vedeckých programov UNESCO. Bol založený v roku 1971, za účelom vybudovania vedeckej základne pre zlepšenie vzájomnej interakcie medzi ľuďmi a ich životným prostredím. Program MaB v sebe spája poznatky prírodných a spoločenských vied a vytvára tak základ pre racionálne a trvalo udržateľné využívanie zdrojov biosféry, so súbežnou ochranou prírodných ekosystémov a človekom pretvorenej krajiny.
V praxi sa program MaB realizuje prostredníctvom sústavy biosférických rezervácií, ktoré sú medzinárodne uznávané ako modelové územia pre aplikáciu interdisciplinárnych prístupov k pochopeniu a riadeniu zmien v sociálnych a ekologických systémoch a ich interakcii, vrátane prevencie konfliktov a ochrany biodiverzity. Svetová sieť biosférických rezervácií (World Network of Biosphere Reserves WNBR) vznikla v roku 1976 a v súčasnosti ju tvorí 669 území v 120 krajinách celého sveta. Každá biosférická rezervácia plní tri základné funkcie:

 

  1. Ochrana biodiverzity, ekosystémov a krajiny.
  2. Udržateľný hospodársky a socio-ekonomický rozvoj miestneho obyvateľstva.
  3. Podpora vedy, výskumu a vzdelávania s dôrazom na budovanie partnerstiev na lokálnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni.

 

Na Slovensku sú do WNBR zaradené 4 biosférické rezervácie (BR): Poľana (1990), Slovenský kras (1977), Východné Karpaty (1992) a Tatry (1992). BR Tatry a BR Východné Karpaty sú cezhraničnými biosférickými rezerváciami, ktorých je z celkového počtu biosférických rezervácií 20. BR sú v zmysle § 17 ods. 11 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, územiami medzinárodného významu. Všetky 4 BR sú súčasne chránenými územiami (3 sú národným parkom a 1 chránenou krajinnou oblasťou).

Prestížna cena Michela Batissa pre BR/Chránenú krajinnú oblasť Poľana
Riaditeľka Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana, Ing. Vladimíra Fabriciusová, získala prestížne ocenenie - cenu Michela Batissa za najlepší manažment biosférickej rezervácie. Cena predstavuje ocenenie celosvetového významu a udeľuje sa každoročne jednému vybranému kandidátovi na základe nominácií zo všetkých členských štátov UNESCO. O cenu sa uchádzala s projektom „Biosférická rezervácia – príležitosť pre ľudí a prírodu", v ktorom demonštrovala dôležitosť inkluzívneho prístupu a vzájomnej spolupráce pri riadení medzinárodne významného územia. Cenu si prevzala 13. júna 2017 na 29. zasadnutí Medzinárodnej koordinačnej rady programu MaB v centrále UNESCO v Paríži. 

Strategické dokumenty programu MaB

V októbri 1983 sa konal I. medzinárodný kongres o biosférických rezerváciách v Minsku (Bielorusko) a následne po ňom v decembri 1984 rada MaB prijala Akčný plán pre biosférické rezervácie. V marci 1995 sa v španielskom Seville konala II. medzinárodná konferencia o biosférických rezerváciách na ktorej bola prijatá Sevillská stratégia pre biosférické rezervácie a III.medzinárodný kongres o ochrane biosféry v roku 2008 v Madride prijal tzv. Madridský akčný plán.
Hlavným cieľom Stratégie programu MaB na roky 2015-2025 je zabezpečiť, aby svetová sieť BR pozostávala z efektívne fungujúcich modelov pre trvalo udržateľný rozvoj a aktívne prispela k implementácii Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj.

Hlavné ciele programu MaB na roky 2015-2025 sú:

 

  1. Ochrana biodiverzity, obnova a posilnenie ekosystémových služieb, podpora trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov.
  2. Prispievať k rozvoju udržateľných, zdravých spoločností, ekonomík a prosperujúcich ľudských sídel v súlade s prírodou. 
  3. Napomáhať rozvoju vedy o biodiverzite a udržateľnosti, podporiť vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj.
  4. Podporiť adaptáciu na zmenu klímy a ďalšie aspekty globálnych zmien životného prostredia.

 

Na zabezpečenie účinnej realizácie MaB schválila Medzinárodná koordinačná rada MaB na svojom 27. Zasadnutí v Paríži v júni 2015 Limský akčný plán na roky 2016-2025 (pdf, 420 kB). Limský akčný plán spolu so stratégiou MaB na roky 2015-2025 nadväzuje na Sevillskú stratégiu a Rámcový štatút Svetovej siete biosférických rezervácií a boli vypracované s prihliadnutím na vyhodnotenie Madridského akčného plánu (2008-2013).

Podrobnejšie informácie nájdete na týchto stránkach: