hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Odbor krízového riadenia a bezpečnosti


Štatút krízového štábu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (pdf, 0,3 MB)
Subjekty hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia (pdf, 0,3MB)

Zodpovednosť a pôsobnosť

Odbor krízového riadenia a bezpečnosti je organizačne začlenený do priamej riadiacej pôsobnosti ministra.

 1. Čl. 16 Odbor krízového riadenia a bezpečnosti

  1. Odbor krízového riadenia a bezpečnosti je organizačne začlenený do priamej riadiacej pôsobnosti ministra.
  2. Odbor krízového riadenia a bezpečnosti je riadiaci, výkonný a kontrolný orgán ministerstva vo veciach prípravy rezortu na obranu, krízové situácie, plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie, ochranu utajovaných skutočností, civilnú ochranu obyvateľstva a kritickú infraštruktúru. Odbor krízového riadenia a bezpečnosti zabezpečuje v rámci pôsobnosti ministerstva jednotné riadenie príprav na obranu štátu. V krízovej situácii odbor krízového riadenia a bezpečnosti plní úlohy sekretariátu a operačnej skupiny krízového štábu ministerstva a zabezpečuje plnenie úloh v zmysle štatútu krízového štábu ministerstva.
  3. Odbor krízového riadenia a bezpečnosti je osobitným pracoviskom podľa § 9 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré plní úlohy v rozsahu vyplývajúcom z uvedeného zákona. Zabezpečuje prípravu odborných stanovísk a pripomienok ministerstva k utajovaným materiálom iných ústredných orgánov štátnej správy prerokúvaných vo vláde a jej poradných orgánoch, národnej rade a jej výboroch a iných orgánoch podľa pokynov ministra.
  4. Odbor krízového riadenia a bezpečnosti v rámci manipulácie s utajovanými skutočnosťami poskytnutými a prijatými v rámci medzinárodnej spolupráce zabezpečuje činnosť registra a funkciu správcu registra v súlade s vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností.
  5. Odbor krízového riadenia a bezpečnosti v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje spoluprácu a koordinačnú činnosť s úradom vlády, Ministerstvom obrany SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom financií SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Správou štátnych hmotných rezerv SR, Národným bezpečnostným úradom, Bezpečnostnou radou SR, ústredným krízovým štábom a Ústrednou povodňovou komisiou.
  6. Odbor krízového riadenia a bezpečnosti je gestorom najmä:
   1. úloh ministerstva vyplývajúcich zo zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,
   2. úloh ministerstva vyplývajúcich z ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov,
   3. úloh ministerstva vyplývajúcich zo zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
   4. úloh ministerstva vyplývajúcich zo zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
   5. úloh ministerstva vyplývajúcich zo zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
   6. úloh ministerstva vyplývajúcich zo zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
   7. úloh ministerstva vyplývajúcich zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
   8. ochrany utajovaných skutočností v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
   9. úloh ministerstva vyplývajúcich zo zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov,
   10. úloh a opatrení civilného núdzového plánovania v podmienkach SR a NATO vo svojej pôsobnosti,
   11. organizovania a riadenia odbornej prípravy krízového štábu ministerstva,
   12. úloh vyplývajúcich z uznesení vlády a Bezpečnostnej rady SR v oblasti obrany a bezpečnosti,
   13. tvorby plánovacích, prípravných a realizačných opatrení v oblasti bezpečnosti SR podľa zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov,
   14. tvorby bezpečnostnej politiky a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných aktov riadenia ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a informačnej bezpečnosti,
   15. predkladania návrhov interných aktov riadenia,
   16. transpozície a implementácie legislatívy EÚ vo svojej pôsobnosti.

ZÁKONY

 1. Ústavný zákon NR SR 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
 2. Zákon NR SR č. 387/2002 Z .z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
 3. Zákon NR SR 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 4. Nariadenie vlády SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 5. Zákon NR SR č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru
 6. Zákon NR SR č.179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
 7. Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
 8. Zákon NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 9. Zákon NR SR č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre
 10. Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 11. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 12. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 13. Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 14. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 15. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Ochrana utajovaných skutočností