Magyar English ZELENÁ LINKA: 02/ 5956 1234 - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Komisie

 

Zoznam poradných orgánov ministra životného prostredia Slovenskej republiky

 

Gestor: sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny

1. Poradný zbor pre Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (Dohovor CITES)

(rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 22. septembra 1999  č. 30/1999-4.1., ktorým sa zriaďuje Poradný zbor pre Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (Dohovor CITES) v znení dodatkov č. 1 až 5).

2. Slovenský ramsarský výbor

(rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2001 č. 38/2001-4.1., ktorým sa zriaďuje Slovenský ramsarský výbor v znení dodatkov č. 1 až 3).

3. Komisia pre overenie splnenia podmienok na zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb pre vyhotovenie dokumentácie ochrany prírody

(rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 25. júna 2003  č. 25/2003-5.1., ktorým sa zriaďuje Komisia na overenie splnenia podmienok na zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb pre vyhotovenie dokumentácie ochrany prírody v znení dodatkov č. 2 až 6).

 

4. Komisia pre posudzovanie žiadostí oprávnených osôb a návrhov štátnych orgánov ochrany prírody a krajiny a organizácií ochrany prírody a krajiny vo veci poskytovania finančného príspevku v oblasti ochrany prírody a krajiny

(rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 15. októbra 2004 č. 55/2004-5.1., ktorým sa zriaďuje Komisia pre posudzovanie žiadostí oprávnených osôb a návrhov štátnych orgánov ochrany prírody a krajiny a organizácií ochrany prírody a krajiny vo veci poskytovania finančného príspevku v oblasti ochrany prírody a krajinyv znení dodatkov č. 1 a 2).

5. Medzirezortná komisia pre zabezpečenie vykonávania Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor)

(rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 26. júna 2007 č. 50/2007-2.2. o zriadení Medzirezortnej komisie na zabezpečenie vykonávania Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor)).

6. Komisia pre posudzovanie návrhov na zámenu pozemkov a ponúk na odkúpenie pozemkov v rámci predkupného práva štátu

(rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 12. februára 2008 č. 19/2008-2.1., ktorým sa zriaďuje Komisia pre posudzovanie návrhov na zámenu pozemkov a ponúk na odkúpenie pozemkov v rámci predkupného práva štátu v znení dodatku č. 1).

7. Komisia pre zoologické záhrady
(rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 20. februára 2008 č. 23/2008-2.1., ktorým sa zriaďuje Komisia pre Zoologické záhrady).

8. Komisia pre zonáciu chránených území
(rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 3. decembra 2009 č. 62/2009-2. o zriadení Komisie pre zonáciu chránených území).

9. Pracovná skupina pre manažment veľkých šeliem v Slovenskej republike

(rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo  14. marca 2011 č. 10/2011-2.1. o  zriadení Pracovnej skupiny pre manažment veľkých šeliem v Slovenskej republike)

10. Pracovná skupina pre zonáciu Tatranského národného parku

(rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 2. júna 2011 č. 24/2011-2. o zriadení Pracovnej skupiny pre zonáciu Tatranského národného parku)