hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Memorandum o porozumení pri ochrane a manažmente stredoeurópskej populácie dropa fúzatého (Otis tarda)

 

5. stretnutie signatárov Memoranda o porozumení pri ochrane a manažmente
stredoeurópskej populácie dropa veľkého

 

V dňoch 18.-21. septembra 2023 sa v bratislavskom hoteli Loft uskutočnilo 5. stretnutie signatárov Memoranda o porozumení, ochrane a manažmente stredoeurópskej populácie dropa veľkého (v texte Memoranda sa uvádza ešte starší názov drop fúzatý) spojené s vedeckým sympóziom.
Memorandum o porozumení doposiaľ podpísalo 14 krajín vrátane Slovenska a 4 medzinárodné organizácie. Stredoeurópska populácia dropa sa vyskytuje na území ďalších 6 krajín. Doterajšie stretnutia signatárskych krajín memoranda sa konali každých 4-5 rokov: v rokoch 2004 v Rakúsku, v roku 2008 na Ukrajine, v roku 2013 v Maďarsku, v roku 2018 v Nemecku. 5. stretnutie sa prvýkrát konalo na Slovensku, za účasti zástupcov vyše 13 krajín. V rámci podujatia bola prijatá Deklarácia o dlhodobej ochrane dropa veľkého v trojhraničnom regióne Maďarska, Rakúska a Slovenska a jeho okolia.
Memorandum o porozumení je medzinárodným právnym nástrojom v rámci Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (tzv. Bonnský dohovor), kde je rovnako Slovenská republika zmluvnou stranou. Toto memorandum sa na Slovensku zameriava na ochranu stredoeurópskej hniezdiacej a zimujúcej populácie dropa veľkého. Podľa aktuálnych údajov BirdLife International (2023) dosahuje európska populácia dropa veľkého 42 113 – 51 815 jedincov. Vo väčšine strednej a východnej Európy stavy dropov prudko klesali a v 8 zo 20 európskych areálových krajín aj naďalej klesajú. V rámci krajín ktoré podpísali memorandum o porozumení, žijú najväčšie populácie v Maďarsku – 1 600 jedincov, nasleduje Ukrajina a Rakúsko.
Na Slovensku zaberal areál rozšírenia dropa veľkého ešte začiatkom 20. storočia takmer celú Podunajskú nížinu, dnes sa trvalo vyskytuje len v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Sysľovské polia, ktoré priamo nadväzuje na susediace CHVÚ v Maďarsku a v Rakúsku. Bez aktívnych ochranárskych opatrení je celá stredoeurópska populácia odsúdená na zánik. Zostávajúca populácia dropov je rozčlenená na viaceré rozdrobené menšie populácie. Drop tu obýva intenzívne využívanú poľnohospodársku krajinu, aj krajinu využívanú pre extenzívne poľnohospodárstvo a pasienkárstvo. Medzi opatrenia, ktoré prospievajú dropom v stredoeurópskom areáli patrí zachovávanie veľkých, nerozdrobených oblastí s neintenzívnym spôsobom hospodárenia, resp. nastavenie vhodných spôsobov obhospodarovania, o. i. napr. agro-environmentálne opatrenia nastavené v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Povzbudivou informáciou je, že jednou z mála rastúcich populácií dropa v Európe je západopanónska populácia zasahujúca aj na Slovensko. Západopanónska populácia – žijúca na území Rakúska, severozápade Maďarska a juhozápade Slovenska (CHVÚ Sysľovské polia) dnes dosahuje už 650 jedincov, čo predstavuje významný nárast oproti minimálnemu stavu 130 jedincov v roku 1995. Početnosť sa zvýšila predovšetkým vďaka aktívnym opatreniam vykonaným v Rakúsku a Maďarsku. Na Slovensku aktuálnu hniezdiacu populáciu tvorí len 0-5 hniezdiacich samíc, ale v mimohniezdnom období, predovšetkým v zimných mesiacoch dosahuje početnosť dropov na Sysľovských poliach 150 - 400 jedincov, takže Slovensko zohráva dôležitú úlohu v ochrane dropov aj z medzinárodného hľadiska. Opatrenia vykonané pre ochranu dropov v posledných rokoch na Slovensku (CHVÚ Sysľovské polia) zahŕňajú vytvorenie viacerých trvalých trávnych porastov a úhorov, ktoré majú na výskyt dropov pozitívny vplyv.

 

Tlačová správa Ministerstva životného prostredia k stretnutiu sa nachádza na tomto odkaze.