Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Stretnutie riaditeľov ochrany prírody a biodiverzity členských štátov EÚ

Národný park Nízke Tatry bol v dňoch 10-12.10.2016 miestom Stretnutia riaditeľov ochrany prírody a biodiverzity členských štátov EÚ. Podujatie sa konalo v hoteli Partizán na Táloch, ale účastníci tiež navštívili Bystriansku jaskyňu a Národnú prírodnej rezerváciu Dobročský prales.

Stretnutie riaditeľov je najvýznamnejším pracovným rokovaním ochrany prírody konaným na Slovensku počas Predsedníctva Slovenskej republiky k téme ochrany prírody. Účastníci prijali plán pre naplnenie cieľov Stratégie v oblasti biodiverzity do roku 2020. Potvrdili význam smernice o biotopoch a smernice o ochrane vtáctva pre ochranu prírody reflexia záverov Svetového kongresu IUCN, workshopu k financovaniu ochrany prírody, konaného v Bratislave, ale aj ďalšie aktuálne témy, akými je ochrana veľkých šeliem v Európe.

Stretnutia sa zúčastnilo 69 účastníkov, z toho 51 zástupcov 22 členských štátov EÚ, 3 predstavitelia Európskej komisie a 15 zástupcov z 11 mimovládnych organizácií. Podujatie pripravilo MŽP SR v spolupráci so ŠOP SR. Prezentácie sú dostupné nižšie.

 

EN:

Informal Meeting of the EU Nature and Biodiversity Directors

It took place in the Nízke Tatry National Park, from 10 to 12 October 2016 at the Hotel Partizán, in Tále. During the 3-days meeting, participants visited also the Bystrianska Cave and the Dobročský Prales National Nature Reserve.

Directors meeting is the most important meeting dedicated to the nature conservation that is organised in Slovakia during the Slovak presidency of the Council of the EU. The participants adopted a "roadmap" for achieving the objectives of the EU Biodiversity Strategy by 2020. They affirmed the importance of the Habitats Directive and the Birds Directive to protect nature, evaluated conclusions of the World Congress of the IUCN, held in Hawaii and of the workshop on financing of nature, held in Bratislava, as well as other current topics, such as the protection of large carnivores in Europe.

The meeting was attended by 69 participants, of which 51 were representatives from 22 Member States of the EU, 3 representatives from the European Commission and 15 representatives from 11 NGOs. The event was organised by the Ministry of Environment of the Slovak Republic in cooperation with the State Nature Conservancy of the Slovak Republic.

 

Prezentations

Photos