hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zelené a obehové hospodárstvo

Dnešný ekonomický model spôsobuje rozsiahle environmentálne a zdravotné riziká, vedie k zvyšovaniu emisií skleníkových plynov, plytvaniu, urýchľuje znižovanie biodiverzity, vyčerpáva surovinové zdroje a vedie k vytváraniu nespravodlivej spoločnosti. Zelené hospodárstvo predstavuje alternatívu na zmenu. Rast príjmov a zamestnanosti je v ňom zabezpečovaný investíciami, ktoré znižujú emisie uhlíka, celkové znečistenie ovzdušia a vody, zvyšujú efektívnejšie využívanie energie a surovinových zdrojov, zabraňujú strate biodiverzity a ekosystémových služieb. V rámci zeleného hospodárstva sa prechádza od lineárneho modelu, kedy sa produkty po použití stávajú odpadom na skládkach alebo končia v spaľovniach, na obehový, v ktorom sa zdroje využívajú efektívne s dôrazom na opätovné použitie a recykláciu a v duchu predchádzania vzniku odpadu.

V roku 2016 počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ Ministerstvo životného prostredia SR odštartovalo tzv. bratislavský proces prechodu na zelené hospodárstvo Transition to green economy (T2gE). O prechode na zelené a obehové hospodárstvo sa okrem medzinárodnej konferencie v roku 2016 diskutovalo aj v roku 2017 na konferencii Driving towards circularity s odborníkmi z oblasti automobilového výrobného a dodávateľského reťazca. Cieľom T2gE procesu je stimulovať odbornú diskusiu o prínosoch zeleného a obehového hospodárstva, o zahraničných a domácich príkladoch dobrej praxe a podporovať progresívnych partnerov. Na tento účel slúži aj informačná platforma Zelené hospodárstvo, ktorú zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s MŽP SR.

Prechod na obehové hospodárstvo definuje ako jednu zo strategických priorít aj Stratégia Environmentálnej politiky do roku 2030. V oblasti legislatívy v súčasnosti MŽP SR nastavuje dôležité aspekty fungovania odpadového hospodárstva. Zmeniť spotrebné a výrobné vzorce sa usilujeme aj využitím ekonomických nástrojov vrátane posilnenia zeleného verejného obstarávania. Otázka prechodu na zelené obehové hospodárstvo je však komplexnou problematikou, v ktorej kľúčom k úspechu je intenzívne zapojenie všetkých aktérov spoločnosti, tak štátnej a verejnej správy ako aj partnerov z biznis sféry, akademickej obce, občianskej spoločnosti.