domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

IPBES

ipbes logo
Medzivládna vedecko-politická platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby – IPBES (prezentácia 5,92 MB vo verzii PDF 6,72 MB )
Na dosiahnutie implementácie lokálnych, národných a medzinárodných politík na zastavenie straty biodiverzity a ekosystémových služieb sú potrebné vedecky podložené a nezávislé informácie, ktoré zohľadňujú komplexné vzťahy medzi biodiverzitou, ekosystémovými službami a ľudstvom, ako aj efektívne metódy na interpretáciu vedeckých informácií. Za týmto účelom bola v roku 2012 založená Medzivládna vedecko-politická platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby – Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (ďalej len „IPBES“) ako nezávislý medzivládny orgán, otvorený pre všetky členské krajiny Organizácie spojených národov. Hlavným zmyslom bolo vytvoriť podobnú platformu ako Medzivládna platformu pre klimatické zmeny - Intergovernmental Platform for Climate Change (IPCC) – čiže niečo ako IPCC pre biodiverzitu.
Jednou zo signatárskych krajín pri vzniku IPBES platformy bola aj Slovenská republika, zastúpená veľvyslancom Slovenskej republiky v Mexiku, p. Jaroslavom Blaškom. Členovia sa zaviazali budovať IPBES ako vedúci medzivládny orgán pre posudzovanie stavu biodiverzity planéty, ekosystémov a ich základných služieb, ktoré sú poskytované spoločnosti.
Cieľ IPBES je definovaný v rozhodnutí o založení. Cieľom je posilnenie vedy a politiky pre biodiverzitu a ekosystémové služby pre zachovanie a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity, dlhodobý blahobyt ľudstva a trvalo udržateľný rozvoj.
IPBES platforma poskytuje mechanizmus, uznávaný vedeckou aj politickou komunitou, prostredníctvom ktorého zbiera, posudzuje a kriticky hodnotí príslušné informácie a poznatky, získané po celom svete vládami krajín, akademickou obcou, vedeckými organizáciami, mimovládnymi organizáciami a domorodými spoločenstvami. Posúdenie týchto informácií a znalostí transparentným spôsobom robí dôveryhodná skupina odborníkov. IPBES platforma je jedinečná v tom, že sa zameriava na posilnenie kapacít pre efektívne využívanie vedy v rozhodovacom procese na všetkých úrovniach, zameriava sa na riešenie potrieb mnohostranných dohôd o životnom prostredí (MEAs), ktoré sa týkajú biodiverzity a ekosystémových služieb.

Funkcie IPBES platformy:
- Identifikovať a uprednostňovať kľúčové vedecké informácie, nevyhnutné pre tvorcov politík a zvýšiť úsilie o získanie nových poznatkov, o zapojenie sa do dialógu s kľúčovými vedeckými, politickými a finančnými organizáciami, ale nevykonávať nový výskum
- Uskutočňovať pravidelné a včasné posúdenie vedomostí o biodiverzite a ekosystémových službách a ich vzájomnom prepojení, ktoré by malo obsahovať komplexné globálne, regionálne a v prípade potreby aj subregionálne hodnotenie
- Podporovať tvorbu a vykonávanie politík identifikovaním politicky relevantných nástrojov a metodológie, umožniť tvorcom politík prístup k týmto nástrojom a metodikám a kde je to potrebné podporiť a urýchliť ich ďalší rozvoj
- Uprednostňovať kľúčové potreby budovania kapacít na zlepšenie rozhrania vedy a politiky na príslušných úrovniach, vyzývať k finančnej a inej podpore a urýchliť financovanie aktivít budovania kapacít tým, že bude poskytnuté fórum s konvenčnými a potenciálnymi zdrojmi financovania.
Do dnešného dňa bolo 6 zasadnutí IPBES platformy, pričom jednotlivé výstupy ako aj ďalšie informácie zo zasadnutí je možné nájsť na samotnej stránke IPBES na: https://www.ipbes.net/
V Slovenskej republike za implementáciu Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby - IPBES zodpovedá Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

Ďalšie relevantné dokumenty súvisiace s IPBES platformou: