Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Environmentálna terminológia

Jozef Klinda - Terminologický slovník environmentalistiky (zip 11 MB)

Jozef Klinda - Príručka environmentalistu (zip, 5 MB)

Environmentálne termíny

Názov (Sj) Názov(Aj) Definícia Zdroj
produktivita uhlíka Carbon productivity pomer hrubého domáceho produktu v stálych cenách k celkovému množstvu emisií CO2 ekv. v  Gg, ktoré vznikli pri jeho tvorbe Towards green growth: Monitoring progress , OECD Indicators , Paris 2011, s. 135
daň z uhlíka Carbon tax spotrebná daň z fosílnych palív, ktorej základom je množstvo uhlíka v týchto palivách http://stats.oecd.org/ glossary/detail.asp?ID=287
daň z energie Energy tax spotrebná daň, ktorej základom je množstvo vyrobenej energie
energetická produktivita Energy productivity pomer hrubého domáceho produktu v stálych cenách k hrubej domácej spotrebe energie Towards green growth: Monitoring progress , OECD Indicators , Paris 2011, str. 63
zelená energia Green power energia z obnoviteľných zdrojov (napríklad zo slnka, vetra, biomasy, bioplynu, geotermálnej energie a energie z malých vodných elektrární) vyrobená technológiami, ktoré poskytujú najvyšší environmentálny prínos Zdroj: http://www.epa.gov/ greenpower/gpmarket/index.htm
environmentálna daň (zelená daň) Environmental taxes (Green taxes) daň súvisiaca so životným prostredím, ktorej základom je fyzická jednotka (alebo jej náhrada), ktorá má preukázateľný špecifický negatívny vplyv na životné prostredie Eurostat metadata
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch, Príloha II, Modul pre dane súvisiace so životným prostredím podľa hospodárskej činnosti.
daňové príjmy súvisiace so životným prostredím Environmentally related tax revenues výnos z environmentálnej dane OECD Green Growth Indicators
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GREEN_GROWTH
materiálová produktivita Material productivity pomer HDP v stálych cenách k domácej materiálovej spotrebe OECD, Measuring material flows and resource productivity, Synthesis report, 2008 * domáca materiálová spotreba – pozri definíciu ŠÚ SR
zelené hospodárstvo Green Economy hospodárstvo zabezpečujúce hospodársky rozvoj a zlepšovanie ľudského blahobytu a  sociálnej spravodlivosti pri čo najefektívnejšom využívaní prírodných zdrojov a znižovaní negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie Towards Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradiction, UNEP,KOM(2009) 147
environmentálne zdravie Environmental health aspekty ľudského zdravia a  kvality života determinované faktormi životného prostredia (napr. priamymi vplyvmi chemických látok, žiarenia, hluku a niektorých biologických činiteľov, ako aj nepriamymi vplyvmi fyzikálnych, psychologických, sociálnych a estetických faktorov) http://www.agius.com/ hew/resource/envhlth.htm
zelený rast Green Growth posilnenie hospodárskeho rastu a rozvoja pri súčasnom zabezpečení ochrany a udržateľného využívania prírodných zdrojov, od ktorých závisí prosperita spoločnosti Towards green growth: Monitoring progress , OECD Indicators , Paris 2011
zelená infraštruktúra Green infrastructure pojem definuje zákon č. 240 z 13. septembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (zákon nadobudol účinnosť 1. novembra 2017). V § 2 sa odsek 2 zákona doplnil o písmeno zj), kde je definovaná zelená infraštruktúra
environmentálne inovácie Environmental Innovation inovatívne produkty, služby, procesy alebo obchodné modely prispievajúce k ochrane životného prostredia znížením tlaku na prírodné zdroje alebo znížením emisií znečisťujúcich látok OECD Studies on Environmental Innovation
http://www.oecd.org/ dataoecd/9/28/47347714.pdf
výdavky na ochranu životného prostredia Environmental protection expenditure výdavky vynaložené na všetky činnnosti zamerané na prevenciu, zníženie a odstránenie znečistenia alebo iného poškodenia životného prostredia OECD Studies on Environmental Innovation 
http://www.oecd.org/ dataoecd/9/28/47347714.pdf
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o  európskych environmentálnych ekonomických účtoch, Príloha II, Modul pre dane súvisiace so životným prostredím podľa hospodárskej činnosti.
zelené patenty Green patents zelené patenty nazývame patenty v oblasti zmierňovania klimatických zmien, znižovania znečistenia a odpadového hospodárstva. Údaje sa vzťahujú na patentové prihlášky podľa Patent Cooperation Traty (PCT). OECD, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GREEN_GROWTH
sektor environmentálnych tovarov a služieb The environmental goods and services sector činnosti produkujúce tovary a  služby, ktorých cieľom je monitorovanie, prevencia, obmedzovanie, minimalizácia alebo náprava znečistenia a iného poškodenia životného prostredia OECD/Eurostat, The environmnetal goods and services sector - manual data collection and anlysis, 1999 Oznámenie Komisie EP, rade a európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov, Smerom k obehovému hospodárstvu, program nulového odpadu pre  Európu - príloha