hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Odpady a obaly


Aktualizácia

Predĺženie platnosti vybraných Osvedčení o odbornej spôsobilosti na autorizované spracovateľské činnosti a Osvedčení o odbornej posudkovej spôsobilosti


Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 172/2011 Z. z. a § 8 zákona č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov bolo konanie odbornej prípravy a následných skúšok pre oblasť odborných spôsobilostí v odpadovom hospodárstve odložené až do odvolania príkazu na zavedenie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nákazy spôsobenej vírusom 2019-nCoV.
Z uvedeného dôvodu sa predlžuje platnosť Osvedčení o odbornej spôsobilosti na autorizované spracovateľské činnosti a Osvedčení o odbornej posudkovej spôsobilosti vydaných podľa § 95 ods. 4 a § 100 ods. 5 zákona č. 79/2015 o odpadoch, ktoré sú uvedené v Registroch odborne spôsobilých osôb na web portáli ministerstva a ktorým vypršala platnosť, až do dátumu konania najbližšieho overenia odbornej spôsobilosti (t. j. skúšky), na ktoré bola príslušná osoba pozvaná. Táto skutočnosť je uvedená v oboch Registroch odborne spôsobilých osôb, ktoré sú zverejnené na web portáli ministerstva.
Dotknuté odborne spôsobilé osoby môžu naďalej vykonávať svoju činnosť v plnom rozsahu (pri odbornej spôsobilosti na autorizované spracovateľské činnosti nenastal dôvod na oznámenie zmeny dotknutých autorizácií na spracovateľskú činnosť v zmysle § 93 ods. 1 zákona č. 79/2015 o odpadoch).

Prípadné otázky adresujte na dasa.uhliarova@enviro.gov.sk

 


 

Dňa 01.01.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý uvádza na trh výrobok, ktorý je vyhradeným výrobkom (elektrozariadenia, obaly, batérie a akumulátory, vozidlá, pneumatiky, neobalové výrobky) podľa zákona o odpadoch, je povinný podať žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku podľa § 30 ods. 1 pred uvedením vyhradeného výrobku na trh, pričom povinnosť uvedenú v § 30 ods. 2 až 4 a § 27 ods. 18 a 19 musí oznámiť ministerstvu.

Ak bol tento výrobca k 01. januáru 2016 registrovaný podľa vtedy platných právnych predpisov v registri vedenom ministerstvom, považuje sa za registrovaného v Registri výrobcov vyhradeného výrobku podľa zákona o odpadoch, pričom povinnosť uvedenú v § 30 ods. 2 až 4 a § 27 ods. 18 a 19 a povinnosť oznámiť ministerstvu splnomocneného zástupcu bol povinný splniť do 30. júna 2016.

Dovoľujeme si upozorniť, že ak výrobca vyhradeného výrobku bude plniť vyhradené povinnosti individuálne, je potrebné mať ministerstvom udelenú autorizáciu na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.