hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Udržateľné financovanie

Udržateľné financovanie znamená investovať do takých hospodárskych aktivít, ktoré prispievajú k naplneniu cieľov Európskej zelenej dohody (European Green deal).

V tejto súvislosti Komisia v roku 2018 prijala prvý akčný plán o financovaní udržateľného rastu. EÚ na základe tohto plánu zaviedla tri základné piliere rámca pre udržateľné financovanie. Týmito základnými prvkami sú: 1. systém klasifikácie alebo „taxonómia“ udržateľných činností, 2. rámec zverejňovania informácií pre nefinančné a finančné spoločnosti a 3. investičné nástroje vrátane referenčných hodnôt, noriem a značiek.

Aby bolo presne stanovené, čo sa považuje za udržateľné financovanie, Európska komisia vytvorila spoľahlivý systém klasifikácie (taxonómiu), založený na vedeckých poznatkoch, ktorý spoločnostiam umožňuje uplatňovať rovnaké vymedzenie udržateľnosti, a poskytnúť tak ochranu proti environmentálne klamlivej reklame.

Zapojenie sa do systému taxonómie je dobrovoľné, ale veľmi odporúčané pre súkromný sektor.

Pre veľké, stredné a malé podniky plynú zo zapojenia sa do taxonómie ekonomické výhody, a tými sú možnosť získať výhodnejšie podmienky financovania a dostupnosť kapitálu. O aktuálnych podmienkach financovania odporúčame informovať sa vo svojej banke.

Legislatívnym nástrojom taxonómie sú dve delegované nariadenia.

Delegované nariadenie Komisie EÚ určuje podmienky, pri ktorých sa určité hospodárske činnosti považujú za významne prispievajúce k zmierneniu zmeny klímy alebo k adaptácii na zmenu klímy a na určenie toho, či táto hospodárska činnosť výrazne nenarúša plnenie niektorého z iných environmentálnych cieľov.

Delegované nariadenie Komisie EÚ určuje podmienky, pri ktorých sa určité hospodárske činnosti považujú za významne prispievajúce k udržateľnému využívaniu a ochrane vodných a morských zdrojov, prechodu na obehové hospodárstvo, prevencii a kontrole znečisťovania alebo ochrane a obnove biodiverzity a ekosystémov a na určenie toho, či táto hospodárska činnosť výrazne nenarúša plnenie niektorého z iných environmentálnych cieľov.

Ak chcete zistiť, či vaša hospodárska aktivita spadá do klasifikačného systému taxonómie, aké sú jej technické parametre preskúmania a podmienky kritéria DNSH (do not significant harm), efektívny navigačný nástroj v anglickom jazyku vám pomôže ako kompas.

Jednoduchý nástroj na kalkuláciu KPI (Key performance indicators) kvantifikuje, aké percento tržieb, kapitálových a prevádzkových nákladov je vo vašej firme naviazaných na udržateľné aktivity.

Rámec zverejňovania informácií pre spoločnosti predstavuje komplexný režim zverejňovania informácií pre nefinančné a finančné inštitúcie na poskytovanie informácií pre investorov, ktoré sú potrebné na vykonávanie investičných rozhodnutí v oblasti udržateľnosti. Požiadavky na zverejňovanie informácií zahŕňajú vplyv činností spoločnosti na životné prostredie a spoločnosť, ako aj podnikové a finančné riziká, ktorým spoločnosť čelí v dôsledku expozície týkajúcej sa udržateľnosti (tzv. koncepcia dvojitej významnosti).

Rámec zverejňovania informácií sa skladá z nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (SFDR)smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD).

Štandardy vykazovania informácií o udržateľnosti - ESG reporting sú uvedené v delegovanom nariadení ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Vo vykazovaní subjekty podávajú správu o svojej zodpovednosti v troch oblastiach: životné prostredie (Environment), sociálna oblasť (Social), a riadenie podniku(Governance).

Za rok 2024 budú mať povinnosť zverejňovať informácie o udržateľnosti subjekty verejného záujmu a podniky s viac ako 500 zamestnancami. Okruh subjektov povinných zverejňovať informácie o udržateľnosti sa bude postupne rozširovať. Malé a stredné podniky sa môžu dobrovoľne zapojiť do ESG reportovania, je to pre nich príležitosť získať a udržať si odbyt, keďže v ESG sa zohľadňuje celý dodávateľsko-odberateľský reťazec.

V ESRS nariadení v Tabuľke 2 sa nachádza vysvetlenie pojmov vymedzených v štandardoch (napríklad biodiverzita, biotop, ekosystém, degradácia pôdy...).

Pomocou investičných nástrojov vrátane referenčných hodnôt, noriem a značiek môžu účastníci finančného trhu ľahšie zosúladiť svoje investičné stratégie s cieľmi EÚ v oblasti klímy a životného prostredia, pričom zároveň poskytujú väčšiu transparentnosť účastníkom trhu. Prakticky ide o dve základné legislatívy, a tou je Nariadenie o referenčných hodnotáchNariadenie o európskych zelených dlhopisoch. Týmito návrhmi sa vytvorila dobrovoľná norma vysokej kvality, ktorá je dostupná všetkým emitentom s cieľom pomôcť im prilákať udržateľné investície. Rozšírením environmentálnej značky EÚ na finančné produkty sa retailovým investorom poskytne dôveryhodné, spoľahlivé a všeobecne uznávané označovanie retailových finančných produktov. Nariadenie o referenčných hodnotách splnomocňuje Komisiu na prijímanie delegovaných a vykonávacích aktov, ktorých cieľom je určiť, ako majú príslušné orgány a účastníci trhu dodržiavať povinnosti stanovené v nariadení.

Komisia EÚ na svojom webovom sídle zriadila platformu, ktorá zúčastneným stranám poskytuje informácie k téme udržateľného financovania. Ak patríte medzi podniky, úverové inštitúcie, investorov, poisťovateľov, audítorov, konzultantov a verejný sektor, potrebné informácie nájdete tu.

Na platforme nájdete zoznam najčastejšie kladených otázok s odpoveďami. Takisto máte možnosť priamo osloviť expertov EÚ v oblasti udržateľného financovania, prípadne zadať požiadavku na zaradenie ďalšej hospodárskej činnosti do taxonómie.

V januári 2024 zverejnila Európska komisia správu o udržateľnom financovaní a prehľade trhových postupov, kde sa dozviete o skúsenostiach so zapojením sa do systému taxonómie od účastníkov finančného trhu.

V záujme čo najväčšej podpory zavedenia udržateľného financovania do praxe zriadila Európska komisia poradenské služby pre súkromný a verejný sektor v oblasti udržateľných investícií - Green Assist.


Mailový kontakt na Green Assist :