hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva - AEWA

Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva (angl. Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds) je v súčasnosti najväčšia nadregionálna medzinárodná dohoda, ktorá bola doposiaľ prijatá v zmysle článku IV Bonnského dohovoru (Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov). Dohoda je známa pod skratkou AEWA, ktorá vznikla spojením prvých písmen jej skráteného anglického názvu – African-Eurasian Waterbird Agreement. Dohoda AEWA je zameraná na ochranu sťahovavých druhov vodného vtáctva a ich biotopov v celej Afrike, Európe, na Strednom východe, v Strednej Ázii, Grónsku a na Kanadskom súostroví. Pôsobnosť Dohody AEWA sa geograficky vzťahuje na oblasť, ktorou prechádzajú migračné trasy africko-euroázijského vodného vtáctva. AEWA bola prijatá v Haagu v roku 1996. Slovenská republika pristúpila k tejto dohode v marci 2001 a platnosť na našom území nadobudla AEWA 1. júla 2001 (v súlade s článkom 14 ods. 2 dohody AEWA).


AEWA

Sťahovavé vodné vtáctvo je dôležitou súčasťou globálnej biologickej diverzity a všeobecne má veľký environmentálny, ekologický, genetický, vedecký estetický, rekreačný, kultúrny a ekonomický význam. Na účel dohody AEWA sa pojmom „vodné vtáctvo“ označujú také druhy vtáctva, ktoré sú aspoň v časti svojho ročného cyklu ekologicky závislé od mokradí, pričom ich areál výskytu sa úplne alebo sčasti nachádza v oblasti pôsobnosti Dohody AEWA. Sťahovavé vodné vtáctvo je obzvlášť zraniteľné, keďže migruje na dlhé vzdialenosti a je závislé od sústavy mokradí, ktorých rozloha sa stále zmenšuje a ktoré degradujú v dôsledku činností človeka. Dohoda AEWA vznikla za účelom vykonávania koordinovaných, spoločných akcií, ktoré významnou mierou prispejú k ochrane sťahovavého vodného vtáctva a jeho prirodzených stanovíšť. Zmluvné štáty sú povinné najmä zabezpečiť prísnu ochranu ohrozených druhov sťahovavého vodného vtáctva, zabezpečiť aby akékoľvek využívanie sťahovavého vtáctva vychádzalo z najlepších dostupných vedomostí o ich ekológii a aby bolo trvale udržateľné, podporovať realizáciu nápravných opatrení vrátane revitalizácie a obnovy prirodzených stanovíšť, ako aj kompenzačných opatrení pri strate stanovíšť, podporovať výskum a spoluprácu na národnej a medzinárodnej úrovni. V Slovenskej republike za implementáciu Dohody AEWA zodpovedá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, kontaktným miestom je odbor ochrany prírody a krajiny.

Dohoda AEWA sa vzťahuje na 255 druhov a v súčasnosti je zmluvnými stranami 80 krajín (vrátane Európskej únie), poslednou pristupujúcou krajinou je Malawská republika (stav k 15. aprílu 2020).

Hlavné činnosti vykonávané v rámci AEWA sú opísané v pláne aktivít (príloha č. 3 Dohody AEWA), ktorý je právne záväzný pre zmluvné štáty tejto dohody. Plán aktivít špecifikuje rôzne opatrenia, ktoré majú zmluvné štáty prijať na zabezpečenie ochrany sťahovavých vodných vtákov na národnej úrovni. Patria sem najmä ochrana druhov a biotopov, riadenie ľudských činností ako aj právne a núdzové opatrenia. Výskum a monitorovanie, vzdelávanie, zvyšovanie povedomia a budovanie kapacít tiež patria medzi základné úlohy vykonávania Dohody AEWA. Okrem toho musia zmluvné štáty zaviesť osobitné ochranné opatrenia pre tie populácie vodného vtáctva, ktoré sú predmetom osobitného záujmu (uvedené v stĺpci A, tabuľka č. 1, príloha č. 3 znenia Dohody AEWA).

 

Znenie dohody AEWA s prílohami

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 268/2002 Z. z. o Dohode o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva.

Strategický plán AEWA na roky 2019 - 2027

 

Medzinárodný deň sťahovavého vtáctva 2019

Orgánmi Dohody AEWA sú:

Zasadnutie Konferencie zmluvných strán je hlavným rozhodovacím orgánom pre Dohodu AEWA. Sekretariát zvoláva zasadnutie v trojročných intervaloch, pokiaľ sa na zasadnutí nerozhodne inak. 7. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Dohody AEWA sa uskutočnilo 4. – 8. decembra 2018 v meste Durban, Juhoafrická republika. Zasadnutia sa zúčastnilo 289 účastníkov – jedno z najväčších stretnutí v histórii Dohody AEWA. Slovensko na zasadnutí reprezentoval zástupca Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a zástupca Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Na zasadnutí bolo prijatých 14 nových rezolúcií.

 

Zasadnutie Konferencie zmluvných strán

Územie na ktoré sa vzťahuje Dohoda AEWA

Územie na ktoré sa vzťahuje Dohoda AEWA