Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Osveta a neformálna environmentálna výchova

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy zabezpečuje neformálnu environmentálnu výchovu. V roku 2015 bola poradou vedenia MŽP SR schválená rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025, ktorá reaguje na  aktuálne potreby a nové výzvy v oblasti starostlivosti o životné prostredie na Slovensku. Jej hlavným cieľom je vytvorenie fungujúceho uceleného systému environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v rezorte životného prostredia v súlade a viacerými medzinárodnými koncepčnými dokumentami, ktoré sa zameriavajú na  oblasť EVVO.
Neformálnu environmentálnu výchovu a vzdelávanie zabezpečuje Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom priamoriadených organizácií:

  1. Slovenskej agentúry životného prostredia,
  2. Štátnej ochrany prírody SR
  3. Národnej zoo Bojnice,
  4. Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva,
  5. Slovenského banského múzea,
  6. Slovenského vodohospodárskeho podniku a iných.

Jednotlivé rezortné organizácie pripravujú množstvo akcií a podujatí, ktoré sú zamerané na informovanosť v oblasti ochrany životného prostredia a jeho zložiek ako aj samotnú oblasť praktickej environmentálnej výchovy a vzdelávania. Ide o výchovno – vzdelávacie aktivity s využitím interaktívnych prvkov, ku ktorým patria napr. : podujatia pri príležitosti významných environmentálnych dní, dni otvorených dverí rezortných organizácií, jednodňové alebo viacdňové náučné podujatia, besedy pre všetky kategórie škôl, podujatia pre marginalizované skupiny, výstavy, exkurzie, filmové festivaly. Taktiež sa organizujú odborné konferencie, semináre pre  rôzne cieľové skupiny ako aj metodické dni a akreditované kontinuálne vzdelávanie pre pedagógov. V neposlednom rade sa venujú edičnej, publikačnej a propagačnej činnosti.
Praktická environmentálna výchova sa realizuje hlavne v :

ENVIROFILM

Na vzdelávanie a osvetu verejnosti ako aj vedecký výskum a ochranu neživej prírody sa zameriavajú aj geoparky. Tieto územia sú významné nielen z geologického aspektu, ale aj z hľadiska ich archeologickej, ekonomickej alebo kultúrnej hodnoty. Vznik geoparkov bol podporený iniciatívou organizácie UNESCO. Slovensko sa k tomuto trendu pripojilo v roku 2000, kedy Vláda Slovenskej republiky schválila Koncepciu geoparkov v Slovenskej republike. V súčasnosti sú na Slovensku prevádzkované tri geoparky, a to Banskoštiavnický, Banskobystrický a Novohrad - Nógrad. Pre viac informácií navštívte stránku geoparkov http://www.geopark.sk/.


Mapa ekostredísk, ako aj plán aktivit EVVO v SR v roku 2018:

http://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie/ekostrediska-na-slovensku/
http://www.enviroportal.sk/environmentalna-vychova/ekostrediska.

Tieto informacie su propagovane aj na facebooku:
https://www.facebook.com/envirovychova/posts/871230823058693
https://sk-sk.facebook.com/envirovychova/


 

EWOBOX - portál environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

Všetky informácie o environmentálnej výchove, vzdelávaní a osvete na jednom mieste. Slovenská agentúra životného prostredia zriadila jedinečnú stránku, ktorá ma slúžiť všetkým ľuďom, ktorým záleží na životnom prostredí. Na stránke sú aktuálne informácie počnúc novinkami z globálnej ochrany životného prostredia, najnovšie informácie z diania v Európskej únii v oblasti životného prostredia, ale taktiež informácie lokálne z krajov, miest, obcí, mimovládnych organizácií, škôl a školských zariadení. Prehľad možnosti finančnej podpory výchovno-vzdelávacích a osvetových aktivít, granty, dotácie, úvery, ale taktiež podujatia, ktoré sa konajú v blízkej budúcnosti, publikácie a mnoho iných zaujímavých informácií z oblasti environmentálnej výchovy.

ewobox.sk