MŽP SR

Obchodovanie s ohrozenými druhmi organizmov - CITES

Obchodovanie s ohrozenými druhmi po Brexite 

 

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie vstúpi v platnosť dňa 31.01.2020. Po tomto dni bude až do 31.12.2020 nasledovať prechodné obdobie, počas ktorého budú v Spojenom kráľovstve v oblasti CITES aj naďalej platiť právne predpisy Európskej únie. Z tohto dôvodu sa pravidlá pri obchodovaní s ohrozenými druhmi so Spojeným kráľovstvom až do 31.12.2020 nemenia.

 

UPOZORNENIE PRE DRŽITEĽOV 

- Zmenu údajov v druhovej karte exemplára živočícha je možné na MŽP SR oznamovať písomne alebo elektronicky na adresu druhovakarta@enviro.gov.sk.

- Ak oznamujete vyznačenú zmenu v druhovej karte spolu so žiadosťou o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností, je potrebné, aby ste v nej túto skutočnosť výslovne uviedli.
- Záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov mačkovitých šeliem (Neofelis nebulosa, Panthera leo, Panthera pardus, Panthera tigris, Uncia uncia) je možné na MŽP SR zasielať písomne alebo elektronicky na adresu citesma@enviro.gov.sk.
- Tlačivá: „Druhová karta exemplára živočícha“, „Evidenčný zoznam exemplárov rastlín“ a „Záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa § 12b zákona“ je možné zakúpiť aj v spoločnosti ŠEVT, a.s.
Žiadosti a ich náležitosti

Informácie k novele zákona a vyhlášky CITES od 1.1.2019

Evidencia

Rôzne informácie

Právne predpisy

Právne predpisy ES a EÚ

Zoznam certifikátov prehlásených MŽP SR za neplatné

Výročné správy

Zoznam vedeckých inštitúcií registrovaných na MŽP SR podla čl. 7 ods. 4 nariadenia Rady (ES) c. 338/97