hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Autorizované osoby


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len ,,ministerstvo“) zverejňuje informáciu k ustanoveniu § 28a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súvislosti s udeľovaním osvedčenia autorizovanej osobe, ktorá bude oprávnená vyhotovovať primerané hodnotenie vplyvov plánov alebo projektov na územie európskej sústavy chránených území Natura 2000 (ďalej len ,,primerané hodnotenie“) a návrh kompenzačných opatrení.

Podrobnosti o vydaní osvedčenia, odbornej spôsobilosti, odbornej príprave a skúške odbornej spôsobilosti autorizovanej osoby ustanovuje § 21 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,vyhláška č. 170/2021 Z. z.“). Predmetné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. a vyhlášky č. 170/2021 Z. z. nadobudnú účinnosť 1. septembra 2021.

Autorizáciu podľa § 28a zákona č. 543/2002 Z. z. môže získať fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné požiadavky:

Žiadatelia si môžu podať písomnú žiadosť o vydanie osvedčenia podľa § 28a zákona č. 543/2002 Z. z. (ďalej len ,,žiadosť“) na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Námestie Ľ. Štúra č. 35/1, 812 35 Bratislava. Podanie žiadosti o vydanie osvedčenie je podľa položky č. 161g Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, spoplatnené sumou 100 eur. Vzor žiadosti, ktorý obsahuje všetky potrebné náležitosti, je zverejnený na linku:

Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia podľa § 28a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  

Skúška odbornej spôsobilosti autorizovanej osoby sa uskutoční po vyhodnotení doručených žiadostí a absolvovaní odbornej prípravy žiadateľov. Odbornú prípravu bude zabezpečovať Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia. Po absolvovaní odbornej prípravy budú žiadatelia pozvaní na skúšku odbornej spôsobilosti, ktorá sa uskutoční pred komisiou zriadenou Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.