hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

Environmental Impact Assessment - EIA je jedným z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Účelom posudzovania je predovšetkým zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia.

Aktuálne zverejnené konania sú na úradnej tabuli
Informácie a všetky konania s dokumentami nájdete na stránke Enviroportálu - posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Test proporcionality

Pripravovaný nový právny predpis „Návrh zákona o krajinnom plánovaní a zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 12 ods. 1 navrhuje novú vyhradenú činnosť a to spracovanie dokumentácie krajinného plánovania.
Podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií sa regulovaným povolaním rozumie:
„povolanie, odborná činnosť alebo skupina odborných činností, na ktorých výkon sa vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov ustanovených osobitnými predpismi okrem všeobecného kvalifikačného predpokladu vyjadreného len stupňom vzdelania bez uvedenia študijného odboru alebo skupiny študijných odborov alebo vyjadreného len stupňom vzdelania s uvedením študijného odboru alebo skupiny študijných odborov, v ktorých vzdelávanie nie je regulované; za regulované povolanie sa považuje aj povolanie s právom používať profesijné tituly, ktoré vykonávajú členovia uznanej profesijnej organizácie“
V zmysle vyššie uvedenej definície je možné za regulované povolanie považovať aj povolanie spracovateľ dokumentácie krajinného plánovania v zmysle navrhovaného právneho predpisu, nakoľko existuje kvalifikačný predpoklad, ktorým je požiadavka na vzdelanie, odbornú prax a predovšetkým špecifická odborná príprava pre toto „povolanie“.


Na základe uvedeného je pre uvedené povolanie nutné vykonať test proporcionality vyplnením formulára „Test proporcionality“ , ktorý je prílohou vyhlášky č. 158/2021 Z. z.

Prípadné pripomienky k Testu proporcionality je možné uplatniť na adrese: .