Magyar English ZELENÁ LINKA: 02/ 5956 1234 - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Environmentálna terminológia

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci so sekciou environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov Ministerstva životného prostredia SR vytvorila v rámci projektu financovaného z OPK ŽP „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“ digitálny Slovník environmentálnej terminológie.

Slovník environmentálnej terminológie vznikol s cieľom zosumarizovania termínov, ktoré sa používajú v oblasti životného prostredia a zároveň sú presne definované legislatívou alebo oficiálne schválenými dokumentami. Jeho účelom je zjednotiť používanie terminológie a poskytnúť k nej presný výklad, ktorý je prepojený s národnou alebo medzinárodnou legislatívou a oficiálne schválenými dokumentmi na národnej alebo medzinárodnej úrovni.