hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Osveta a neformálna environmentálna výchova

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy zabezpečuje neformálnu environmentálnu výchovu. V roku 2015 bola poradou vedenia MŽP SR schválená rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 (PDF, 1,12 MB), ktorá reaguje na  aktuálne potreby a nové výzvy v oblasti starostlivosti o životné prostredie na Slovensku. Jej hlavným cieľom je vytvorenie fungujúceho uceleného systému environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v rezorte životného prostredia v súlade a viacerými medzinárodnými koncepčnými dokumentami, ktoré sa zameriavajú na  oblasť EVVO.

Neformálnu environmentálnu výchovu a vzdelávanie zabezpečuje Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom priamoriadených organizácií:

  1. Slovenskej agentúry životného prostredia,
  2. Štátnej ochrany prírody SR
  3. Národnej zoo Bojnice,
  4. Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva,
  5. Slovenského banského múzea,
  6. Slovenského vodohospodárskeho podniku a iných.

Jednotlivé rezortné organizácie pripravujú množstvo akcií a podujatí, ktoré sú zamerané na informovanosť v oblasti ochrany životného prostredia a jeho zložiek ako aj samotnú oblasť praktickej environmentálnej výchovy a vzdelávania. Ide o výchovno – vzdelávacie aktivity s využitím interaktívnych prvkov, ku ktorým patria napr. : podujatia pri príležitosti významných environmentálnych dní, dni otvorených dverí rezortných organizácií, jednodňové alebo viacdňové náučné podujatia, besedy pre všetky kategórie škôl, podujatia pre marginalizované skupiny, výstavy, exkurzie, filmové festivaly. Taktiež sa organizujú odborné konferencie, semináre pre  rôzne cieľové skupiny ako aj metodické dni a akreditované kontinuálne vzdelávanie pre pedagógov. V neposlednom rade sa venujú edičnej, publikačnej a propagačnej činnosti.

Praktická environmentálna výchova sa realizuje hlavne v:

 

Envirofilm - Ekotopfilm

Cieľom festivalu Ekotopfilm – Envirofilm je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Každoročne slovenskému divákovi prinášame najnovšie dokumentárne filmy z celého sveta z oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti.

Geoparky

Na vzdelávanie a osvetu verejnosti ako aj vedecký výskum a ochranu neživej prírody sa zameriavajú aj geoparky. Tieto územia sú významné nielen z geologického aspektu, ale aj z hľadiska ich archeologickej, ekonomickej alebo kultúrnej hodnoty. Vznik geoparkov bol podporený iniciatívou organizácie UNESCO. Slovensko sa k tomuto trendu pripojilo v roku 2000, kedy Vláda Slovenskej republiky schválila Koncepciu geoparkov v Slovenskej republike. V súčasnosti sú na Slovensku prevádzkované tri geoparky, a to Banskoštiavnický, Banskobystrický a Novohrad - Nógrad. Pre viac informácií navštívte stránku geoparkov http://www.geopark.sk/.

Ekostrediská

Ministerstvo životného prostredia SR, organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a partneri pripravujú v zmysle Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 množstvo programov, projektov a aktivít. Na základe informácií boli zmapované ťažiskové aktivity organizácií zameraných na environmentálnu výchovu a vzdelávanie.

Tieto informácie su propagované aj na facebooku:
https://www.facebook.com/envirovychova/posts/871230823058693
https://sk-sk.facebook.com/envirovychova/

EWOBOX

Všetky informácie o environmentálnej výchove, vzdelávaní a osvete sú sústredené na stránke EWOBOX. Slovenská agentúra životného prostredia zriadila jedinečnú stránku, ktorá ma slúžiť všetkým ľuďom, ktorým záleží na životnom prostredí. Na stránke sú aktuálne informácie počnúc novinkami z globálnej ochrany životného prostredia, najnovšie informácie z diania v Európskej únii v oblasti životného prostredia, ale taktiež informácie lokálne z krajov, miest, obcí, mimovládnych organizácií, škôl a školských zariadení. Prehľad možnosti finančnej podpory výchovno-vzdelávacích a osvetových aktivít, granty, dotácie, úvery, ale taktiež podujatia, ktoré sa konajú v blízkej budúcnosti, publikácie a mnoho iných zaujímavých informácií z oblasti environmentálnej výchovy.

Zelenšie Slovensko

Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta dostala svoje miesto v Stratégii environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 „Zelenšie Slovensko“, v kapitole 13 s názvom environmentálna výchova a vzdelávanie v každom veku. Cieľom je zefektívnenie systému formálnej a neformálnej environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety a taktiež vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj. Zároveň má viesť k zodpovednej výrobe, spotrebe a ochrane prírody neformálnym vzdelávaním a zlepšiť environmentálne povedomie prostredníctvom kultúrneho a prírodného dedičstva a cestovného uchu.

Zelený vzdelávací fond

Zelený vzdelávací fond je inovatívny finančný nástroj určený na podporu malých environmentálnych projektov zameraných na podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Finančný balík toho fondu je tvorený z finančných prostriedkov Slovenskej agentúry životného prostredia a jednotlivých donorov zo súkromného sektora. Finančné prostriedky sú určené pre mimovládne organizácie s environmentálnym zameraním. Výzvy fondu sú otvorené raz ročne.

Nórske fondy zamerané na podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

V rámci programu SK – klíma financovaného z grantov EHP a Nórska bola vyhlásená výzva schémy malých grantov na predkladanie žiadostí určená pre základné a stredné školy. Cieľom je zvyšovanie povedomia žiakov o zmierňovaní (mitigácii) a prispôsobovaní sa (adaptácii) zmene klímy formou teoretickej i praktickej výučby, ako aj formou realizácie konkrétnych fyzických opatrení v priestoroch škôl a v školských areáloch.